Tiedekasvatuksen perusteet 2 op

2.11.-5.12.2020 verkko

Haluatko innostaa lapsia tieteen maailmaan ja antaa heille valmiudet elinikäiseen oppimiseen? Haluatko oppia luomaan turvallisen oppimisympäristön, jossa lapsi voi tutkia ja kokeilla tiedekasvatusta vapaasti? Tule mukaan uuteen maksuttomaan verkkokoulutukseen!

Tie­de­kas­va­tuk­sen pe­rus­teet -verk­ko­kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään käy­tän­nön ja te­o­ri­an kaut­ta in­nos­ta­viin työ­ka­lui­hin ja pe­da­go­gi­siin rat­kai­sui­hin, joil­la tu­e­taan las­ten ja nuor­ten tie­tei­den har­ras­ta­mis­ta ja op­pi­mis­ta. Kou­lu­tus jär­jes­te­tään en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa ja sen suun­nit­te­lus­sa on käy­tet­ty Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton vank­kaa ko­ke­mus­ta Las­ten yli­o­pis­ton tie­de­kas­va­tus­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­sä.

Sisältö

Kou­lu­tus koos­tuu nel­jäs­tä maa­nan­tai­sin al­ka­vas­ta pe­lil­li­ses­tä mo­duu­lis­ta, joi­ta voit teh­dä sil­loin kun si­nul­le par­hai­ten so­pii.

Mo­duu­li I: Joh­da­tus tie­de­kas­va­tuk­sen pe­da­go­giik­kaan

Al­ka­en 2.11.2020

En­sim­mäi­ses­sä mo­duu­lis­sa tu­tus­tu­taan tie­de­kas­va­tuk­sen pe­da­go­gi­siin läh­tö­koh­tiin. Tar­kas­te­lun kes­ki­ös­sä on tie­det­tä, tai­det­ta ja tek­no­lo­gi­aa yh­dis­tä­vä tie­de­kas­va­tus eli STE­AM-pe­da­go­giik­ka. Mo­duu­lin ede­tes­sä pe­reh­dy­tään STE­AM-kou­lu­tus­mal­lin syn­tyyn ja his­to­ri­aan sekä poh­di­taan sen so­vel­ta­mis­ta eri­lai­sis­sa op­pi­mis­ym­pä­ris­töis­sä.

Mo­duu­li II: Tie­de­kas­va­tuk­sen epis­te­mo­lo­gia

Al­ka­en 9.11.2020

Tä­män mo­duu­lin ta­voit­tee­na on esi­tel­lä tie­de­kas­va­tus­ta kos­ke­vat tie­teel­li­set peri­aat­teet. Mo­duu­lin ai­ka­na tu­tus­tu­taan STE­AM-psy­ko­lo­gi­aan, epis­te­mo­lo­gi­aan ja di­dak­ti­siin peri­aat­tei­siin käy­tän­nön esi­merk­kien kaut­ta. Kes­ki­ös­sä ovat op­pi­jan oma mo­ti­vaa­tio, in­nos­tus ja luo­vuus sekä näi­den hyö­dyn­tä­mi­nen osa­na tie­de­kas­va­tus­työ­tä.

Mo­duu­li III: Tie­de­kas­va­tus käy­tän­nös­sä

Al­ka­en 16.11.2020

Täs­sä mo­duu­lis­sa tu­tus­tut tie­de­kas­va­tuk­sen hy­viin käy­tän­tei­siin. Mo­duu­lin ai­ka­na opit, mil­lä eri ta­voil­la tie­de­kas­va­tus­ta har­joi­tel­laan meil­lä ja muu­al­la muun mu­as­sa ta­ri­nal­li­suu­den, pe­lil­li­syy­den, tut­ki­van op­pi­mi­sen ja il­mi­ö­läh­töi­sen pe­da­go­gii­kan näkö­kul­mis­ta. Tie­to­si­säl­töä on ri­kas­tet­tu vin­keil­lä uu­sim­piin ope­tus­ta ja op­pi­mis­ta tu­ke­viin ope­tus­ma­te­ri­aa­lei­hin, verk­ko­si­vus­toi­hin ja alus­toi­hin.

Mo­duu­li IV: Minä tie­de­kas­vat­ta­ja­na

Al­ka­en 23.11.2020

Vii­mei­sen mo­duu­lin ta­voit­tee­na on tu­kea mat­kaa­si oman per­soo­nal­li­sen tie­de­kas­vat­ta­jan roo­lin et­si­mi­ses­sä. Läh­tö­koh­ta­na ovat omien vah­vuuk­sien ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den tun­nis­ta­mi­nen sekä näi­den hyö­dyn­tä­mi­nen omas­sa tie­de­kas­va­tus­työs­sä. Mo­duu­lin lo­pus­sa teh­dään verk­ko­kurs­sin lop­pu­teh­tä­vä eli kir­jal­li­nen suun­ni­tel­ma omal­le tie­de­kas­va­tus­pro­jek­til­le.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­vel­tuu esim. var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jil­le, pe­rus­kou­lun opet­ta­jil­le, ilta­päi­vä­ker­ho­jen oh­jaa­jil­le sekä kas­va­tus- ja ope­tus­alan opis­ke­li­joil­le, jot­ka ha­lu­a­vat ri­kas­taa ope­tus­taan ope­tus­suun­ni­tel­man ta­voit­tei­den to­teut­ta­mi­sek­si. Oma ope­tet­ta­va aine ei ra­jaa osal­lis­tu­mis­ta.

Aika

02.11.-05.12.2020 Ver­kos­sa

Opetustapa

Koulutus järjestetään verkossa SnellmanEDUn Lasten yliopiston digimaailman kautta (https://www.digimaailma.snellmanedu.fi/) Suoritettuasi koulutuksen kaikki tehtävät hyväksytysti lauantaihin 5.12.2020 mennessä, saat osaamismerkin liitettäväksi vaikkapa työhakemukseen. Kurssin laajuus on kaksi opintopistettä. 

Kouluttaja

Niko Kyl­lö­nen on ke­mi­an ja fy­sii­kan ai­neen­o­pet­ta­ja, luo­kan­o­pet­ta­ja ja bio­ke­mis­ti. Nikolla on pitkäaikaista kokemusta tiedekasvatuksesta sekä tiedeleirien ja -kerhojen opettajana, yrittäjänä sekä opetussisältöjen tuottajana. Tällä hetkellä Niko toimii SnellmanEDUn Phereclos-hankkeen paikallisena koordinaattorina ja on mukana kehittämässä SnellmanEDUn Lasten yliopiston digimaailmaa.  

Hinta

Kou­lu­tus on mak­su­ton.

Ilmoittautuminen

Il­moit­tau­tu­mi­nen päät­tyy tors­tai­hin 29.10.2020 men­nes­sä. Il­moit­tau­tu­mi­nen on si­to­va. Il­moit­tau­tu­mi­sen voi pe­rua mak­sut­ta vii­mei­seen il­moit­tau­tu­mis­päi­vään men­nes­sä.

Kysy lisää koulutuksesta

Niko Kyl­lö­nen han­ke­koor­di­naat­to­ri / Snell­ma­nE­DU
niko.kyl­lo­nen@snell­ma­ne­du.fi, puh. 044 746 2843

www.snell­ma­ne­du.fi/phe­rec­los-han­ke

Op­pi­mis­ta par­haim­mil­laan:
www.snell­ma­ne­du.fi

Lisätietoja

Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tää Snell­ma­nE­DU osa­na Eu­roo­pan las­ten yli­o­pis­to­jen ver­kos­ton (EU­CU­NET) Phe­rec­los-han­ket­ta, jos­sa et­si­tään hy­viä käy­tän­tö­jä kou­lu­jen ja yh­teis­kun­nan vä­lis­ten ra­jo­jen rik­ko­mi­seen. Lue li­sää Phe­rec­los hank­keen suo­men­kie­li­sel­tä ja eng­lan­ni­ni­kie­li­sil­tä verk­ko­si­vul­ta.

Phe­rec­los-han­ke on saa­nut ra­hoi­tus­ta Eu­roo­pan Uni­o­nin Ho­ri­sont­ti 2020 tut­ki­mus- ja in­no­vaa­tio-oh­jel­mas­ta avus­tus­nu­me­rol­la 824630.

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015