Syventävä verkkokoulutus runoudesta

19.5.-13.10.2020, verkko

Verk­ko­kou­lu­tus koos­tuu lu­en­to-osuuk­sis­ta, jois­sa kes­kus­tel­laan ja it­se­näi­sen työs­ken­te­lyn osuuk­sis­ta, jois­sa lu­e­taan ope­tus­ma­te­ri­aa­lia ja kir­joi­te­taan ru­no­ja. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­te­tään osit­tain ole­mas­sa ole­vaa kurs­si­ma­te­ri­aa­lia ja tätä var­ten teh­dään myös uut­ta ma­te­ri­aa­lia. Osal­lis­tu­mal­la kou­lu­tuk­seen saat val­miuk­sia oma­eh­toi­seen ru­non kir­joit­ta­mi­seen ja runo­ko­ko­el­man kir­joit­ta­mi­seen. Jo­kai­nen lu­en­to­ker­ta on 1,5 tun­tia.

Sisältö

En­sim­mäi­nen lu­en­to­ker­ta 19.5.2020

Lu­en­to­ker­ral­la poh­di­taan kuin­ka tuo­ret­ta ja mer­ki­tyk­sel­li­ses­tä il­mai­sua voi­daan tuot­taa. Ru­nou­des­sa ei juu­ri ole sään­tö­jä mut­ta mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä voi pi­tää yh­te­nä ta­voi­tel­ta­va asi­a­na. Se voi tar­koit­taa mo­nia asi­oi­ta eikä se ole yksi­se­lit­tei­nen asia. Jos­kus nai­vi yk­sin­ker­tai­sel­ta vai­kut­ta­va runo on pal­jon mer­ki­tyk­sel­li­sem­pi kuin op­pi­nei­ta viit­tauk­sia si­säl­tä­vä runo.

Ta­voi­te

Opis­ke­li­ja osaa ar­vi­oi­da omia ja mui­den ru­no­ja hie­man ulko­puo­li­se­na ja ana­lyyt­ti­se­nä. Ta­voit­tee­na on se, että kir­joit­ta­ja saa teks­tin tot­te­le­maan it­se­än­sä eiä päin­vas­toin.

Toi­nen lu­en­to­ker­ta 16.6.2020

Lu­en­to­ker­ral­la pu­reu­du­taan ku­val­li­seen il­mai­suun: mil­lais­ta on mer­ki­tyk­sel­li­nen ku­val­li­suus? Ku­val­li­set il­mauk­set voi­vat olla staat­ti­sia mut­ta myös vah­vas­ti dy­naa­mi­sia, jol­loin ku­val­li­suus kei­no­ja tar­jo­aa uu­sia mah­dol­li­suuk­sia.

Ta­voi­te

Ta­voit­tee­na on sy­ven­tää opis­ke­li­jan nä­ke­mys­tä ku­val­li­suu­des­ta.

Kol­mas lu­en­to­ker­ta 30.6.2020

Pu­hu­juus on yksi ru­nou­den avain­asia. Pu­hu­juut­ta on mo­nen­lais­ta. Me­ta­fo­ri­ses­ti ku­vat­tu­na se voi olla nes­teen olo­muo­to­jen kal­tai­ses­ti kiin­te­ää, nes­te­mäis­tä tai kaa­su­mai­nen. Mil­lai­nen on ru­non kaa­su­mai­nen pu­hu­ja?

Ta­voi­te

Ta­voit­tee­na on sy­ven­tää opis­ke­li­jan nä­ke­mys­tä pu­hu­juu­den eri­lai­sia il­me­ne­mis­muo­dois­ta. Kes­keis­lyy­ri­sen pu­hu­jan rin­nal­le tu­lee mui­ta pu­hu­juu­den muo­to­ja.

Nel­jäs lu­en­to­ker­ta 14.7.2020

Eten­kin van­hem­mas­sa ru­nou­des­sa ryt­mi on ko­et­tu ai­van olen­nai­se­na ru­non ele­ment­ti­nä. Va­paa­ryt­mi­ses­sä mo­der­nis­sa ru­nos­sa ryt­min mer­ki­tys ja ase­ma on muut­tu­nut mut­ta edel­leen sil­lä on tär­keä teh­tä­vä ru­nos­sa.

Ta­voi­te

Opis­ke­li­jan kä­si­tys ryt­mis­tä ru­nou­den kei­no­ja sy­ven­tyy. Ryt­min ja soin­tui­suu­den käyt­tö tar­jo­aa il­mai­su­kei­no­ja myös va­paa­ryt­mi­ses­sä ru­nos­sa.

Vii­des lu­en­to­ker­ta 28.7.2020

Ru­nol­la ker­to­mi­sen kei­not ovat mo­ni­nai­set. Runo voi ker­toa ta­ri­noi­ta mut­ta se voi myös to­de­ta asi­oi­ta ana­lo­gi­ses­ti, si­mul­taa­ni­ses­ta ja as­so­si­aa­ti­oi­ta käyt­tä­en. Ru­nou­den lo­giik­ka on usein in­tui­tii­vis­ta ja sii­tä ei ole help­poa pu­hua.

Ta­voi­te

Opis­ke­li­ja tu­lee tie­toi­sek­si ru­nol­le ker­to­mi­sen eri kei­nois­ta. Hän myös tun­nis­taa eri­lai­sia ker­to­mi­sen kei­no­ja ja har­jaan­tuu nii­den käy­tös­sä.

Kuu­des lu­en­to­ker­ta 25.8.2020

Ru­non lo­gii­kan tut­ki­mi­nen jat­kuu myös täl­lä lu­en­to­ker­ral­la.

Ta­voi­te

Opis­ke­li­ja laa­jen­taa ru­nol­la ker­to­mi­sen kei­no­va­li­koi­maan­sa. Ei-ta­ri­nal­lis­ten ru­no­jen kir­joit­ta­mis­ta opis­kel­laan.

Seit­se­mäs lu­en­to­ker­ta 8.9.2020

Ru­non vi­su­aa­li­suus tar­jo­aa myös il­mai­su­kei­no­ja. Ru­noi­li­jan tu­lee tie­tää jo­kai­sen mer­kin paik­ka ru­nos­saan.

Ta­voi­te

Opis­ke­li­ja hah­mot­taa it­sel­leen so­pi­van ta­van to­teut­taa vi­su­aa­li­suut­ta ru­nou­des­saan.

Kah­dek­sas lu­en­to­ker­ta 22.9.2020

Ru­not kir­joi­te­taan yk­si­tel­len mut­ta usein ne tar­jo­taan lu­ki­joil­le jon­kin­lai­si­na ko­ko­nai­suuk­sia. Täl­lä lu­en­to­ker­ral­la käy­dään läpi sar­jo­ja ja si­ker­miä.

Ta­voi­te

Opis­ke­li­ja tu­lee tie­toi­sek­si sar­ja­muo­tois­ten ko­ko­nai­suuk­sis­ta.

Yh­dek­säs lu­en­to­ker­ta 6.10.2020

Runo­ko­ko­el­maa kä­si­tel­lään ko­ko­nai­suu­te­na, jota voi suun­ni­tel­ma. Ko­ko­el­mien eri­lai­set ra­ken­teet, hah­mo­lait. Työ­suun­ni­tel­ma runo­ko­ko­el­mas­ta.

Ta­voi­te

Opis­ke­li­ja tu­tus­tuu riit­tä­väs­sä mää­rin eri­lai­siin runo­ko­ko­el­miin ja hah­mot­taa nii­den mah­dol­li­suuk­sia. Hän myös hah­mot­taa, että runo­ko­ko­el­ma ei ole vain pink­ka hy­viä ru­no­ja.

Kym­me­nes lu­en­to­ker­ta 13.10.2020

Runo­ko­ko­el­mien kä­sit­te­lu jat­kuu.

Ta­voi­te

Opis­ke­li­ja tu­lee tie­toi­sek­si ko­ko­el­man teon mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Kouluttaja

Tom­mi Park­ko

Ru­noi­li­ja, tie­to­kir­jai­li­ja ja runo­ak­ti­vis­ti Tom­mi Park­ko on ko­ke­nut ru­nou­den opet­ta­ja. Hän on jul­kais­sut nel­jä runo­ko­ko­el­maa ja nel­jä tie­to­te­os­ta ru­nou­des­ta. Täl­lä het­kel­lä hän kir­joit­taa mat­ka­kir­jaa hi­taas­ta mat­kus­ta­mi­ses­ta Eu­roo­pas­sa ja ru­nol­la ker­to­mi­sen kei­no­ja kä­sit­te­le­vää luo­van kir­joit­ta­mi­sen opas­ta. Hän myös ve­tää vaa­ti­vaan kään­nös­ru­nou­teen eri­kois­tu­nut­ta Kus­tan­nus­lii­ke Park­koa.

Kohderyhmä

Sy­ven­tä­vä kou­lu­tus ru­nou­des­ta on tar­koi­tet­tu hen­ki­löl­le, joka on jo har­ras­ta­nut ru­no­jen kir­joit­ta­mis­ta het­ken. Osal­lis­tu­jan on hyvä hal­li­ta pe­rus­tai­dot (esi­mer­kik­si Tom­mi Par­kon Kir­joi­ta runo – opas aloit­te­le­val­le ru­noi­li­jal­le -te­ok­sen asia­si­säl­tö).

Aika

19.5., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10. ja 13.10.2020 klo 18.00-19.30, verk­ko

Hinta

90 €

Ilmoittautumiset

10.5.2020 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015