Englannin ääntämiskurssi verkossa A2-B2

16.2.-27.4.2021 verkko

Kaipaatko varmuutta englannin kielen ääntämiseen? Kurssilla opit käyttämään englannin kielen ääntämismerkkejä ja saat työkalun englannin kielen sanojen ääntämiseen.

Verk­ko­kurs­sia voit suo­rit­taa oman aika­tau­lu­si mu­kaan. Ei aika­tau­luun si­dot­tu­ja verk­ko­ta­paa­mi­sia.

Sisältö

Har­joit­te­let yk­sit­täi­siä ään­tei­tä, in­to­naa­ti­o­ta sekä sana- ja lau­se­pai­noa, joka aut­taa ään­tä­mään sa­nat su­ju­vas­ti ja kie­len puhe­ryt­mis­sä. Tämä tuo si­nul­le var­muut­ta eng­lan­nin pu­hu­mi­seen ja kom­mu­ni­koin­ti hel­pot­tuu. Kurs­si ete­nee vii­koit­tai­sen ai­heen mu­kaan, joka si­säl­tää te­o­ri­a­ma­te­ri­aa­lin, ope­tuk­sen suo­mek­si, kuun­te­lu- ja ään­tä­mis­har­joi­tuk­sia sekä vi­de­oi­ta. Opet­ta­jal­le pa­lau­te­taan vii­koit­tain suul­li­sia ja kir­jal­li­sia har­joi­tus­teh­tä­viä, jois­ta saa hen­ki­lö­koh­tai­sen pa­laut­teen.

Kurs­sin kes­kus­te­lu­a­lu­eel­la on mah­dol­lis­ta ky­syä teh­tä­vis­tä ja ään­tä­mi­ses­tä.

Kurs­sin ai­heet:

Toteutustapa

Kurs­si to­teu­te­taan ko­ko­naan verk­ko-opin­toi­na, jota var­ten osal­lis­tu­ja tar­vit­see:

Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka ha­lu­a­vat var­muut­ta eng­lan­nin kie­len ään­tä­mi­seen. Kie­li­tai­to­taso A2-B2. Enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa.

Kouluttaja

FM Han­na Ran­ta­nen

Aika

16.2.-27.4.2021, verk­ko
Verk­ko­kurs­sia voit suo­rit­taa oman aika­tau­lu­si mu­kaan. Ei aika­tau­luun si­dot­tu­ja verk­ko­ta­paa­mi­sia.

Hinta

90 €

Ilmoittautumiset

8.2.2021 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015