Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet (20 op)

2.10.2020-27.3.2021, Kuopio

Rat­kai­su­kes­kei­sen tai­de­te­ra­pi­an pe­rus­teet (20 op)

Kehitä ammattitaitoasi uudella työmenetelmällä! Ota käyttöösi ratkaisukeskeinen ajattelutapa ja taideterapia.

Tavoitteet

Rat­kai­su­kes­kei­sen tai­de­te­ra­pi­an pe­rus­teet -kou­lu­tus­lin­ja an­taa opis­ke­li­jal­le val­miuk­sia so­vel­taa tai­de­te­ra­pi­an työ­me­ne­tel­miä omas­sa am­ma­tis­saan. Ta­voit­tee­na on rat­kai­su­kes­kei­syy­den ajat­te­lun ja nä­ke­myk­sen vah­vis­tu­mi­nen käy­tän­nön elä­mäs­sä, oman itse­tun­te­muk­sen li­sään­ty­mi­nen, so­si­aa­lis­ten vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen ke­hit­ty­mi­nen, oman kuva­tai­teel­li­sen työ­muo­don löy­tä­mi­nen sekä oh­jauk­sel­li­sen työ­ot­teen muo­dos­tu­mi­nen. Kou­lu­tus an­taa val­miuk­sia oh­ja­ta tai­de­te­ra­peut­ti­sia työ­me­ne­tel­miä käyt­tä­en yk­si­löi­tä ja ryh­miä sekä so­vel­taa tai­de­te­ra­peut­ti­sia työ­me­ne­tel­miä pe­rus­am­mat­tiin ja työ­hön. Kou­lu­tus on me­ne­tel­mä­kou­lu­tus. Pe­rus­o­pin­not (20 op) hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­nut saa Rat­kai­su­kes­keis­ten kuva­tai­de­te­ra­peut­tis­ten me­ne­tel­mien oh­jaa­ja -to­dis­tuk­sen.

Rat­kai­su­kes­kei­sen tai­de­te­ra­pi­an pe­rus­teet -kou­lu­tuk­sen (20 op) jäl­keen on mah­dol­lis­ta ha­keu­tua Rat­kai­su­kes­kei­sen kuva­tai­de­te­ra­peu­tin opin­toi­hin – So­lu­ti­on Fo­cu­sed Art® (40 op). Ks. alla: Jat­ko-opin­not.

Sisältö

Orien­taa­tio, opis­ke­lu­val­miu­det ja HOPS (1 op)

Itse­tun­te­mus (1 op)

Kuva­tai­de (4 op)

Tai­de­te­ra­pi­an pe­rus­teet (2 op)

Rat­kai­su­kes­kei­sen tai­de­te­ra­pi­an työ­me­ne­tel­mät (10 op)

Rat­kai­su­kes­kei­set työ­me­ne­tel­mät (2 op)

Toteutustapa

Kou­lu­tus to­teu­te­taan moni­muo­to-opis­ke­lu­na. Näkö­kul­mi­na ovat yk­si­lön, ryh­män ja työ­yh­tei­sön kans­sa työs­ken­te­ly. Etä­jak­so­jen it­se­näi­nen työs­ken­te­ly tar­koit­taa rat­kai­su- ja voi­ma­vara­kes­keis­ten me­ne­tel­mien so­vel­ta­mis­ta käy­tän­töön, väli­teh­tä­viä, ko­ke­mus­ten ref­lek­toin­tia sekä ver­tais­ryh­mäs­sä että hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa op­pi­mis­päi­vä­kir­ja –työs­ken­te­lys­sä, kir­jal­li­suu­teen pe­reh­ty­mis­tä sekä oma­koh­tais­ta tai­teen te­ke­mis­tä.

Kou­lu­tus koos­tuu seu­raa­vis­ta osa-alu­eis­ta:
1. Lähi­o­pe­tus­ker­to­jen ope­tuk­ses­ta ja tai­de­te­ra­pi­a­har­joi­tuk­sis­ta
2. Ryh­män kans­sa työs­ken­te­lys­tä
3. It­se­näi­ses­tä atel­jee­työs­ken­te­lys­tä ja kuva­tai­tees­ta
4. Verk­ko-opis­ke­lus­ta
5. Kir­jal­li­suu­des­ta
6. Am­ma­til­li­sen port­fo­li­on suun­nit­te­lus­ta

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii ope­tus- ja kas­va­tus­a­lal­la sekä so­si­aa­li- ja ter­veys­a­lal­la työs­ken­te­le­vil­le sekä kai­kil­le muil­le kiin­nos­tu­neil­le. Kou­lu­tuk­seen ei ole am­ma­til­lis­ta pää­sy­vaa­ti­mus­ta. Enin­tään 20 osal­lis­tu­jaa. Kou­lu­tus edel­lyt­tää su­ju­vaa suo­men­kie­len hal­lin­taa: yleis­ten kie­li­tut­ki­mus­ten tai­to­ta­soa C1/B2.

Kouluttajat
Aika

pe-la 2.-3.10.2020
pe-la 6.-7.11.2020
pe-la 15.-16.1.2021
pe-la 26.-27.2.2021
pe-la 26.-27.3.2021
päi­vit­täin klo 9-16, Kuo­pio

Lisätiedot

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Alfa Part­ners Aca­de­myn kans­sa.
– Kou­lu­tuk­sen si­säl­töön liit­ty­vät asi­at: kou­lu­tuk­sen joh­ta­ja Jari Sal­me­la, jari.sal­me­la@al­fa­part­ners.fi  puh 040 179 3322
– Snell­ma­nE­DU: suun­nit­te­li­ja Ani­ta Kai­ho­ran­ta-Ve­nä­läi­nen, ani­ta.kai­ho­ran­ta-ve­na­lai­nen@snell­ma­ne­du.fi  puh. 044 746 2844

Hinta

2.520 €  si­säl­tää ope­tuk­sen, ma­te­ri­aa­lin, kou­lu­tus­ryh­mä­te­ra­pi­an ja ryh­mä­työn­oh­jauk­sen. Hin­ta on ar­von­lisä­ve­ro­ton. Se ei si­säl­lä eikä sii­hen li­sä­tä al­via. Las­ku­tus kol­mes­sa eräs­sä.

Ilmoittautumiset

15.9.2020 men­nes­sä
HUOM!  Il­moit­tau­tu­mi­sen li­säk­si ha­ki­jan tu­lee toi­mit­taa 15.9.2020 men­nes­sä va­paa­muo­toi­nen ha­ke­mus Snell­ma­nE­DUl­le: asi­a­kas­pal­ve­lu@snell­ma­ne­du.fi ot­si­kol­la: Ha­ke­mus Rat­kai­su­kes­kei­sen tai­de­te­ra­pi­an pe­rus­teet -kou­lu­tuk­seen

Va­paa­muo­toi­sen  ha­ke­muk­sen si­säl­tö: kir­joi­ta it­ses­tä­si ja elä­män­ti­lan­tees­ta­si va­paa, tii­vis (max. 1,5 si­vua) ku­vaus, jos­sa ker­rot ai­na­kin seu­raa­vat asi­at:

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Jatko-opinnot

Rat­kai­su­kes­keis­tä tai­de­te­ra­pi­aa to­teu­te­taan mm. Yh­dys­val­lois­sa ja Aust­ra­li­as­sa. So­lu­ti­on Fo­cu­sed Art -rat­kai­su­kes­kei­nen tai­de­te­ra­pia on Suo­mes­sa ke­hi­tet­ty ja tuo­te­suo­jat­tu kou­lu­tus­oh­jel­ma, jon­ka 2,5 vuo­ti­sen am­ma­til­li­sen lin­jan hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­mi­nen an­taa val­miu­det rat­kai­su­kes­kei­sek­si kuva­tai­de­te­ra­peu­tik­si-So­lu­ti­on Fo­cu­sed Art. Kou­lu­tus al­kaa pe­rus­lin­jan suo­rit­ta­mi­sel­la, joka an­taa val­miuk­sia toi­mia Rat­kai­su­kes­keis­ten tai­de­te­ra­peut­tis­ten työ­me­ne­tel­mien oh­jaa­ja­na -So­lu­ti­on Fo­cu­sed Art.

Rat­kai­su­kes­kei­sen tai­de­te­ra­pi­an opin­not ovat moni­muo­to-opis­ke­lua, ja sen ai­ka­na opis­ke­li­ja pe­reh­tyy rat­kai­su­kes­kei­siin asi­a­kas­työ­me­ne­tel­miin hyö­dyn­tä­en ku­val­li­sia työ­muo­to­ja ja mui­ta il­mai­su­tai­teen kei­no­ja.  Rat­kai­su­kes­kei­nen tai­de­te­ra­pia on luo­van il­mai­su­te­ra­pi­an muo­to ja lu­keu­tuu in­teg­ra­tii­vi­siin tai­de­te­ra­pi­oi­hin. Se ei ole eks­pres­sii­vis­tä, psy­ko­dy­naa­mis­ta tai ant­ro­po­so­fis­ta tai­de­te­ra­pi­aa.

Kou­lu­tuk­sen vii­te­ke­hys poh­jau­tuu rat­kai­su­kes­kei­seen fi­lo­so­fi­aan. Rat­kai­su­kes­kei­ses­sä tai­de­te­ra­pi­as­sa ym­mär­ryk­sen ja muu­tok­sen mah­dol­li­suu­det ovat täs­sä het­kes­sä eli ny­kyi­syy­des­sä. Ih­mi­nen on vas­tuus­sa it­ses­tään ja hä­nel­lä on mah­dol­li­suus vai­kut­taa va­lin­toi­hin­sa sekä sen myö­tä ra­ken­taa tu­le­vai­suut­taan halu­maan­sa suun­taan. Rat­kai­su­kes­kei­nen tai­de­te­ra­pia ei har­joi­ta tul­kin­to­ja ja kou­lu­tuk­ses­sa nou­da­te­taan rat­kai­su­kes­kei­sen psy­ko­te­ra­pi­a­kou­lu­kun­nan mää­rit­te­le­miä eet­ti­siä ar­vo­ja.

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015