Rorschach-erikoistumiskoulutus (CS & R-PAS) 16 op

19.2.2021-19.2.2022 , Kuopio

Sisältö
Kouluttajat

– PsM, psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Jaak­ko Ste­nius (vas­tuu­kou­lut­ta­ja)
–  PsT, psy­ko­te­ra­pi­an eri­kois­psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Emi­li­a­no Mu­zio
– PsM, psy­ko­lo­gi Joo­na Suo­mi­nen

Kou­lut­ta­jil­la on laa­ja ko­ke­mus klii­ni­ses­tä, psy­ko­te­ra­peut­ti­ses­ta sekä oi­keus­psy­ko­lo­gi­ses­ta työs­tä ja näi­hin eri­tyis­a­lu­ei­siin liit­ty­vis­tä ky­sy­myk­sen aset­te­luis­ta.

Kohderyhmä

Psy­ko­lo­git ja opin­to­jen lop­pu­vai­hees­sa ole­vat psy­ko­lo­gi­an opis­ke­li­jat. Enin­tään 20 osal­lis­tu­jaa.

 Kirjallisuus

Han­ki­taan en­nen kou­lu­tuk­sen al­ka­mis­ta:

Toteutus
Aika

19.2.2021-19.2.2022 , Kuo­pio

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Sisältö

1. Se­mi­naa­ri 19.–20.2.2021
kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius
– Kou­lu­tuk­sen ra­ken­ne ja si­säl­tö
– Joh­da­tus ai­hee­seen: Rorsc­hac­hin me­ne­tel­män luon­ne, his­to­ria ja nyky­ti­la
– CS -pöy­tä­kir­jan ot­ta­mi­nen. Joh­da­tus koo­dauk­sen ja tul­kin­nan pe­rus­tei­siin

2. Se­mi­naa­ri 19.–20.3.2021 
kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius
– CS; koo­daus, osa I

3. Se­mi­naa­ri 16.–17.4.2021 
kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius
– CS; koo­daus, osa II

4. Se­mi­naa­ri 21.–22.5.2021 
kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius
– CS; tul­kin­ta, osa I

5. Se­mi­naa­ri 11.–12.6.2021
kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius
– CS; tul­kin­ta, osa II
– Rorsc­hach-muut­tu­jien re­li­a­bi­li­teet­ti ja va­li­di­teet­ti
– Rorsc­hach-vii­te­ar­vot

6. Se­mi­naa­ri 27.–28.8.2021
kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius
– Te­ra­peut­ti­nen tut­ki­mus
– Psy­koot­ti­suu­den ar­vi­oin­ti
– Per­soo­nal­li­suus­häi­ri­öt
– Trau­ma ja dis­so­si­aa­tio

7. Se­mi­naa­ri 24.–25.9.2021 
kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius
– Psy­ko­a­na­lyyt­ti­nen te­o­ria ja per­soo­nal­li­suu­den tut­ki­mus
– Rorsc­hach ja psy­ko­dy­na­miik­ka
– Pro­jek­tio ja Card Pull
– Si­säl­tö­tul­kin­ta ja psy­ko­dy­naa­mi­nen näkö­kul­ma tul­kin­taan
– Tut­ki­mus­ti­lan­teen vuo­ro­vai­ku­tus ja sen ar­vi­oin­ti
– De­fens­sien ar­vi­oin­ti
– Kon­fi­gu­raa­tio- ja sek­vens­si­a­na­lyy­si

8. Se­mi­naa­ri 29.–30.10.2021 
kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius
– CS koo­daus- ja tul­kin­ta­ko­keen läpi­käy­mi­nen
– Hoi­don suun­nit­te­lu
– Ma­sen­nuk­sen ja ah­dis­tu­nei­suu­den ar­vi­oin­ti
– Per­soo­nal­li­suus­häi­ri­öt
– Pa­lau­te-/yh­teen­veto­kes­kus­te­lu (demo­har­joi­tus)

9. Se­mi­naa­ri 26.–27.11.2021
kou­lut­ta­ja: Emi­li­a­no Mu­zio
– Las­ten ja nuor­ten ar­vi­oin­ti
– R-PAS:n pe­rus­teet. R-PAS pöy­tä­kir­jan esit­tä­mi­nen ja koo­daa­mi­nen, osa I.

10. Se­mi­naa­ri 28.–29.1.2022
kou­lut­ta­ja: Joo­na Suo­mi­nen
– R-PAS pöy­tä­kir­jan koo­daa­mi­nen, osa II
– Lau­sun­noin­ti

11. Se­mi­naa­ri 18.–19.2.2022 
kou­lut­ta­ja: Emi­li­a­no Mu­zio
– R-PAS tul­kin­nan peri­aat­teet
– R-PAS koo­daus­ko­keen läpi­käy­mi­nen
– Neu­ro­psy­ko­lo­gia ja Rorsc­hach

Hinta

n.2.900 e Hin­ta tar­ken­tuu syk­syl­lä 2020. Las­ku­tus use­am­mas­sa eräs­sä.

Ilmoittautumiset

1.2.2021 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015