Vaikeat elämäntilanteet - apuna hyväksymisen taito ja itsemyötätunto

7.11.-21.11.2018, verkossa

Vai­ke­at elä­män­ti­lan­teet – apu­na hy­väk­sy­mi­sen tai­to ja itse­myö­tä­tun­to

Kuinka selvitä muutoksista ja vastoinkäymisistä? Opi kohtaamaan tunteitasi ja ajatuksia rakentavalla ja hyväksyvällä tavalla.

Elä­mä ei pääs­tä mei­tä hel­pol­la, vaan tu­lem­me mat­kan var­rel­la koh­dan­neek­si mo­nen­lai­sia, jos­kus yl­lät­tä­vi­ä­kin vas­toin­käy­mi­siä. Emme aina it­se­kään pääs­tä it­se­äm­me hel­pol­la, vaan saa­tam­me li­sä­tä ko­ke­maam­me kuor­mi­tus­ta piis­kaa­mal­la it­se­äm­me sil­loin­kin, kun saat­tai­sim­me tar­vi­ta it­sel­täm­me jo­ta­kin muu­ta. Pait­si vas­toin­käy­mi­set, jos­kus myös myön­tei­set muu­tos­ti­lan­teet elä­mäs­sä kat­kai­se­vat tu­tun jat­ku­vuu­den he­rät­tä­en mo­nen­lai­sia tun­tei­ta – epä­var­muut­ta tu­le­vas­ta, huol­ta sel­viy­ty­mi­ses­tä, su­rua luo­pu­mi­ses­ta.

Muu­tos­ti­lan­teis­sa pun­ni­taan tai­tom­me koh­da­ta tun­tei­ta ja aja­tuk­sia ra­ken­ta­val­la ta­val­la. On­nek­si näi­tä tai­to­ja voi myös op­pia ja vah­vis­taa. Kun har­joit­te­lee koh­taa­maan aja­tuk­si­aan ja tun­tei­taan tie­toi­sel­la ja hy­väk­sy­väl­lä ta­val­la ja koh­te­le­maan it­se­ään myö­tä­tun­toi­ses­ti sil­loin kun kär­sii, kas­vat­taa sa­mal­la psyyk­kis­tä jous­ta­vuut­taan, joka suo­jaa mm. uu­pu­mi­sel­ta ja ma­sen­tu­mi­sel­ta vas­toin­käy­mis­ten kes­kel­lä.

Kou­lu­tus koos­tuu kol­mes­ta 60 mi­nuu­tin kes­toi­ses­ta we­bi­naa­ris­ta:

ke 7.11.2018 klo 18-19 Hy­väk­sy­mi­nen ja itse­myö­tä­tun­to mie­len­ter­veys­tai­toi­na
Hy­väk­sy­mi­nen ja itse­myö­tä­tun­to ovat tai­to­ja, joi­ta jo­kai­nen voi op­pia. En­sim­mäi­ses­sä we­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan te­o­ri­an ja ko­ke­muk­sel­li­sen har­joit­te­lun avul­la sii­hen, mitä ne ovat ja mitä hyö­tyä niis­tä vai­keis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa.

ke 14.11.2018 klo 18-19  Jous­ta­van mie­len ydin­tai­dot
Jous­ta­va mie­li toi­mii kuin tef­lon­pin­ta vai­keis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa. Toi­ses­sa we­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan sii­hen, mis­tä psyyk­ki­nen jous­ta­vuus syn­tyy ja mi­ten sitä voi kas­vat­taa. Li­säk­si har­joi­tel­laan hy­väk­sy­vää ha­vain­noin­tia, aja­tus­ten eriyt­tä­mis­tä ja näkö­kul­man vaih­ta­mis­ta, tai­to­ja, joi­den avul­la miel­tään voi tree­na­ta jous­ta­vam­mak­si.

ke 21.11.2018  klo 18-19 Sa­nois­ta te­koi­hin
Vaik­ka te­o­ri­a­tie­toa tar­vi­taan, lo­pul­ta teot ovat asia, joka oloom­me tuo hel­po­tus­ta. Kol­man­nes­sa we­bi­naa­ris­sa poh­di­taan, mi­ten tie­tois­ta, hy­väk­sy­vää ja myö­tä­tun­tois­ta toi­min­taa voi vah­vis­taa konk­reet­ti­sil­la te­oil­la.

Kuun­te­le kou­lut­ta­jan aja­tuk­sia kurs­sil­le osal­lis­tu­mi­ses­ta täs­tä

Ta­voi­te

Aika
Kes­ki­viik­koi­sin 7.11., 14.11. ja 21.11.2018  klo 18-19, ver­kos­sa

Koh­de­ryh­mä kaik­ki ai­hees­ta kiin­nos­tu­neet

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Kou­lut­ta­ja VTM Emi­lia Ku­ja­la
Emi­lia on käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen psy­ko­lo­gi­aan ja -in­ter­ven­ti­oi­hin eri­kois­tu­nut so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi, mind­ful­ness-kou­lut­ta­ja, työ­hy­vin­voin­nin asi­an­tun­ti­ja ja Tam­pe­reen yli­o­pis­ton kog­ni­tii­vi­sen käyt­täy­ty­mis­te­ra­pi­an psy­ko­te­ra­peut­ti­o­pis­ke­li­ja. Hän on työs­ken­nel­lyt pit­kään kou­lut­ta­ja­na ja tut­ki­ja­na mind­ful­nes­sin ja käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen psy­ko­lo­gi­an pa­ris­sa ja te­kee käyt­täy­ty­mis­te­ra­peut­tis­ta työ­tä yk­si­löi­den ja ryh­mien pa­ris­sa eri­kois­a­la­naan tie­toi­suus­tai­toi­hin, myö­tä­tun­toon ja hy­väk­sy­mi­seen pe­rus­tu­vat psy­ko­te­ra­peut­ti­set me­ne­tel­mät.

Emi­lia Ku­ja­la

Hin­ta 45 e

Il­moit­tau­tu­mi­set 29.10.2018 men­nes­sä Vie­lä voit il­moit­tau­tua mu­kaan kurs­sil­le!

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20186.12.2015