Tunnekuohujen keskellä - ammattilaisen jaksaminen ja tunteet. Maksuton webinaari

8.1.2020, verkko

Mak­sut­to­man we­bi­naa­rin ai­hee­na: Mi­ten tun­ne­tai­dot kie­tou­tu­vat las­ten ja nuor­ten kans­sa työs­ken­te­le­vien työ­hön?

Sisältö

Am­mat­ti­lai­si­na ko­em­me usein riit­tä­mät­tö­myyt­tä ja kii­ret­tä mo­neen suun­taan vaa­ti­vas­sa työs­sä. Stres­si vai­kut­taa omiin ja lap­sen ko­ke­miin tun­tei­siin ja hei­ken­tää sää­te­ly­tai­to­jen ta­voit­ta­mis­ta tiu­kois­sa ti­lan­teis­sa. Mi­ten tul­la toi­meen kaik­kien näi­den tun­tei­den kans­sa, kun sa­mal­la pi­täi­si it­se­kin opet­taa tun­ne­tai­to­ja? Mi­ten löy­tää myö­tä­tun­to ja jä­mäk­kyys tun­ne­ti­lan­teis­sa? Käy­tän­nön­lä­hei­nen lu­en­to, jos­ta saat heti vink­ke­jä työ­hö­si ja ar­kee­si niin it­sen kuin lap­sen kans­sa. Kuu­let myös, mitä tun­ne­ti­lan­tees­sa ai­vois­sa oi­kein ta­pah­tuu ja mil­lai­nen toi­min­ta tu­kee kuo­hus­ta pa­lau­tu­mi­seen.

We­bi­naa­rin lo­pus­sa kuu­let Kuo­pi­os­sa 17.2.2020 al­ka­vas­ta Las­ten tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­ses­ta ja sii­tä, mi­ten eri alan am­mat­ti­lai­set käyt­tä­vät kou­lu­tuk­sen me­ne­tel­miä työs­sään ja mil­lai­sia vai­ku­tuk­sia tun­ne­työs­ken­te­lyl­lä on lap­siin ja it­seen ol­lut.

Lisä­tie­to­ja Las­ten tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­ses­ta saat täs­tä

Kohderyhmä

We­bi­naa­ri  so­pii kai­kil­le ope­tus-, kas­va­tus-, so­si­aa­li-, ter­veys- ja kun­tou­tus­työ­tä te­ke­vil­le ja työs­sään lap­sia ja nuo­ria koh­taa­vil­le am­mat­ti­lai­sil­le.

Jos et pää­se mu­kaan live we­bi­naa­riin, tee il­moit­tau­tu­mi­se­si, niin lä­he­täm­me si­nul­le we­bi­naa­ris­ta teh­dyn tal­len­teen, jon­ka voit kat­so si­nul­le so­pi­va­na ai­ka­na – vaik­ka use­am­man ker­ran.

Kouluttajat

Anne-Mari Jääs­ke­läi­nen

Tit­ta Ka­ran­ta

Aika

ke 8.1.2020 klo 18-19

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

We­bi­naa­ri on mak­su­ton.

Ilmoittautumiset

2.1.2020 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015