Podcasteja tekemään!

21.3.2020, Kuopio

Tavoite

Kurs­sin ai­ka­na saat vas­ta-al­ka­jal­le so­pi­van työ­kalu­pa­kin ja pe­rus­o­saa­mi­sen oman pod­cast-ka­na­van pe­rus­ta­mi­seen.

Sisältö
Kohderyhmä

Har­ras­tuk­sen­sa tai työn­sä puo­les­ta Pod­cas­tien te­ke­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neet. Osal­lis­tu­jil­la on hyvä olla tie­to­tek­nii­kan pe­rus­val­miu­det ja oman lait­teen hyvä tun­te­mus eli osaat ai­na­kin asen­taa so­vel­luk­sia. Ota oma mo­bii­li­lai­te (iOS tai And­roid) tai tie­to­kone (ja mik­ro­fo­ni) mu­kaan kou­lu­tuk­seen. Enin­tään 15 osal­lis­tu­jaa.

Kouluttaja

ke­hi­tys­pääl­lik­kö, kou­lut­ta­ja Anne Ron­gas

Aika

la 21.3.2020 klo 9-16, Kuo­pio HUOM! Ajan­koh­ta on muut­tu­nut.

Hinta

135 e

Ilmoittautumiset

9.3.2020 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015