ESPANJA Habla y repasa – puhu ja kertaa espanjaa!

15.-18.6.2020, verkko

Harjoittelemme espanjan kielen käyttöä suullisesti ja kertaamme rakenteita!

Aloi­tam­me erit­täin ar­ki­sis­ta ja yk­sin­ker­tai­sis­ta ai­heis­ta, esim. har­ras­tuk­set, mie­li­pi­teet ja asi­oin­ti­ti­lan­teet. Ai­hei­ta poh­jus­te­taan en­nen nii­den har­joit­te­lua, jo­ten osal­lis­tu­jien ei tar­vit­se muis­taa kaik­kea en­nes­tään. Vä­hin­tään puo­let tun­neis­ta suul­lis­ta har­joit­te­lua. Ker­taam­me myös es­pan­jan pe­rus­kie­li­op­pia (esim. olla-ver­bit, pree­sens, men­nyt aika) sekä suul­li­ses­ti että kir­jal­li­ses­ti.

Kouluttaja

FM Päi­vi Hii­den­kari

Kohderyhmä

Es­pan­jaa noin 3-4 vuot­ta lu­ke­neet, jot­ka ha­lu­a­vat ker­ra­ta es­pan­jan kie­li­op­pia ja ke­hit­tää suul­lis­ta kie­li­tai­to­aan. Hen­ki­löt, jot­ka ei­vät osaa vie­lä sa­noa juu­ri mi­tään es­pan­jak­si, mut­ta jot­ka mie­lel­lään ker­tai­si­vat ja suul­lis­tai­si­vat op­pi­mi­aan asi­oi­ta.

Aika

15.-18.6.2020 (ma-to) klo 13-16.15, verk­ko
Re­aa­li­ai­kai­nen ope­tus, jos­sa kou­lut­ta­ja ja osal­lis­tu­jat ovat yhtä ai­kaa ver­kos­sa, ja joka muo­dos­tuu ope­tuk­ses­ta, har­joi­tuk­sis­ta sekä kes­kus­te­luis­ta.

Hinta

55 €

Ilmoittautumiset

3.6.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015