Tiimivastaavana työyhteisössä – haasteet ja mahdollisuudet

25.3.2020, Kuopio

Tii­mi­vas­taa­va­na työ­yh­tei­sös­sä – haas­teet ja mah­dol­li­suu­det

Johdatko työssäsi moniammatillisia tiimejä tai poikkihallinnollisia prosesseja, mutta et ole kuitenkaan varsinaisesti esimies? Onko sinulle joskus tullut työssäsi eteen tilanne, että pyyntöihisi ei vastata tai antamiasi ohjeita ei noudateta?

Tule mu­kaan vuo­ro­vai­kut­tei­seen spar­raus­päi­vään yh­des­sä ver­tais­kol­le­go­jen kans­sa poh­ti­maan mi­ten omal­la toi­min­nal­la­si voit vai­kut­taa oman työ­si su­ju­vuu­teen ja min­kä­lai­set vas­tuut, vel­vol­li­suu­det ja oi­keu­det asi­an­tun­ti­ja­esi­mie­hel­lä ovat.

Sisältö
Tavoite

”In­no­va­tii­vi­nen, käy­tän­nön­lä­hei­nen ja työ­ka­lu­ja omaan työ­hön an­ta­va val­men­nus!”

Kohderyhmä

Tii­mi­vas­taa­vat, suun­nit­te­li­jat, moni­am­ma­til­lis­ten ryh­mien ve­tä­jät ja pro­jek­ti­pääl­li­köt. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 20.

Kouluttaja

Päi­vi Perä­mäki, työn­oh­jaa­ja, LTO

Päi­vi on toi­mi­nut esi­mie­he­nä kun­ta-alal­la yli 25 vuot­ta, jos­ta 8 vuot­ta hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö­nä.  Syk­sys­tä 2009 läh­tien Päi­vi on luot­san­nut omaa kou­lu­tus- ja val­men­nus­alan per­he­y­ri­tys­tä toi­mien koko ajan asi­a­kas­ken­täl­lä val­men­nus, kou­lu­tus ja työn­oh­jaus­työs­sä. Hän on val­men­ta­ja­na vuo­ro­vai­kut­tei­nen ja in­nos­ta­va sekä osal­lis­tu­jia po­si­tii­vi­sel­la ta­val­la ak­ti­voi­va am­mat­ti­lai­nen. Päi­vin val­men­net­ta­vis­ta mo­net ovat to­den­neet hä­nen ole­van pu­hut­te­le­va, luo­va ja voi­maa an­ta­va per­soo­na. Hä­nen mo­net mie­len­kiin­toi­set käy­tän­nön esi­mer­kit oman esi­mies­uran ajal­ta an­ta­vat hy­vän vii­te­ke­hyk­sen ja op­pi­mis­a­lus­tan päi­vään osal­lis­tu­jil­le. Hän vi­rit­tää esi­mer­keil­lään myös osal­lis­tu­jat ja­ka­maan omia ko­ke­muk­si­aan esi­mies­työs­tä. Näin yh­tei­nen op­pi­mi­nen mo­nin­ker­tais­tuu!

”Mie­let­tö­män lois­ta­va kou­lut­ta­ja!”

Aika

pe 27.3.2020 klo 9-16, Kuo­pio HUOM! Ajan­koh­ta on muut­tu­nut

Hinta

140 €

Ilmoittautumiset

12.3.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015