Hävettääkö? maksuton webinaari

25.3.2020, verkko

Hä­vet­tää­kö? mak­su­ton we­bi­naa­ri

Sisältö

Hä­peä on pii­los­sa yl­lät­tä­vän mo­nen ar­ki­sen pul­man ta­ka­na. Se saa mei­dät tun­te­maan it­sem­me riit­tä­mät­tö­mik­si, soi­maa­maan it­sem­me ja te­ke­mään töi­tä uu­pu­mi­seen saak­ka. Se saa mei­dät poh­ti­maan, mitä muut ih­mi­set meis­tä saat­tai­si­vat aja­tel­la, ja jän­nit­tä­mään so­si­aa­li­sia ti­lan­tei­ta. Hä­peä vai­kut­taa myös mm. riip­pu­vuuk­sien ja syö­mis­häi­ri­öi­den taus­tal­la.

Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa hä­peä lii­te­tään yleen­sä mie­len­ter­vey­den on­gel­mien seu­rauk­siin, eri­tyi­ses­ti stig­ma­ti­soi­tu­mi­seen. Se on kui­ten­kin myös tär­keä mie­len­ter­vey­den pul­mien taus­ta­vai­ku­tin. Hä­peä ei ole vain ujo­jen vit­saus, vaan sii­tä kär­si­vät yhtä lail­la ekst­ro­ver­tit­kin.

Kei­not, joil­la yri­täm­me pääs­tä eroon hä­pe­äs­tä tuot­ta­vat sitä pi­dem­män pääl­le li­sää. So­vin­non te­ke­mi­nen hä­pe­än kans­sa on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta. Tule kuu­le­maan li­sää hä­pe­än pii­lo­vai­ku­tuk­ses­ta ja sii­tä, mi­ten sen ot­tees­ta voi va­pau­tua.

We­bi­naa­rin lo­puk­si ker­ro­taan Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton 15.-29.4.2020 jär­jes­tä­mäs­tä Irti Hä­pe­äs­tä -verk­ko­kou­lu­tuk­ses­ta; lisä­tie­dot täs­tä.

Kohderyhmä

Kaik­ki, jot­ka ha­lu­a­vat ym­mär­tää, mi­hin kaik­keen hä­peä voi liit­tyä ja vai­kut­taa.

Jos et pää­se osal­lis­tu­maan we­bi­naa­riin, tee kui­ten­kin  il­moit­tau­tu­mi­se­si, niin lä­he­täm­me si­nul­le we­bi­naa­ris­ta teh­dyn tal­len­teen, jon­ka voit kat­so si­nul­le so­pi­va­na ai­ka­na – vaik­ka use­am­man ker­ran.

Kouluttaja

psy­ko­te­ra­peut­ti ja tie­to­kir­jai­li­ja Emi­lia Ku­ja­la, joka jul­kai­si hel­mi­kuun alus­sa hä­pe­ää kä­sit­te­le­vän tie­to­kir­jan Tun­teel­la Hä­peä (Ota­va).

Emi­lia Ku­ja­la

Aika

ke 25.3.2020 klo 17-17.30

Hinta

We­bi­naa­ri on mak­su­ton.

Ilmoittautumiset

19.3.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015