Opeta koodausta 2

12.11.-3.12.2018, verkossa

Ope­ta koo­daus­ta 2

Tämä we­bi­naa­ri­sar­ja on jat­koa Ope­ta koo­daus­ta 1 –we­bi­naa­ri­sar­jal­le. Tu­tus­tum­me hie­man sy­väl­li­sem­min koo­dauk­seen ja kiin­ni­täm­me huo­mi­o­ta eri­tyi­ses­ti ylä­kou­lun ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­siin osaa­mis­tar­pei­siin.

Tar­koi­tuk­se­na on haas­taa lap­set, nuo­ret ja ai­kui­set ko­kei­le­maan koo­daus­ta haus­kal­la ja vi­su­aa­li­sel­la ta­val­la. Kou­lu­tuk­sis­sa koo­da­taan ja ope­tel­laan oh­jel­moin­nis­sa tar­vit­ta­vaa oh­jel­moin­nil­lis­ta ajat­te­lua. Pe­rus­a­ja­tuk­se­na toi­min­nas­sa on, että koo­daus kuu­luu kai­kil­le. Ke­hi­täm­me mie­lek­käi­tä ope­tus­me­ne­tel­miä, joil­la jo­kai­nen meis­tä op­pii, mitä koo­daa­mi­nen on. Kou­lu­tuk­sis­sa on hyvä fii­lis ja opet­ta­ja huo­leh­tii, että koko po­ruk­ka py­syy ope­tuk­ses­sa mu­ka­na. Ta­voit­tee­na teh­dä koo­dauk­sen op­pi­mi­ses­ta haus­kaa ja mah­dol­li­sim­man help­poa, jol­loin sii­tä tu­lee pie­nen eri­tyis­o­saa­mis­alan si­jas­ta suu­ren ylei­sön jut­tu.

Aika maa­nan­tai­sin 12.11., 19.11., 26.11. ja 3.12.2018 klo 17.30-19.00 (8 t)

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Jot­ta voit opet­taa koo­daa­mis­ta, pi­tää si­nun en­sin ko­kea se itse! Jo­kai­nen mo­duu­li si­säl­tää te­o­ri­a­o­suu­den ja tu­tus­tu­mi­sen har­joi­tus­ten kaut­ta op­pi­mis­ym­pä­ris­töön. Li­säk­si ja­e­taan koti­teh­tä­vät, joi­den tar­kas­ta­mi­seen ja on­gel­mien rat­kai­se­mi­seen va­ra­taan ai­kaa seu­raa­val­la ker­ral­la.

Koh­de­ryh­mä

Ala­kou­lun, ylä­kou­lun ja lu­ki­on opet­ta­jat

Kou­lu­tuk­sen si­säl­tö

Ma 12.11.2018 klo 17.30-19.00

Ma 19.11.2018 klo 17.30-19.00

Ma 26.11.2018 klo 17.30-19.00

Ma 3.12.2018 klo 17.30-19.00

Kou­lut­ta­ja Koo­daus­o­pet­ta­ja Ma­ri­ka Kö­nö­nen

Hin­ta 110 € (hin­ta si­säl­tää Mic­ro:bit-lait­teen)

Il­moit­tau­tu­mi­set 5.11.2018 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan!
Edel­tä­vät opin­not: Ope­ta koo­daus­ta 1 –kou­lu­tus tai vas­taa­vat tie­dot

Kou­lu­tus to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä Ko­da­rei­den kans­sa. Ope­ta koo­daus­ta -we­bi­naa­ri­sar­joi­hin il­moit­tau­tu­neet saa­vat myös lin­kin yk­si­tyis­koh­tai­seen 10 tun­nin kir­jal­li­seen koo­daus­o­pe­tus­ma­te­ri­aa­liin! Tu­tus­tu myös Koo­di­ker­hon si­vui­hin, siel­tä löy­dät mm. link­ke­jä oh­jel­moin­nin opet­ta­mi­seen liit­ty­vil­le si­vuil­le sekä ope­tus­ma­te­ri­aa­lin, joka on tuo­tet­tu yh­des­sä Ko­da­rei­den kans­sa.

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20186.12.2015