Kuvaa parempia kuvia puhelimella

15.-16.6.2020, verkko

Ku­vaa­ja: Tii­na Pu­put­ti

Oletko innostunut puhelimella kuvaamisesta ja haluat oppia ottamaan parempia kuvia? –  Tämä kurssi on juuri Sinulle! Verkkokurssilla opitaan kuvaamaan visuaalisesti mielenkiintoisesti, sommittelullisesti vaihtelevammin ja kuvakerronnallisesti kiinnostavammin jokapäiväisiä kohteita.
Sisältö

Kurs­sin ve­tä­jä ha­vain­nol­lis­taa käy­tän­nön­lä­hei­sis­sä ku­vaus­de­mois­sa mm. va­loon, ta­ri­nan ker­ron­taan, aihe­va­lin­toi­hin, kuva­kul­miin, som­mit­te­luun ja ra­jauk­seen liit­ty­viä asi­oi­ta. Pää­set heti kurs­sin ai­ka­na har­joit­te­le­maan uu­sia op­pe­ja käy­tän­nös­sä.  Kou­lut­ta­ja an­taa päi­vän ai­ka­na ku­vaus­teh­tä­viä, jot­ka ku­kin to­teut­taa ta­hol­laan.  Ote­tut ku­vat toi­mi­te­taan kou­lut­ta­jal­le,  jon­ka jäl­keen kat­so­taan po­ru­kal­la ku­via, kos­ka mui­den ku­via kat­so­mal­la op­pii myös ja saa uu­sia ide­oi­ta omiin ku­viin. Ku­via myös edi­toi­daan pu­he­li­mil­la ja saat vink­ke­jä myös sii­hen.

Tämä kurs­si on teho­pak­kaus pu­he­li­mel­la ku­vaa­mi­ses­ta ja sen jäl­keen kesä­loma- ja muut tär­ke­ät ku­vat näyt­tä­vät var­mas­ti pa­rem­mil­ta, ja nii­tä on myös yhä haus­kem­paa ku­va­ta!

Kouluttaja

valo­kuva­kou­lut­ta­ja, valo­ku­vaa­ja, tie­to­kir­jai­li­ja Tii­na Pu­put­ti.

Syk­syl­lä 2018 Tii­na oli te­ke­mäs­sä Fo­ta­rit –oh­jel­maa. Fo­ta­rit on YLE:n tuot­ta­ma hy­vän fii­lik­sen valo­ku­vaus­oh­jel­ma, joka in­nos­taa ja opet­taa ot­ta­maan pa­rem­pia valo­ku­via pu­he­li­mel­la. Oh­jel­ma on kat­sot­ta­vis­sa YLE Aree­nas­sa: https://aree­na.yle.fi/1-4468925

Pe­rus­kou­lu­tuk­sel­taan Tii­na on luo­kan­o­pet­ta­ja, mut­ta hän on teh­nyt koko työ­u­ran­sa valo­kuva­kou­lut­ta­ja­na, valo­ku­vaa­ja­na ja tie­to­kir­jai­li­ja­na. Do­cen­do on jul­kais­sut kak­si Tii­nan kir­joit­ta­maa kir­ja: Valo ja va­lai­su – Hen­ki­lö­ku­vaus stu­di­os­sa ja mil­jöös­sä (2012) ja POSE – Mal­lin asen­to ja oh­jaa­mi­nen hen­ki­lö­ku­vauk­ses­sa (2015). Li­säk­si Tii­na on kään­tä­nyt kir­jan: Et­si­mes­sä: Va­lai­su (2012). Kou­lu­tus­työn li­säk­si Tii­na myös ku­vaa asi­a­kas­toi­mek­si­an­to­ja ja omia pro­jek­te­ja. Face­book: Tii­na Pu­put­ti – Joy of Pho­tog­rap­hy  ja  Ins­tag­ram: @tii­na­pu­put­ti

Kohderyhmä

Pu­he­li­mel­la ku­vaa­mis­ta har­ras­ta­vat ku­ten myös työs­sään ku­vaa­vat,  esim.  toi­mit­ta­jat sekä vies­tin­tä- ja mai­nos­alan hen­ki­löt. Myös työs­sään valo­ku­vaa käyt­tä­vät mm. me­dia-alan as­si­ten­tit, kuva­toi­mit­ta­jat, AD:t, graa­fi­set suun­nit­te­li­jat, opet­ta­jat jne. Kurs­sil­le voi­daan ot­taa enin­tään 15 osal­lis­tu­jaa.

Aika

ma-ti 15.-16.6.2020 klo 9.00-16.00,  verk­ko

Hinta

98 €

Ilmoittautumiset

1.6.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015