ENGLANTI Englannin suullisten ja kuuntelutaitojen aktivointi - Brush Up Your English Speaking and Listening Skills

1.10.-10.12.2018, verkossa

Eng­lan­nin suul­lis­ten ja kuun­te­lu­tai­to­jen ak­ti­voin­ti

Aika 1.10.-10.12.2018, ver­kos­sa

Kurs­si to­teu­te­taan ko­ko­naan verk­ko-opin­toi­na, jota var­ten tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on in­ter­net-yh­teys sekä pe­rus­tai­dot tie­to­ko­neen käy­tös­tä.

Kou­lut­ta­ja FM, MA (TE­SOL) Maa­rit Pön­kä­nen

Koh­de­ryh­mä
Hen­ki­löt, jot­ka ha­lu­a­vat pa­ran­taa sel­viy­ty­mis­tään su­ju­val­la eng­lan­nin kie­lel­lä arki­e­lä­män eri ti­lan­teis­sa. Kie­li­tai­to­taso A2-B1. Enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa.

Si­säl­tö

Hin­ta 98 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 20.9.2018 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20186.12.2015