Läsnä vaikkei paikalla – vuorovaikutus verkossa

8.11.2018-24.1.2019, verkossa

Ver­kos­sa ta­pah­tu­va op­pi­mi­nen ja työ ovat arki­päi­vää. Pa­ras tapa ot­taa verk­ko osak­si omaa työ­tä on ko­keil­la itse. Tämä kou­lu­tus on vir­tu­aa­li­nen har­joit­te­lu­rata, jos­sa voit rau­has­sa ko­keil­la ja ha­kea it­sel­le­si so­pi­vaa otet­ta omaan työ­hö­si.

We­bi­naa­ri­sar­jas­sa tie­don­läh­tee­nä toi­mi­vat käy­tän­nön esi­mer­kit kou­lu­tuk­sen, oh­jauk­sen ja yh­teis­työn pa­ris­ta. We­bi­naa­rit si­säl­tä­vat yk­sin­ker­tai­sia vink­ke­jä ja ko­keil­tu­ja me­ne­tel­miä, joi­den avul­la voit se­lät­tää verk­ko­rima­kau­hua ja olla läs­nä am­mat­ti­lai­se­na ku­ten muu­ten­kin on tot­tu­nut ole­maan. Verk­ko­ai­neis­to si­säl­tää yk­sin­ker­tais­tet­tu­ja teh­tä­viä, joil­la voi hok­saut­taa it­se­ään so­vel­ta­maan nii­tä omiin tar­koi­tuk­siin­sa. Kou­lut­ta­jan teh­tä­vä­nä on teh­dä osal­lis­tu­mi­se­si hel­pok­si, olla läs­nä ja luo­da kan­nat­te­le­va yh­teys, jon­ka avul­la voit op­pia li­sää.

Tule mu­kaan ja osal­lis­tu itse. Koe op­pi­jan näkö­kul­ma ja ko­kei­le eri­lai­sia vuo­ro­vai­kut­tei­sia työ­ka­lu­ja. Tu­tus­tu esi­merk­kien avul­la eri­lai­siin vaih­to­eh­toi­hin ja poi­mi niis­tä it­sel­le­si so­pi­via toi­min­ta­ta­po­ja.

Si­säl­löt

Kou­lut­ta­ja
So­si­aa­li­psy­ko­lo­gi, työn­oh­jaa­ja, verk­ko­kou­lut­ta­ja Satu Roos ja blo­gi:Työ vie­res­tä

”Mi­nul­le verk­ko mer­kit­see etäi­syyk­sien ylit­tä­mis­tä ja lä­hes ra­jat­to­mia mah­dol­li­suuk­sia. Es­tee­nä on vain oma rima­kau­hu­ni ja jos­kus myös kais­tan­le­veys. Nii­tä olen yrit­tä­nyt tal­tut­taa opet­te­le­mal­la pa­lan ker­ral­laan ja par­haim­mil­laan vie­ri­hoi­dos­sa ko­ke­neem­man osaa­jan kans­sa. Snell­man-kesä­yli­o­pis­tos­sa olen ol­lut ve­tä­mäs­sä Vir­tu­aa­li­kah­vi­laa, pi­tä­nyt eri­lai­sia Vuo­ro­vai­ku­tus ver­kos­sa -kou­lu­tuk­sia ja par­hail­laan on käyn­nis­sä Asi­an­tun­ti­jan työ­e­lä­mäs­par­raus eS­mart-ym­pä­ris­tös­sä (mm. H5P-työ­ka­lut). Blo­ge­ja ja op­pi­mis­päi­vä­kir­jo­ja olen käyt­tä­nyt kou­lu­tuk­sen tu­ke­na sekä in­si­nöö­ri- että esi­mies­kou­lu­tuk­sis­sa. Mi­nul­la on Len­tä­vä työ­huo­ne ver­kos­sa eli työn­oh­jaus­ta ja ura­oh­jaus­ta asi­ak­kail­le sekä yh­teis­työ­ta­paa­mi­sia, verk­ko­työ­pa­jo­ja ja -lu­en­to­ja eri puo­lil­le Suo­mea. Yh­teis­kir­joit­ta­mi­nen kir­jak­si asti ja pa­la­ve­rit kus­tan­nus­toi­mit­ta­jan kans­sa ovat tuo­reim­pia ko­ke­muk­sia.”

Aika to 8.11., 22.11., 13.12.2018, 10.1. ja 24.1.2019 klo 18.30-19.30

Koh­de­ryh­mä

Kou­lut­ta­jat, opet­ta­jat, asi­an­tun­ti­jat, oh­jaus- ja neu­von­ta­työ­tä te­ke­vät, verk­ko-opis­ke­li­jat, etä­työ­tä te­ke­vät ja muut ai­hees­ta kiin­nos­tu­neet.

Hin­ta 90 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 31.10.2018 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan!

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20196.12.2015