Työsähköposteja englanniksi - verkkokurssi B1

16.2.-13.4.2021, verkko

Viestitkö sähköpostin välityksellä englanniksi ja haluaisit kehittää ilmaisua kohteliaaksi sekä oppia fraaseja selventämään kirjoittamista?

Verk­ko­kurs­sia voit suo­rit­taa oman aika­tau­lu­si mu­kaan. Ei aika­tau­luun si­dot­tu­ja verk­ko­ta­paa­mi­sia.

Sisältö

Kurs­sil­la kir­joi­tat työ­e­lä­mään liit­ty­viä eng­lan­nin­kie­li­siä säh­kö­pos­ti­vies­te­jä ja kuu­let esi­merk­ki­vies­te­jä. Kurs­si ete­nee vii­koit­tai­sen ai­heen mu­kaan, joka si­säl­tää ope­tus­ma­te­ri­aa­lin, ope­tuk­sen suo­mek­si ja verk­ko­teh­tä­viä. Opet­ta­jal­le pa­lau­te­taan vii­koit­tain omia lau­sei­ta si­säl­tä­vä kir­jal­li­nen har­joi­tus­teh­tä­vä, jos­ta opis­ke­li­ja saa pa­laut­teen. Kurs­sin kes­kus­te­lu­a­lu­eel­la on mah­dol­lis­ta ky­syä teh­tä­vis­tä ja kie­li­o­pis­ta.

Kurs­sin ai­heet:

Toteutustapa

Kurs­si to­teu­te­taan ko­ko­naan verk­ko-opin­toi­na, jota var­ten osal­lis­tu­ja tar­vit­see:

Kouluttaja

FM, MA (TE­SOL) Maa­rit Pön­kä­nen

Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka vies­ti­vät säh­kö­pos­tit­se työ­e­lä­mäs­sä ja ha­lu­a­vat ke­hit­tää koh­te­li­as­ta il­mai­sua. Kie­li­tai­to­taso B1. Enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa.

Aika

16.2.-13.4.2021
Kurs­sil­la ei ole aika­tau­luun si­dot­tu­ja verk­ko­ta­paa­mi­sia. Voit suo­rit­taa sen oman aika­tau­lu­si mu­kaan.

Hinta

98 e

Ilmoittautumiset

8.2.2021 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Kuo­pi­os­sa20206.12.2015