Oppiminen, innostus ja tiedekasvatus - maksuton

8.9.2020 verkko

Tiedekasvatus innostaa oppimaan! Tule verkostoitumaan ja kuuntelemaan, mitä tiedekasvatuksen parissa parhaillaan tapahtuu.

Suo­mes­sa tie­de­kas­va­tuk­sen pa­ris­sa toi­mii usei­ta kes­ke­nään hy­vin eri­lai­sia ta­ho­ja aina var­hais­kas­va­tuk­ses­ta kor­ke­a­kou­lui­hin ja kesä­yli­o­pis­tois­ta tie­de­kas­va­tus­ta edis­tä­viin yrit­tä­jiin. Toi­mi­joi­den eri­lai­sis­ta roo­leis­ta, koh­de­ryh­mis­tä, ta­voit­teis­ta ja toi­min­ta­ta­vois­ta joh­tu­en yh­tei­sel­le tie­de­kas­va­tus­ver­kos­tol­le on kui­ten­kin ää­rim­mäi­sen suu­ri tar­ve.

Val­ta­kun­nal­li­ses­sa ja mak­sut­to­mas­sa verk­ko­ta­pah­tu­mas­sa kes­kus­tel­laan tie­de­kas­va­tuk­sen uu­sis­ta in­no­vaa­ti­ois­ta ja ide­oi­daan tie­de­kas­va­tus­ver­kos­ton ke­hit­tä­mis­tä. Ta­pah­tu­man jär­jes­tää Snell­ma­nE­DUn Las­ten yli­o­pis­ton asi­an­tun­ti­jat.  Ta­pah­tu­mas­ta on jäl­ki­kä­teen saa­ta­vis­sa tal­len­ne.

Kohderyhmä

Verk­ko­ta­pah­tu­ma on suun­nat­tu kai­kil­le tie­teen, op­pi­mi­sen ja kas­va­tuk­sen pa­ris­sa toi­mi­vil­le ta­hoil­le. Kas­va­tus- ja ope­tus­alan toi­mi­joil­le ti­lai­suus tar­jo­aa ai­nut­laa­tui­sen mah­dol­li­suu­den saa­da uu­sia ide­oi­ta oman tie­de­kas­va­tus­toi­min­nan ri­kas­ta­mi­sek­si.

Aikataulu ja ohjelma

Tiis­tai­na 8.9. klo 16-19.

Puhujat

Lau­ri Jär­vi­leh­to

Lau­ri Jär­vi­leh­to 
Lau­ri Jär­vi­leh­to (FT) on Aal­to-yli­o­pis­ton työ­e­lä­mä­pro­fes­so­ri ja Aal­to Ven­tu­res Prog­ram -yrit­tä­jyys­kou­lu­tus­oh­jel­man toi­nen joh­ta­ja. Hän on sar­ja­y­rit­tä­jä, fi­lo­so­fi, tie­to­kir­jai­li­ja, muu­sik­ko ja Sher­lock Hol­mes -fani. Hän on Fi­lo­so­fi­an Aka­te­mi­an pe­rus­ta­ja ja yksi oppi­mis­peli­stu­dio Light­nee­rin pe­rus­ta­jis­ta. Jär­vi­leh­to toi­mii Uni­ce­fin ja Fi­lo­so­fi­an Aka­te­mi­an hal­li­tuk­sis­sa. Hän on kir­joit­ta­nut mo­nia best­sel­ler-te­ok­sia ajat­te­lus­ta ja op­pi­mi­ses­ta ja lu­en­noi sään­nöl­li­ses­ti ym­pä­ri maa­il­maa. Lau­ri Jär­vi­leh­to toi­voo, että ih­mi­set tun­ti­si­vat tuot­ta­van­sa yh­tei­sös­sään jo­tain ar­vo­kas­ta te­ke­mäl­lä ar­jes­sa ai­dos­ti in­nos­ta­via asi­oi­ta. In­nos­tus ja luo­vuus ovat kes­kei­ses­sä osis­sa hä­nen te­ok­sis­saan Haus­kan op­pi­mi­sen val­lan­ku­mous (PS-kus­tan­nus 2014) sekä PIM! Olet luo­va (Tuu­ma 2020).

Anni Sai­rio
Anni Sai­rio (FT, dos.) toi­mii koor­di­naat­to­ri­na Tie­don­jul­kis­ta­mi­sen neu­vot­te­lu­kun­nan (TJNK) ja Tie­teel­lis­ten seu­rain val­tuus­kun­nan (TSV) yh­tei­ses­sä tie­de­kas­va­tus­hank­kees­sa (2019 – 2020). Hank­kees­sa kar­toi­te­taan tie­de­kas­va­tus­ta­pah­tu­mat Suo­mes­sa, laa­di­taan kan­sal­li­set suo­si­tuk­set tie­de­kas­va­tuk­sen edis­tä­mi­sek­si sekä laa­di­taan tie­de­kas­va­tuk­sen toi­men­pide­oh­jel­ma. Anni koor­di­noi myös TJNK:n ja Tut­ki­mus­eet­ti­sen neu­vot­te­lu­kun­nan (TENK) ve­tä­mää tie­de­vies­tin­nän ja tut­ki­mus­e­tii­kan hy­viin käy­tän­tei­siin kes­kit­ty­vää Vas­tuul­li­nen tie­de -han­ket­ta.

Jo­han­na Ke­to­la

Jo­han­na Ke­to­la 
Jo­han­na on Nuor­ten Tie­de­a­ka­te­mi­an toi­min­nan ve­tä­jä ja Tut­ki­ja ta­vat­ta­vis­sa -pal­ve­lun koor­di­naat­to­ri. Tut­ki­ja ta­vat­ta­vis­sa -vir­tu­aa­li­vie­rai­lu­pal­ve­lu pyr­kii edis­tä­mään tie­de­kas­va­tuk­sen alu­eel­lis­ta kat­ta­vuut­ta ja tie­teen edis­tä­mis­tä laa­jas­ti yh­teis­kun­nas­sa tuo­mal­la tie­det­tä ja tut­ki­mus­ta kou­lui­hin sekä toi­sen as­teen oppi­lai­tok­siin. Pal­ve­lus­sa opet­ta­ja voi ha­kea tun­nil­leen tut­ki­jaa ope­tuk­sen tu­ek­si ja kä­si­tel­tä­viä tee­mo­ja sy­ven­tä­mään. Tut­ki­ja­vie­rai­lut to­teu­te­taan mak­sut­to­mien ja ylei­ses­ti käy­tet­ty­jen vi­de­o­pu­he­lu­pal­ve­lu­jen vä­li­tyk­sel­lä.

Päi­vi­tys 1.9.2020: Jo­han­na esit­te­lee Nuor­ten Tie­de­a­ka­te­mi­an tal­len­teen kaut­ta.

Niko Kyl­lö­nen

Niko Kyl­lö­nen 
Niko on Itä-Suo­men yli­o­pis­tol­ta val­mis­tu­nut luon­non­tie­tei­den ai­neen­o­pet­ta­ja ja luo­kan­o­pet­ta­ja sekä bio­ke­mis­ti. Hän työs­ken­te­lee Snell­ma­nE­DUl­la Las­ten yli­o­pis­ton kan­sain­vä­li­sen Phe­rec­los-hank­keen koor­di­naat­to­ri­na ja ope­tus­tek­no­lo­gi­an asi­an­tun­ti­jana. Ni­kol­la on ko­ke­mus­ta tie­de­kas­va­tuk­ses­ta sekä tie­de­lei­rien ja -ker­ho­jen opet­ta­ja­na, si­säl­lön­tuot­ta­ja­na että myös yrit­tä­jä­nä. Ke­vääl­lä 2020 hän te­ke­mäs­sä Las­ten yli­o­pis­ton digi­maa­il­maa ja koor­di­noi­mas­sa vir­tu­aa­li­ker­ho­ja.

Ilmoittautuminen

Il­moit­tau­tu­mi­nen 1.9.2020 men­nes­sä. ZOOM-kir­jau­tu­mis­link­ki ta­pah­tu­maan lä­he­te­tään osal­lis­tu­jil­le säh­kö­pos­til­la il­moit­tau­tu­mis­ajan pää­tyt­tyä. Verk­ko­ta­pah­tu­ma on mak­su­ton.

Huom! Jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­nen on 6.9.2020 saak­ka!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015