Kirjoittamisen ilo - maksuton webinaari

31.8. verkko

Kirjoittamisen ilo -webinaari johdattaa lempeästi kirjoittamisen mielenkiintoiseen maailmaan!

Nyt si­nul­la on mah­dol­li­suus tu­tus­tua kir­joit­ta­mi­seen ja saa­da pot­kua omaan kir­jal­li­seen työ­hö­si. Joh­dat­ta­ja­na toi­mii kir­joit­ta­mis­ta työk­seen opet­ta­va Mar­ja Viik.

Kohderyhmä

Kir­joit­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neet, har­ras­tus­ta aloit­ta­vat tai jo pi­dem­mäl­le eh­ti­neet kir­joit­ta­jat.

Aika

We­bi­naa­ri jär­jes­te­tään ma 31.8. klo 18-18.30.

Ilmoittautuminen

24.8. men­nes­sä.

Muita syksyllä alkavia kirjoittamisen koulutuksia:

Omat ta­ri­nat kir­jak­si 9.9.-7.10. Kuo­pio
Tu­tus­tu oman elä­mä­si ta­ri­noi­hin ja kir­joit­ta ne muis­tiin omak­si ilok­si tai jäl­ki­pol­vil­le lu­et­ta­vak­si. Kir­joit­ta­mal­la löy­tyy ilo, joka yh­des­sä mo­nin­ker­tais­tuu.

Nau­ti­taan kir­joit­ta­mi­ses­ta – in­ten­sii­vi­nen kir­joit­ta­ja­kurs­si 18.-20.9. Kuo­pio
Tule et­si­mään omaa kir­joit­ta­jan tie­tä­si Tai­ja Tuo­mi­sen oh­jaa­ma­na. Vii­kon­lop­pu­kurs­si so­vel­tuu sekä vas­ta-al­ka­jil­le että pi­dem­mäl­le eh­ti­neil­le.

Ker­to­muk­sia elä­mäs­tä I – ly­hy­et teks­tit 22.9.-17.11. Kuo­pio
Ryh­mä ko­koon­tuu ker­ran vii­kos­sa ly­hyi­den proo­sa/ ly­riik­ka teks­tien kans­sa saa­maan pa­lau­tet­ta oh­jaa­jal­ta ja muil­ta kir­joit­ta­jil­ta. Ryh­mäs­sä on ren­to yh­teis­hen­ki ja kah­vin­keit­to­vuo­rot.

Ker­to­muk­sia elä­mäs­tä II – pit­kät teks­tit 22.9.-17.11.Kuo­pio
Täs­sä ryh­mäs­sä työs­te­tään pi­tem­piä teks­te­jä kir­joik­si. Ryh­mä ko­koon­tuu 1-2 ker­taa kuu­kau­des­sa.

 Kir­joit­ta­mi­sen pe­rus­o­pin­not 30 op 23.10.2020-31.7.2021 Kuo­pio
Pe­rus­o­pin­not jat­ka­vat kir­joit­ta­mi­sen moni­muo­tois­ta maa­il­maa. Kan­nat­taa tu­tus­tua opin­to-oh­jel­maan ja aloit­taa pit­kä­jän­nit­tei­nen opis­ke­lu, joka voi joh­taa uu­siin asi­oi­hin elä­mäs­sä.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015