Hengitys, mentalisaatio ja kipu

30.10.2020, Kuopio

Sisältö

Kou­lu­tuk­ses­sa ku­va­taan me­ka­nis­me­ja, joil­la hen­gi­tys, kipu ja kyky mie­len­tää liit­ty­vät toi­siin­sa. Päi­vän ai­ka­na käy­dään läpi te­o­ri­an kaut­ta psy­ko­fyy­si­sen hen­gi­tys­te­ra­pi­an pää­peri­aat­tei­ta sekä men­ta­li­saa­ti­on ja ki­vun vä­li­siä yh­teyk­siä. Tu­tus­tu­taan har­joi­tuk­siin, jois­ta ki­vus­ta kär­si­vä tai kipu­po­ti­lai­den kans­sa työs­ken­te­le­vä hen­ki­lö voi hyö­tyä. Li­säk­si teh­dään psy­ko­fyy­si­siä har­joit­tei­ta, joi­den avul­la tut­ki­taan ki­vun vai­ku­tuk­sia elin­toi­min­toi­hin ja mie­leen sekä rau­hoit­ta­mi­sen vai­ku­tus­ta ki­puun.

Kou­lu­tuk­ses­sa saa­daan lu­en­to­jen ja ko­ke­muk­sel­lis­ten har­joi­tus­ten avul­la ym­mär­rys­tä sii­tä, mi­ten mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa aut­ta­jan oma men­ta­li­soin­ti­ky­ky on ja mi­ten pal­jon kipu­ko­ke­muk­set vai­kut­ta­vat ki­vus­ta kär­si­vän mah­dol­li­suuk­siin mie­len­tää ti­lan­net­taan. Kou­lu­tuk­seen lii­tyy  en­nak­ko­teh­tä­vä.

Hengitys

Hen­gi­tys on herk­kä elin­toi­min­to, joka re­a­goi tun­te­muk­siim­me ja tun­tei­siim­me ja on si­ten yh­tey­des­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa opit­tui­hin rau­hoit­tu­mi­sen ky­kyi­hin. Se on myös yh­tey­des­sä ih­mi­sen men­ta­li­saa­tio- eli mie­len­tä­mis­ky­kyi­hin. Rau­hal­li­nen hen­gi­tys lie­vit­tää ki­pua ja edis­tää mie­len­tä­mis­tä, epä­tasa­pai­noi­nen hen­gi­tys puo­les­taan voi­mis­taa kipu­ko­ke­mus­ta ja saa ai­kaa mie­len­tä­mis­kat­kok­sia. Hen­gi­tys­ta­poi­hin saa­te­taan ki­vu­li­ai­den toi­men­pi­tei­den ja syn­ny­tyk­sen yh­tey­des­sä kiin­nit­tää huo­mi­o­ta ja kan­nus­te­taan hen­git­te­le­mään rau­hal­li­ses­ti.

Hen­gi­tyk­sen pa­ris­sa voi­tai­siin ki­vun­hal­lin­nan yh­tey­des­sä työs­ken­nel­lä vie­lä enem­män­kin, oli sit­ten kyse akuu­tis­ta tai kroo­ni­ses­ta ki­vus­ta. Työs­ken­te­ly aloi­te­taan kui­ten­kin aina en­sin it­ses­tä, työn­te­ki­jän tu­lee op­pia en­sin rau­hoit­ta­maan it­se­ään ja hen­gi­tys­tään, sen myö­tä hän voi rau­hoit­taa myös po­ti­las­ta tar­peen tul­len.

Kouluttaja

psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti VET Min­na Mar­tin

Kohderyhmä

Kipu­po­ti­lai­den kans­sa työs­ken­te­le­vät ter­veys- ja so­si­aa­li­alan am­mat­ti­hen­ki­löt

Aika

pe 30.10.2020 klo 8-14, Kuo­pio

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

147 €

Ilmoittautumiset

15.10.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015