Flippaamaan - Flipped Classroom haltuun

Tallennepaketti, non-stop

Tek­no­lo­gi­al­la tu­et­tu op­pi­ja­kes­kei­syys on tänä päi­vä­nä yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä ope­tuk­sen kult­tuu­ria muok­kaa­vis­ta te­ki­jöis­tä. Flip­ped Class­room on yksi tun­ne­tuim­mis­ta ope­tuk­sen stra­te­gi­sis­ta lä­hes­ty­mis­ta­vois­ta, joka muok­kaa tek­no­lo­gi­an ja kon­tak­ti­o­pe­tuk­sen vä­lis­tä suh­det­ta hel­pos­ti ym­mär­ret­tä­vään ja omak­sut­ta­vaan muo­toon. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti jo 15 vuo­den ajan käy­tet­ty­nä ja tut­kit­tu­na Flip­ped Class­room on hy­vin ke­hit­ty­nyt vas­taa­maan opet­ta­jien tar­pei­siin.

Tämä me­ne­tel­mä on laa­jen­tu­nut Suo­mes­sa­kin vä­hi­tel­len ala­kou­luis­ta kor­ke­a­kou­lui­hin. Me­ne­tel­män etu­na on suu­ri jous­ta­vuus opet­ta­jan kon­tak­ti­o­pe­tuk­sen ajan­käy­tön kan­nal­ta. Flip­pauk­sen stra­te­gi­sen raa­min si­säl­lä voi­daan so­vel­taa eri­tyyp­pi­siä pe­da­go­gi­sia rat­kai­su­ja esim. on­gel­ma­kes­keis­tä ja ver­tais­op­pi­mis­ta sekä mes­ta­ri-ki­säl­li op­pi­mis­ta.

Kohderyhmä

Kai­kil­le flip­pauk­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le opet­ta­jil­le ja kou­lut­ta­jil­le. Kou­lu­tus toi­mii par­hai­ten, mi­kä­li si­nul­la on jo­kin opin­to­jak­so, kurs­si tai kou­lu­tus jo­hon me­ne­tel­mää voit so­vel­taa.

Tallennepaketin sisältö

Saat lin­kin kou­lu­tuk­sen ma­te­ri­aa­liin sekä kol­me tal­len­net­ta, joi­den yh­teis­kes­to on noin 4 tun­tia.

  1. Flip­pauk­sen te­o­ria ja al­keet: Fli­pat­ta­van kurs­sin ydin­ai­nes­a­na­lyy­si ja si­säl­tö­ra­ken­ne­a­na­lyy­si, op­pi­mis­ta­voit­teet, en­nak­ko­tes­tit ja teh­tä­vät, tal­len­tei­den tuot­ta­mi­seen ja ja­ka­mi­seen liit­ty­vät tek­no­lo­gi­at
  2. Kon­tak­ti­o­pe­tuk­sen suun­nit­te­lu, to­teu­tus ja opis­ke­li­joi­den roo­li
  3. Mitä ten­tin si­jaan? Opis­ke­li­joi­den ar­vi­oin­ti ja kou­lu­tuk­sen to­teu­tuk­sen ar­vi­oin­ti ja oma jat­ko­ke­hi­tys­suun­ni­tel­ma
Kouluttaja

Kou­lut­ta­ja­na toi­mii FT Mark­ku Saa­re­lai­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö, Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­ta.

Tallennepaketti

Kou­lu­tus on tal­len­net­tu vuon­na 2017 Snell­man-kesä­yli­o­pis­tos­sa jär­jes­te­tyn we­bi­naa­ri­sar­jan yh­tey­des­sä. Os­ta­es­sa­si tal­len­ne­pa­ke­tin, voit siis kat­sel­la ja kuun­nel­la nii­tä si­nul­le so­pi­va­na ai­ka­na ja pai­kas­sa. Tal­len­ne­pa­ke­tin käyt­tö­aika on yksi vuo­si.

Hinta

75 € (sis alv. 24% )

Ilmoittautuminen

Ti­laa tal­len­ne­pa­ket­ti pai­na­mal­la alla ole­vaa Il­moit­tau­du-pai­ni­ket­ta ja täyt­tä­mäl­lä avau­tu­vaan lo­mak­kee­seen yh­teys­tie­tosi.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20206.12.2015