Verkkokoulutuksen suunnittelun perusteet (1 op)

26.1.-2.3.2021, verkko

Oletko aikeissa viedä koulutusta verkkoympäristöön? Mietitkö, mitä tulee ottaa huomioon niitä suunnitellessa? Suunnitteletko työssäsi verkkokoulutuksia, mutta kaipaat ideoita niiden suunnitteluun?

Jos, niin verk­ko­kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­lun pe­rus­teet on si­nua var­ten, jos­sa opit verk­ko­kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­luun liit­ty­vät pe­rus­a­si­at– kou­lu­tuk­sen si­säl­lön suun­nit­te­lus­ta kou­lu­tuk­sen to­teu­tuk­seen. Kurs­sin jäl­keen si­nul­la on val­mius to­teut­taa oma verk­ko­kou­lu­tus ja osaat so­vel­taa op­pi­maa­si käy­tän­nön työs­sä.

Sisältö

Saat pe­rus­tie­to­ja ver­kos­ta kou­lu­tus­ym­pä­ris­tö­nä, opit laa­ti­maan kurs­si­suun­ni­tel­man, opit ar­vi­oi­maan min­kä­lai­sia ma­te­ri­aa­le­ja ja teh­tä­viä kurs­sil­le tu­li­si si­säl­lyt­tää, saat tie­toa eri­lai­sis­ta verk­ko­kurs­sin to­teu­tus­ym­pä­ris­töis­tä ja -kei­nois­ta sekä käy­tän­nön ide­oi­ta verk­ko­kou­lu­tuk­sen to­teu­tuk­seen.

Osal­lis­tu­jien käy­tös­sä on kou­lu­tuk­sen ajan Mood­le-op­pi­mis­ym­pä­ris­tö, jos­sa on mah­dol­li­suus ja­kaa ko­ke­muk­sia ja aja­tuk­sia mui­den osal­lis­tu­jien kans­sa. Voit työs­tää omaa verk­ko­kurs­sia kou­lu­tuk­sen ede­tes­sä kurs­sil­la ja­et­ta­vien teh­tä­vien avul­la. Mood­les­ta löy­tyy myös kurs­si­tal­len­teet, ma­te­ri­aa­lit ja teh­tä­vät. Tun­nuk­set Mood­leen saat en­nen kurs­sin al­kua.

Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta suo­ri­tus­mer­kin­nän (1 op), si­nun tu­lee laa­tia kurs­sin päät­teek­si yh­den si­vun mit­tai­nen op­pi­mis­päi­vä­kir­jan kurs­sil­la op­pi­ma­si poh­jal­ta ja poh­tia, kuin­ka voi­sit so­vel­taa op­pi­maa­si omas­sa työs­sä­si sekä osal­lis­tua kes­kus­te­luun Mood­le-ym­pä­ris­tös­sä.

Verk­ko­kurs­si koos­tuu kuu­des­ta AC-ta­paa­mi­ses­ta, joi­den ai­ka­na käy­dään läpi verk­ko­kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­lun kes­kei­sim­mät vai­heet ja si­säl­löt.

1. Verk­ko kou­lu­tus­ym­pä­ris­tö­nä ti 26.1.2021 klo 17-18.30
Tar­kas­tel­laan verk­koa kou­lu­tus­ym­pä­ris­tö­nä ylei­sel­lä ta­sol­la – mit­kä te­ki­jät tu­lee ot­taa huo­mi­oon suun­ni­tel­les­sa verk­ko­kou­lu­tus­ta. Poh­di­taan ver­kos­sa op­pi­mi­sen edis­tä­viä ja hait­taa­via te­ki­jöi­tä ja kei­no­ja, kuin­ka nämä huo­mi­oi­daan ra­ken­ta­es­sa verk­ko­kurs­sia.

2. Kurs­si- ja si­säl­tö­suun­ni­tel­ma ti 2.2.2021 klo 17-18.30
Kurs­si- ja si­säl­tö­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen on tär­keä osa verk­ko­kurs­sin suun­nit­te­lua. Käy­dään läpi suun­ni­tel­man kes­kei­set si­säl­löt, joi­den poh­jal­ta si­nul­la on ha­lu­tes­sa­si mah­dol­li­suus aloit­taa oman verk­ko­kurs­sin suun­nit­te­lu.

3. Kurs­si­ma­te­ri­aa­li ti 9.2.2021 klo 17-18.30
Käy­dään läpi vaih­to­eh­toi­sia kurs­si­ma­te­ri­aa­le­ja, joi­ta on mah­dol­lis­ta si­säl­lyt­tää verk­ko­kurs­sil­le ja mitä nii­den laa­ti­mi­ses­sa on otet­ta­va huo­mi­oon.

4. Kurs­si­ra­ken­teen ja to­teu­tuk­sen suun­nit­te­lu ti 16.2.2021 klo 17-18.30
Käy­dään läpi eri­lai­sia kei­no­ja to­teut­taa verk­ko­kou­lu­tus. Saat myös käy­tän­nön vink­ke­jä sii­hen, kuin­ka suun­nit­te­let ym­pä­ris­tös­tä toi­mi­van.

5. Verk­ko­kou­lu­tus­ym­pä­ris­töt ja live-verk­ko­kou­lu­tuk­set ti 23.2.2021 klo 17-18.30
Pe­reh­dy­tään tar­kem­min eri­lai­siin verk­ko­kou­lu­tus­ym­pä­ris­töi­hin ja käym­me läpi live-verk­ko­kou­lu­tuk­sen eri­tyis­piir­tei­tä.

6. Kurs­sin to­teu­tus, oh­jaus ja ar­vi­oin­ti ti 2.3.2020 klo 17-18.30
Käy­dään läpi verk­ko­kurs­sin käy­tän­nön to­teu­tus­ta. Sy­ven­nym­me tar­kem­min vuo­ro­vai­kut­tei­suu­den te­hos­ta­mi­seen ja ver­kos­sa oh­jaa­mi­sen eri­tyis­piir­tei­siin. Poh­di­taan ar­vi­oin­nin mer­ki­tys­tä kurs­sil­le osal­lis­tu­jien teh­tä­vä­ar­vi­oin­nin sekä kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­sen näkö­kul­mas­ta.

Oman verk­ko­kurs­sin suun­nit­te­lus­ta tuli jär­ke­väm­pi pro­ses­si. Nyt tie­dän, mitä kou­lu­tuk­ses­sa tu­lee ot­taa huo­mi­oon, jot­ta to­teu­tus on­nis­tuu alus­ta lop­puun.

Pa­ras kou­lu­tus pit­kään ai­kaan!

Tuli pal­jon konk­reet­ti­sia vink­ke­jä ja toi­min­ta­po­ja kurs­si­suun­nit­te­luun ja var­si­nai­seen to­teu­tuk­seen.

Tavoitteet

Saat pe­rus­tie­to­ja ver­kos­ta kou­lu­tus­ym­pä­ris­tö­nä, opit laa­ti­maan kurs­si­suun­ni­tel­man, opit ar­vi­oi­maan min­kä­lai­sia ma­te­ri­aa­le­ja kurs­sil­le tu­li­si si­säl­lyt­tää, saat tie­toa eri­lai­sis­ta verk­ko­kurs­sin to­teu­tus­ym­pä­ris­töis­tä ja -kei­nois­ta sekä käy­tän­nön ide­oi­ta verk­ko­kou­lu­tuk­sen to­teu­tuk­seen. Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta suo­ri­tus­mer­kin­nän (1 op), si­nun tu­lee laa­tia kurs­sin päät­teek­si yh­den si­vun mit­tai­nen op­pi­mis­päi­vä­kir­jan kurs­sil­la op­pi­ma­si poh­jal­ta ja poh­tia, kuin­ka voi­sit so­vel­taa op­pi­maa­si omas­sa työs­sä­si sekä osal­lis­tua kes­kus­te­luun Mood­le-ym­pä­ris­tös­sä.

Kouluttaja

Verk­ko­pe­da­go­gii­kan asi­an­tun­ti­ja, KM, Han­na Visa­pää

Kohderyhmä

Eri­tyi­ses­ti ai­kuis­oppi­lai­tos­ten opet­ta­jil­le ja kou­lut­ta­jil­le, ja kai­kil­le ai­heis­ta kiin­nos­tu­neil­le, jot­ka ovat ai­keis­sa suun­ni­tel­la verk­ko­kou­lu­tuk­sia tai jo suun­nit­te­le­vat, mut­ta tah­to­vat päi­vit­tää tai­to­jaan tai kai­paa­vat tu­kea verk­ko­kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­luun.

Aika

Ti 26.1.2021 klo 17-18.30
Ti 2.2.2021 klo 17-18.30
Ti 9.2.2021 klo 17-18.30
Ti 16.2.2021 klo 17-18.30
Ti 23.2.2021 klo 17-18.30
Ti 2.3.2021 klo 17-18.30

Ell­et ehdi re­aa­li­ai­kai­seen ope­tuk­seen mu­kaan joka ker­ta tai lai­sin­kaan, il­moit­tau­du sil­ti ja seu­raa tal­len­teil­ta!

Hinta

150 €

Ilmoittautumiset

18.1.2021 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015