ESPANJA Por favor - espanjan intensiiviset alkeet

29.10.-26.11.2020, verkko

Haluatko päästä nopeasti ja kätevästi alkuun espanjan kielen opinnoissasi ja osata jo hieman kommunikoida espanjaksi eri tilanteissa? Tule espanjan alkeiden tehokkaalle verkkokurssille.

Sisältö

Kurs­sil­la opis­ke­lem­me mm. ään­tä­mis­tä, kah­vi­las­sa asi­oin­tia, it­ses­tä ker­to­mis­ta ja ver­bien pree­sens­tai­vu­tus­ta. Kurs­si si­säl­tää pal­jon suul­li­sia har­joi­tuk­sia ja kie­len käy­tön ak­ti­voin­tia, mikä hel­pot­taa kie­len käyt­töä myös käy­tän­nös­sä.

Pa­laut­teen mu­kaan tämä kurs­si on te­ho­kas ja miel­lyt­tä­vä tapa opis­kel­la. Tule mu­kaan, älä jätä es­pan­ja tai­toa vain haa­veek­si!

Kouluttaja

FM Päi­vi Hii­den­kari

Kohderyhmä

Vas­ta-al­ka­jat. Kurs­sil­la ei tar­vi­ta en­nak­ko­tie­to­ja kie­les­tä.

Aika

Tors­tai­sin 29.10.-26.11.2020 klo 18.00-19.30, verk­ko
Re­aa­li­ai­kai­nen ope­tus, jos­sa kou­lut­ta­ja ja osal­lis­tu­jat ovat yhtä ai­kaa ver­kos­sa, ja joka muo­dos­tuu ope­tuk­ses­ta, har­joi­tuk­sis­ta sekä kes­kus­te­luis­ta.

Hinta

50 e

Ilmoittautumiset

22.10.2020 men­nes­sä Kou­lu­tus to­teu­tuu. Vie­lä eh­dit il­moit­tau­tua mu­kaan!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015