Oppimisen vaikeudet - maksuton webinaari opiskelijoille

4.2. ja 11.2.2021, verkko

Opiskelija, tule mukaan maksuttomaan kahden webinaarin sarjaan oppimisvaikeuksista!
Sisältö

4.2.2021 Mi­nun on han­ka­lam­paa op­pia. Mis­tä on kyse?

Op­pi­mi­sen pul­miin on mo­nen­lai­sia syi­tä ja taus­to­ja. Käym­me läpi niis­tä ylei­sim­piä. Voit myös ky­syä we­bi­naa­ris­sa miel­tä­si as­kar­rut­ta­vis­ta asi­ois­ta liit­ty­en ai­hee­seen.

11.2.2021 Mi­ten mi­nun on hel­pom­pi op­pia?

Mi­ten voin aut­taa it­se­ä­ni op­pi­maan? Tuki­kei­no­ja esi­mer­kik­si lu­ke­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen pul­miin, ma­te­ma­tiik­kaan ja kes­kit­ty­mi­seen. Voit myös ky­syä ai­hees­ta.

Tavoite

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on saa­da opis­ke­li­jal­le li­sää tie­toa op­pi­mi­seen liit­ty­vis­tä han­ka­lis­ta koh­dis­ta. Ym­mär­ryk­sen li­sää­mi­sen ohel­la opis­ke­li­ja saa tie­toon­sa mo­nia tuen muo­to­ja ko­keil­ta­vak­si. Kou­lu­tuk­ses­sa kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta myös opis­ke­li­jan itse­tun­toon ja minä­kä­si­tyk­seen. Kou­lu­tuk­seen si­säl­tyy kak­si we­bin­aa­ria (2x 1,5h).

Kouluttaja

Erja Sand­berg

Erja Sand­berg on KT, eri­tyis­pe­da­go­gi, joka on saa­nut laa­jan, val­ta­kun­nal­li­sen ylei­sön kir­joit­ta­es­saan am­ma­til­lis­ta blo­gi­aan, kou­lut­ta­es­saan ja pu­hu­es­saan mo­nen­lai­sis­sa kas­va­tuk­seen ja kou­lu­tuk­seen liit­ty­vis­sä ti­lai­suuk­sis­sa.

Kohderyhmä

Tar­koi­tet­tu vain opis­ke­li­joil­le

Aika

4.2. ja 11.2. klo 18.00-19.30 , verk­ko

Hinta

mak­su­ton

Ilmoittautumiset

27.1.2021 men­nes­sä

Vain opis­ke­li­joi­den il­moit­tau­tu­mi­set hy­väk­sy­tään täl­le kurs­sil­le. Opet­ta­jil­le ja muil­le am­mat­ti­lai­sil­le tar­koi­tet­tu kou­lu­tus Lu­kio-opis­ke­li­jan op­pi­maan op­pi­mi­nen ja tu­ke­mi­nen löy­tyy tääl­tä>>

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015