Lukio-opintojen arviointi – kuinka monipuolistat arviointia ja samalla vähennät opettajan työmäärää?

29.10.2020, verkko

Lukio-opettaja, venyvätkö työviikot arvioinnin takia?

Lu­ki­o­maa­il­man ja LOPS:n uu­dis­tu­mi­nen haas­taa lu­kio-opet­ta­jia jäl­leen uu­del­la ta­val­la. Yk­si­löl­li­sen op­pi­mi­sen ja jat­ku­van pa­laut­teen­an­non vaa­ti­muk­sien kat­so­taan li­sää­vän au­to­maat­ti­ses­ti opet­ta­jan työ­mää­rää, ja sitä kaut­ta myös hei­ken­tä­vän opet­ta­jien työs­sä­jak­sa­mis­ta. Opis­ke­li­jan yk­si­löl­li­nen huo­mi­oi­mi­nen tar­koit­tai­si siis tu­le­vai­suu­des­sa en­ti­ses­tään ve­ny­viä työ­päi­viä ja työn­täy­tei­siä vii­kon­lop­pu­ja. On­nek­si näin ei tar­vit­se olla! Asi­oi­ta voi­daan siis miet­tiä uu­del­la ta­val­la, ai­van eri­lai­ses­ta näkö­kul­mas­ta!

Sisältö

Ide­oi­ta ar­vi­oin­tiin-kou­lu­tus on na­pak­ka yh­den tun­nin kou­lu­tus­pa­ket­ti lu­ki­on opet­ta­jil­le uu­den LOPS:n moni­puo­li­sen ar­vi­oin­nin ja jat­ku­van op­pi­mi­sen haas­tei­siin. Kou­lu­tuk­ses­sa tuo­daan käy­tän­nön esi­merk­kien kaut­ta nä­ky­väk­si sitä, mi­ten ar­vi­oin­nis­ta on mah­dol­lis­ta ja­los­taa opet­ta­jal­le työ­kalu opis­ke­li­jan yk­si­löl­li­seen tu­ke­mi­seen. Tark­kaan mie­ti­tyn ja huo­lel­la to­teu­te­tun poh­ja­työn jäl­keen opet­ta­ja voi sää­del­lä, ja jopa vä­hen­tää, myö­hem­min ar­vi­oin­tiin­sa käy­tet­tä­vää ai­kaa. Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on siis an­taa lu­kio-opet­ta­jil­le konk­reet­ti­sia vink­ke­jä ja ide­oi­ta uu­den­lai­siin ope­tus- ja ar­vi­oin­ti­me­ne­tel­miin, joi­ta uu­dis­tu­va LOPS tu­lee ta­voit­teis­saan vaa­ti­maan. Toi­saal­ta kou­lu­tus nos­taa esil­le moni­puo­li­sen ar­vi­oin­nin mer­ki­tys­tä opet­ta­jan in­nos­tu­mi­sel­le ja ins­pi­roi­tu­mi­sel­le omas­ta työs­tään.

Kouluttaja

Riik­ka Sal­mi­nen

Kou­lut­ta­ja­na toi­mii Kuo­pi­on klas­sil­li­sen lu­ki­on maan­tie­teen, bi­o­lo­gi­an ja ter­veys­tie­don leh­to­ri Riik­ka Sal­mi­nen, jon­ka into­hi­mo­na ja kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na on ol­lut pit­kään ar­vi­oin­nin ke­hit­tä­mi­sen li­säk­si myös opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­jien hy­vin­voin­ti. Lisä­tie­toa kou­lu­tus­si­säl­lös­tä sekä kou­lut­ta­jan yh­teys­tie­dot löy­ty­vät tä­män lin­kin ta­kaa. Syk­syn 2020 ai­ka­na pi­det­tä­vät kou­lu­tuk­set jär­jes­te­tään etä­yh­tey­del­lä.”

Aika

to 29.10. klo 15-16, verk­ko­kou­lu­tus

Hinta

30 €, Iso­vers­tas-ver­kos­ton jä­sen­o­pet­ta­jil­le mak­su­ton

Ilmoittautumiset

22.10.2020 men­nes­sä

Kou­lu­tus to­teu­tuu, edel­leen voi il­moit­tau­tua!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015