Muistikuntoutuksen perusteet 1 op

28.9.2020 - 29.11.2020, verkko

Tämän verkkokoulutuksen myötä kasvaa ymmärrys, kuinka muistisairaan henkilön toimintakykyä ja elämän laatua voidaan tukea kuntoutuksellisin keinoin!

Sisältö

Opis­ke­li­ja saa tie­toa, tai­toa ja tun­net­ta käy­tän­nön muis­ti­kun­tou­tuk­sen toi­min­ta­mal­leis­ta vie­tä­väk­si ar­jen työ­hön. Kurs­si si­säl­tää mm. pe­rus­tie­toa:

Li­säk­si sy­ven­ny­tään vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ja koh­taa­mi­seen muis­ti­sai­raan hen­ki­lön kans­sa. Kurs­si pe­reh­dyt­tää muis­ti­kun­tou­tuk­sen to­teut­ta­mi­seen, muis­ti­sai­raan hen­ki­lön toi­min­ta­ky­vyn yllä­pi­tä­mi­seen ja edis­tä­mi­seen niin yk­si­lö- ja ryh­mä­toi­min­nan me­ne­tel­min.

Suoritustapa

Verk­ko­kou­lu­tuk­sen kes­to on 2 kuu­kaut­ta. Opis­ke­li­ja suo­rit­taa kurs­sin it­se­näi­ses­ti opis­kel­len oman aika­tau­lun­sa mu­kai­ses­ti. Kurs­si on ja­et­tu nel­jään jak­soon, jot­ka avau­tu­vat kah­den vii­kon vä­lein verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä. Jo­kai­seen jak­soon si­säl­tyy op­pi­mis­teh­tä­vä.

Kouluttaja

Pau­lii­na Un­ke­ri, TtM, fy­si­o­te­ra­peut­ti, ge­ri­at­ri­sen kun­tou­tuk­sen asi­an­tun­ti­ja, Suo­men Fy­si­o­ge­ri­at­ria Oy

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­vel­tuu kai­kil­le so­si­aa­li- ja ter­vey­den­alan am­mat­ti­lai­sil­le, jot­ka työs­ken­te­le­vät muis­ti­kan­sa­lais­ten pa­ris­sa tai jot­ka ovat ha­keu­tu­mas­sa alal­le.

Aika

28.9.2020 – 29.11.2020, verk­ko

Hinta

150 €

Ilmoittautumiset

1.9.2020 men­nes­sä.

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Kai­nuun Aal­lon kans­sa.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

“Verk­ko­kurs­si oli help­po ja no­pea tapa täy­den­tää osaa­mis­ta muis­ti­kun­tou­tuk­ses­ta. Te­o­ri­a­si­säl­töä oli so­pi­vas­ti ja se oli hel­pos­ti lu­et­ta­vaa. Vi­de­ot oli­vat mu­ka­va lisä!”

“Eri­lai­set me­ne­tel­mät laa­jen­si­vat kä­si­tys­tä­ni toi­mia muis­ti­sai­rai­den ih­mis­ten kans­sa. Mui­den kom­ment­te­ja oli in­nos­ta­vaa lu­kea, op­pi­mis­päi­vä­kir­jaa oli omien aja­tus­ten jä­sen­tä­mi­sen kan­nal­ta hyvä teh­dä.”

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015