Hengitys itsesäätelyn ja hengityksen tukena, hengityskoulu (6 op)

22.9.2021-10.12.2021, Kuopio

Kuvaus

Psy­ko­fyy­sis­tä hen­gi­tys­te­ra­pi­aa (eli hen­gi­tys­kou­lua) on ke­hi­tet­ty lä­hes 40 vuo­den ajan sekä klii­ni­sen po­ti­las­työn että am­mat­ti­hen­ki­löi­den kou­lu­tuk­sen avul­la. Ky­sees­sä on in­teg­ra­tii­vi­nen psy­ko­fyy­si­nen me­ne­tel­mä, jota ke­hi­te­tään edel­leen vas­taa­maan sekä oh­jat­ta­vien että esi­mer­kik­si ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­tar­jon­nan tar­pei­ta. Hen­gi­tys­kou­luun tai me­ne­tel­män poh­jal­ta ke­hi­tet­tyyn psy­ko­fyy­si­seen ryh­mään tai yk­si­lö­te­ra­pi­aan on osal­lis­tu­nut tu­han­sia po­ti­lai­ta ym­pä­ri Suo­men. Yli 450 am­mat­ti­hen­ki­löä on osal­lis­tu­nut tä­hän pi­dem­pään kou­lu­tuk­seen, joka an­taa val­miu­det toi­mia hen­gi­tys­kou­lu -ryh­män oh­jaa­ja­na tai so­vel­taa hen­gi­tyk­sen pa­ris­sa työs­ken­te­lyä yk­si­lö, pari – ja per­he­kon­tak­teis­sa po­ti­lai­den, asi­ak­kai­den tai op­pi­lai­den kans­sa.

Kou­lu­tuk­ses­sa tut­ki­taan me­ne­tel­miä, joi­den avul­la voi­daan edis­tää tasa­pai­noi­sen hen­gi­tyk­sen op­pi­mis­ta ja sitä kaut­ta vai­kut­taa laa­jas­ti ih­mi­sen ter­vey­teen. Hen­gi­tys on myös käy­tän­nön työ­vä­li­ne, jon­ka avul­la voi­daan vai­kut­taa myön­tei­ses­ti vuo­ro­vai­ku­tuk­seen asi­ak­kaan kans­sa. Hen­gi­tys­työ aloi­te­taan kui­ten­kin aina it­ses­tä. Tämä tar­koit­taa sitä, että kou­lu­tuk­ses­sa osal­lis­tu­ja käy läpi sa­man te­ra­peut­ti­sen pro­ses­sin kuin hen­gi­tys­te­ra­pi­aan tu­le­va asi­a­kas tai po­ti­las.

Sisältö
Suoritustapa

Ko­ke­muk­sel­li­sen op­pi­mi­sen li­säk­si kou­lu­tuk­ses­sa edel­ly­te­tään kir­jal­li­suu­teen pe­reh­ty­mis­tä ja väli­teh­tä­vien poh­jal­ta ref­lek­toin­tia yh­tei­ses­sä op­pi­mis­ver­kos­sa. On myös suo­si­tel­ta­vaa hank­kia me­ne­tel­mäs­tä ko­ke­muk­sel­lis­ta tie­toa en­nal­ta, esi­mer­kik­si osal­lis­tu­mal­la Hen­gi­tys työ­vä­li­nee­nä tai Tu­tus­tu­mis­mat­ka hen­gi­tyk­seen -kou­lu­tus­päi­vään.

Aika

1. jak­so 22.-24.9.2021  ke klo 10-17, to klo 9-17, pe 8.45-14.00                                                                
2. jak­so 20.-22.10.2021  ke klo 10-17, to klo 9-17, pe  8.45-14.00                                           
3. jak­so 18.-19.11.2021 to klo 10-17, pe klo 8-14                                 
4. jak­so 9.-10.12. 2021  to klo 10-17, pe klo 8-14
Kuo­pio

Kouluttajat

Min­na Mar­tin psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti VET
Rau­ni Nis­si­nen klii­ni­ses­ti eri­kois­tu­nut hoi­ta­ja, per­he- ja pari­psy­ko­te­ra­peut­ti ET

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­vel­tuu vuo­ro­vai­ku­tus­työ­tä te­ke­vil­le sekä mo­nil­le ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­ryh­mil­le. Me­ne­tel­miä voi­daan so­vel­taa yk­si­lö, pari- ja per­he­työ­hön ja eri­lai­siin ryh­miin. Kou­lu­tus so­pii mm. seu­raa­vil­le ryh­mil­le:

Kou­lu­tus ei so­vel­lu hen­ki­löil­le, joil­la on vai­kea, toi­min­ta­ky­kyä ra­joit­ta­va sai­raus, ais­ti­ra­joit­tei­ta tai akuut­ti, vai­kea elä­män­krii­si. Kou­lu­tuk­seen ote­taan mak­si­mis­saan 16 osal­lis­tu­jaa. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää su­ju­vaa Suo­men kie­len hal­lin­taa: yleis­ten kie­li­tut­ki­mus­ten tai­to­ta­soa  C1/B2.

Kirjallisuus
Hinta

2.100 e Kou­lu­tus on ar­von­lisä­ve­ro­ton. Las­ku­tus kol­mes­sa eräs­sä, 700 e/erä. Kou­lu­tus on mah­dol­lis­ta mak­saa use­am­mas­sa­kin eräs­sä.

Ilmoittautumiset

10.6.2021 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015