Gramps ja sukututkimuksen lähdemerkinnät

1.4 - 8.4.2020, verkko

Sisältö

Suku­tut­ki­mus­ta on teh­ty Suo­mes­sa jo yli 350 vuot­ta. Ai­em­min piir­ret­tiin suku­pui­ta ja kaa­vi­oi­ta kä­sin, mut­ta ny­ky­ään suku­tut­ki­jat käyt­tä­vät eri­lai­sia oh­jel­mia tie­to­jen hal­lin­noin­tiin ja tu­los­ten esit­tä­mi­seen.  Läh­de­mer­kin­tö­jen käyt­tö aut­taa mui­ta suku­tut­ki­joi­ta löy­tä­mään tie­dot myös alku­pe­räi­sis­tä läh­teis­tä ja nii­den mer­kit­se­mis­ta­poi­hin pu­reu­dum­me täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa.

Gramps on ver­kos­ta il­mai­sek­si la­dat­ta­vis­sa ole­va hy­vin moni­puo­li­nen oh­jel­ma.  Verk­ko­kurs­sil­la saat neu­vo­ja Gramp­sin la­taa­mi­ses­ta, käy­tös­tä omien tut­ki­mus­ten tal­len­ta­mi­ses­sa ja eri­lais­ten tu­los­tus­ten te­ke­mi­ses­sä. Pe­reh­dym­me myös ged­com-tie­dos­ton käyt­töön tie­to­jen siir­tä­mi­ses­sä eri suku­tut­ki­mus­oh­jel­mien vä­lil­lä.  Opis­ke­li­jat saa­vat li­säk­si hy­vin moni­puo­li­sen lis­tan in­ter­net­o­soit­tei­ta, joi­den avul­la ver­kos­ta löy­tää pal­jon eri­lais­ta suku­tut­ki­mus­tie­toa ja tie­to­kan­to­ja.

Kouluttaja

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Kohderyhmä

Kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat opis­kel­la moni­puo­li­sien ja il­mai­sen suku­tut­ki­mus­oh­jel­man käyt­töä ja ha­lu­a­vat teh­dä suku­tut­ki­muk­ses­taan laa­duk­kaan läh­de­mer­kin­tö­jen myö­tä.

Aika

kes­ki­viik­koi­sin 1.4 – 8.4.2020 klo 17.30-19.00, verk­ko

Hinta

45 €

Ilmoittautumiset

24.3.2020 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu eli jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan myös vas­taan!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015