Musiikkiterapian rummunvalmistuskurssi

22.2.2020 Kuopio

Mu­siik­ki­te­ra­pi­as­sa hyö­dyn­ne­tään mu­sii­kin eri omi­nai­suuk­sia mm. psyyk­ki­seen ja neu­ro­lo­gi­seen kun­tou­tuk­seen, ke­hi­tys­vam­mais­ten ja van­hus­ten hoi­toon, päih­de­huol­toon ja ki­vun hoi­toon. Tämä rum­mun­val­mis­tus­kurs­si to­teu­te­taan mu­siik­ki­te­ra­pi­an opis­ke­li­joi­den toi­vees­ta, mut­ta sil­le voi­vat osal­lis­tua myös muut asi­as­ta kiin­nos­tu­neet.

Tule ko­ke­maan rum­pu­si syn­ty kii­reet­tö­myy­des­tä naut­tien ja voi­maan­tu­en. Jo­kai­sel­la rum­mul­la on oma ta­ri­na ker­rot­ta­va­naan. Val­mis­tam­me rum­mut po­ron­na­has­ta ja voit ha­lu­tes­sa­si vär­jä­tä na­han ba­tiik­ki­vär­jäyk­sel­lä,  jät­tää luon­non­vä­ri­sek­si tai ha­lu­tes­sa­si voit myös maa­la­ta rum­mun kal­vol­le ha­lu­a­ma­si ku­vi­on kun rum­pu on kui­vu­nut.  Kehä on koi­vua ja si­don­nat teem­me na­has­ta. Voit val­mis­taa pie­nem­män mat­ka­rum­mun tai isom­man rum­mun, mo­lem­mis­sa on upea, ku­mea ääni.

Kurs­sin rum­pu­äiti

Rum­pu­äi­ti­nä kurs­sil­la toi­mii Jaa­na Lou­he­lai­nen/ Lou­hen pol­ku, Juu­ka­lai­nen luon­tais- ja ener­gi­a­hoi­ta­ja, rum­mun­te­ki­jä sekä rum­mun­teon opet­ta­ja, joka tuo rum­pu­jen­sa kaut­ta voi­maa ja roh­keut­ta ede­tä omal­la elä­män­po­lul­la sy­dä­men­sä vii­toit­ta­maa tie­tä.

Jaa­na Lou­he­lai­nen

”Pa­luu rum­pu­ni syn­nyin juu­ril­le, seit­se­män vuot­ta sit­ten;  En­sim­mäi­nen rum­pu­ni syn­tyi Äiti­maan val­ti­mon syk­kees­sä Val­ti­mol­la. Sy­väl­tä kos­ket­ta­va vii­kon­lop­pu, joka ava­si uu­den leh­den elä­mäs­sä­ni. Rum­mun iki­ai­kai­nen ku­mi­na sai mi­nus­sa liik­keel­le jo­ta­kin, se he­rät­ti rak­kau­den ja kun­ni­oi­tuk­sen tätä mys­tis­tä soi­tin­ta koh­taan. Tä­män tun­teen ha­lu­an ja­kaa eteen­päin rum­pu­je­ni ja rum­pu­jen syn­ty­päi­vien myö­tä, niil­le jot­ka ha­lu­a­vat kul­kea tä­män pie­nen het­ken, tätä pol­kua kans­sa­ni.”

Aloi­tam­me päi­vän pie­nel­lä rum­pu­mat­kal­la/ren­tou­tuk­sel­la jon­ka jäl­keen aloi­tam­me rum­mun val­mis­tuk­sen, päi­vä pää­tyy kun rum­mut ovat val­miit. Yh­den päi­vän kurs­sil­la emme ehdi teh­dä lyön­ti­ka­pu­laa, mut­ta sel­lai­sen voi os­taa kurs­si­päi­vän päät­teek­si tai teh­dä itse myö­hem­min.

Mi­kä­li ha­lu­at käy­dä kat­so­mas­sa te­ke­mi­ä­ni/kurs­si­lais­ten te­ke­mien rum­pu­jen ku­via, nii­tä löy­tyy Lou­hen po­lun face­book si­vuil­ta. Jos si­nul­la on jo­tain ky­syt­tä­vää kurs­sis­ta tai rum­mun val­mis­ta­mi­ses­ta ta­voi­tat mi­nut säh­kö­pos­til­la jaa­na.lou­he­lai­nen@gmail.com

Ajan­koh­ta

lau­an­tai 22.2.2020 klo 9-18 tai kun­nes rum­mut ovat val­mii­ta.

Hin­ta 

225€

Hin­ta si­säl­tää

Il­moit­tau­tu­mi­nen

10.2. men­nes­sä. Kurs­sil­le mah­tuu 10 hen­keä il­moit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.
Jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan, kurs­si to­teu­tuu!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015