Työyhteisösovittelu - tehokas keino ristiriitojen käsittelyyn

3.-10.11.2020, verkko

Työyhteisösovittelussa konflikti ratkaistaan osapuolten kesken puhumalla. Kun keskitytään keskustelemaan sekä samalla aidosti kuuntelemaan, mitä toinen puhuu ja tuntee, yhteisymmärrys lisääntyy ja sovitteluhalu kasvaa. Sovittelulla pyritään puhdistamaan ilmaa, luomaan ymmärrystä ja ratkaisuja ristiriitatilanteisiin.
Tavoitteet

Val­men­nuk­sen käy­ty­ään osal­lis­tu­ja
▪ tun­tee ja ym­mär­tää työ­yh­tei­sö­so­vit­te­lun pe­rus­teet ja läh­tö­koh­dat
▪ tun­nis­taa so­vit­te­lu­me­net­te­lyn mah­dol­li­suu­det ja ra­jat työ­yh­tei­sön ris­ti­rii­to­jen rat­kai­sus­sa ja osaa ar­vi­oi­da ta­paus­koh­tai­ses­ti on­nis­tu­mi­sen edel­ly­tyk­siä
▪ tun­tee so­vit­te­lu­pro­ses­sin vai­heet
▪ on ke­hit­ty­nyt puo­lu­eet­to­man kuun­te­le­mi­sen tai­dos­sa
▪ on saa­nut itse­luot­ta­mus­ta ja -var­muut­ta työ­yh­tei­sön ris­ti­rii­to­jen kä­sit­te­lyyn

En­nen kou­lu­tus­ta teh­dään säh­köi­nen en­nak­ko­ky­se­ly
▪ Kar­toi­tam­me ky­se­lyn avul­la osal­lis­tu­jien ko­ke­muk­sia työ­e­lä­män ris­ti­rii­to­jen kä­sit­te­lys­tä.
▪ Ky­se­ly orien­toi osal­lis­tu­jat ai­hee­seen ja kou­lut­ta­ja saa en­nak­ko­tie­toa osal­lis­tu­jien osaa­mi­ses­ta.

Toteutus

Val­men­nus to­teu­te­taan ai­kui­sen op­pi­mis­ta tu­ke­vin kes­kus­te­le­vin ja osal­lis­ta­vin me­ne­tel­min ver­kos­sa. Se si­säl­tää na­pa­koi­ta, käy­tän­nön esi­merk­ke­jä si­säl­tä­viä lu­en­to-osuuk­sia, oh­jat­tua pari- ja pien­ryh­mä­kes­kus­te­lua sekä case-työs­ken­te­lyä.

Sisältö

Työ­yh­tei­sö­so­vit­te­lun läh­tö­koh­dat
▪ Oi­keu­den vai so­vin­non et­sin­tää?
▪ Taus­tal­la res­to­ra­tii­vi­nen oi­keus­kä­si­tys
▪ So­vit­te­lun peri­aat­teet
▪ So­vit­te­lun mah­dol­li­suu­det, on­nis­tu­mi­sen edel­ly­tyk­set ja ra­jat
▪ So­vit­te­le­va työ­ote esi­mies­työs­sä

So­vit­te­lu­pro­ses­sin oh­jaa­mi­nen
▪ So­vit­te­lu­pro­ses­sin vai­heet ja so­vit­te­li­jan roo­li
▪ So­pi­muk­sen laa­ti­mi­nen
▪ Seu­ran­nan ja tuen mer­ki­tys
▪ Kun so­pi­mus­ta ei syn­ny

So­vit­te­li­ja kes­kus­te­lun joh­ta­ja­na
▪ On­gel­ma­kes­kei­syy­des­tä yh­tei­siin ta­voit­tei­siin
▪ Kes­kus­te­lun oh­jaa­mi­nen avoi­min ky­sy­myk­sin
▪ Tun­tei­den kä­sit­te­lyn mer­ki­tys so­vit­te­lus­sa
▪ Ak­tii­vi­nen kuun­te­le­mi­nen
▪ Tasa­puo­li­sen kuul­luk­si tu­le­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­nen

Case-työs­ken­te­lyä pien­ryh­mäs­sä

”Val­men­nus pis­ti to­del­la ajat­te­le­maan!”

Kouluttaja

YTM, so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi YTM Sir­pa Puo­lak­ka,

Kohderyhmä

Esi­mie­het, HR-hen­ki­lös­tö, työ­ter­veys­huol­lon asi­an­tun­ti­jat, työ­suo­je­lu­pääl­li­köt ja -val­tuu­te­tut, työn­oh­jaa­jat sekä kaik­ki työ­yh­tei­sön ris­ti­rii­to­ja kä­sit­te­le­vät hen­ki­löt. Mak­si­mi­o­sal­lis­tu­ja­mää­rä 20.

Aika

ti 3.11. ja ti 10.11.2020 klo 8.30-12.00, verk­ko

Hinta

140 €

Ilmoittautumiset

21.10.2020 men­nes­sä Kou­lu­tus to­teu­tuu. Vie­lä eh­dit il­moit­tau­tua mu­kaan!

Ti­laa tämä kou­lu­tus omaan työ­yh­tei­söö­si! Ota yh­teyt­tä: ani­ta.kai­ho­ran­ta@snell­ma­ne­du.fi

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015