ENGLANTI No Problem – Helppo englannin elvytys (1 op)

1.-5.6.2020, verkko

Tuntuuko sinusta, että et osaa sanoa englanniksi mitään, perusrakenteetkin ovat hakusessa ja tavallisetkaan sanat eivät muistu mieleen? Tällä kurssilla pääset selvemmille vesille! Selvitämme englannin perusaikamuotojen käyttöä, kertaamme perussanastoa ja harjoittelemme puhumista hyvin yksinkertaisista aiheista, esim. perhe, harrastukset ja matkailu. Kieltä opitaan mukavia harjoituksia tekemällä ja puhumaan kannustaen!
Kouluttaja

FM Päi­vi Hii­den­kari

Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka ovat jos­kus opis­kel­leet  eng­lan­tia 3-4 vuot­ta, mut­ta joil­la ovat eng­lan­nin pe­rus­ra­ken­tee  (pre­po­si­ti­ot, ar­tik­ke­lit, aika­muo­dot jne.) yk­sin­ker­tai­nen pe­rus­sa­nas­to ja puhe­val­mius hiu­kan hu­kas­sa.

Aika

1.-5.6.2020 (ma-pe) klo 16.30-19.45, verk­ko
Re­aa­li­ai­kai­nen ope­tus, jos­sa kou­lut­ta­ja ja osal­lis­tu­jat ovat yhtä ai­kaa ver­kos­sa, ja joka muo­dos­tuu ope­tuk­ses­ta, har­joi­tuk­sis­ta sekä kes­kus­te­luis­ta.

Hinta

60 €

Ilmoittautumiset

20.5.2019 men­nes­sä
Vie­lä eh­dit il­moit­tau­tua mu­kaan kurs­sil­le!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015