RUOTSI Ruotsin perusteet - verkkokertauskurssi, 2 op

non-stop, verkko

Ruotsin perusteet – verkkokertauskurssi on tarkoitettu kaikille, joiden ruotsin kielen taito kaipaa kertaamista. Kurssi soveltuu hyvin esim. kerrattaessa virkamiesruotsia varten. Mikäli ruotsin lukio-opinnoista on jo hetki ehtinyt vierähtää, virkamiesruotsin suorittaminen voi olla hyvinkin haasteellista.

Kurs­si aut­taa si­nua päi­vit­tä­mään osaa­mi­se­si, eikä tut­kin­to­si jää ruot­sia vail­le val­miik­si. Kurs­si so­pii lois­ta­vas­ti myös kor­ke­a­kou­lu­o­pin­to­ja suun­nit­te­le­vil­le sekä omaa kie­li­tai­to­aan ke­hit­tä­vil­le. Kurs­sil­la käy­te­tään Mood­le-poh­jais­ta Snell­ma­nE­DUn op­pi­mis­ym­pä­ris­töä.

Sisältö

Kurs­si on ja­et­tu kol­meen osaan: 1) kie­li­op­piin, 2) sa­nas­toon ja 3) oman pu­heen & teks­tin tuot­ta­mi­seen. Kie­li­oppi­teh­tä­vät saat teh­dä ha­lu­a­mas­sa­si jär­jes­tyk­ses­sä. Kie­li­oppi­o­si­ot ete­ne­vät pää­a­si­as­sa näin:

  1. kat­so kie­li­oppi­vi­deo tai -vi­de­ot
  2. lue lisä­ma­te­ri­aa­lia
  3. va­lit­se it­sel­le­si so­pi­va teks­ti ja tee sen poh­jal­ta teh­tä­vät
  4. pa­lau­ta teh­tä­vät verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­töön
  5. opet­ta­ja an­taa si­nul­le pa­laut­teen teh­tä­väs­tä­si n. vii­kon ku­lut­tua sen pa­laut­ta­mi­ses­ta

Sa­nas­toa ope­tel­laan sekä kie­li­oppi­teh­tä­vien yh­tey­des­sä, että eril­li­sis­sä sa­nas­tois­sa ja sa­nas­to­teh­tä­vis­sä. ”Tuo­ta itse!” -osi­os­sa teet omia kir­joi­tel­mia ja vi­de­o­teh­tä­viä. Kou­lut­ta­ja an­taa si­nul­le hen­ki­lö­koh­tais­ta pa­lau­tet­ta näis­tä teh­tä­vis­tä. Opet­ta­jal­ta saat myös ky­syä neu­vo­ja koko kurs­sin ajan tai vaik­ka pyy­tää lisä­ma­te­ri­aa­le­ja!

Koko kurs­sin suo­rit­ta­mi­nen vie n. 50 h, jo­ten sii­hen on hyvä va­ra­ta noin kol­me viik­koa ai­kaa. Kurs­si­alue on avoin­na vuo­den 2020 mar­ras­kuun puo­li­vä­liin saak­ka.

Tavoitteet

Ta­voit­tee­na on ker­ra­ta ja täy­den­tää ruot­sin kie­len ra­ken­tei­ta ja sa­nas­toa sekä pa­ran­taa suul­lis­ta tuot­ta­mis­ky­kyä.

Ruot­sin pe­rus­teet –  verk­ko­ker­taus­kurs­si so­pii si­nul­le, joka

Kouluttaja

FM Ida Ra­ja­la, Itä-Suo­men yli­o­pis­to

Ida Ra­ja­la

Hinta

100 €

Ilmoittautuminen 

Il­moit­tau­tu­mi­nen on NonS­top­pi­na auki aina loka­kuun 2020 al­kuun asti. Il­moit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat kut­su­vies­tin ja oh­jeet op­pi­mis­ym­pä­ris­töön kir­jau­tu­mi­seen. Kut­su­vies­tit, tun­nuk­set ja sala­sa­nat uu­sil­le il­moit­tau­tu­neil­le lä­he­te­tään aina kuun en­sim­mäi­se­nä kes­ki­viik­ko­na tai kuun puo­li­vä­lis­sä.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20206.12.2015