Mobiililaitteiden hyödyntäminen erityisopetuksessa

30.10.-27.11.2018, verkossa

Mo­bii­lait­tei­den hyö­dyn­tä­mi­nen eri­tyis­o­pe­tuk­ses­sa

Jär­jes­täm­me kol­man­nen ker­ran huip­pu­suo­si­tun kou­lu­tuk­sen Mo­bii­li­lait­tei­den hyö­dyn­tä­mi­nen eri­tyis­o­pe­tuk­ses­sa (1 op)

Tie­to- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan käyt­tö mah­dol­lis­taa kou­lu­tuk­sen tasa-ar­voi­suut­ta tuo­mal­la uu­sia toi­min­ta­ta­po­ja osak­si eri­tyis­o­pe­tus­ta. Eri­tyi­ses­ti mo­bii­li­lait­tei­den käyt­tö laa­jen­taa op­pi­mis­ym­pä­ris­töä ja mah­dol­lis­taa op­pi­mis­toi­min­nan in­teg­roi­tu­mi­sen op­pi­jan muu­hun toi­min­ta­ym­pä­ris­töön. Mo­bii­li­lait­tei­den etui­na ovat nii­den help­po lii­ku­tel­ta­vuus ja käy­tön no­peus.

Täs­sä we­bi­naa­ri­sar­jas­sa saat pe­rus­tie­dot sii­tä, mik­si mo­bii­li­lait­tei­ta käy­te­tään myös eri­tyis­o­pe­tuk­ses­sa, mitä vai­ku­tuk­sia nii­den käy­töl­lä on op­pi­jan ja opet­ta­jan kan­nal­ta sekä run­saas­ti vink­ke­jä nii­den käyt­töön.

Si­säl­löt

We­bi­naa­ri 1: Op­pi­mis­mah­dol­li­suuk­sien tasa-ar­vois­ta­mi­nen 

Es­teet­tö­män tek­no­lo­gi­an käyt­tö mah­dol­lis­taa tasa-ar­voi­sen op­pi­mis­mah­dol­li­suu­den eri­tyi­sen tuen tar­pees­sa ole­vil­le op­pi­joil­le. Op­pi­mis­mo­ti­vaa­ti­on kan­nal­ta osal­li­suu­den ja ak­tii­vi­sen toi­mi­juu­den ko­ke­mus on tär­ke­ää. Op­pi­jan oman ää­nen kuu­lu­vil­le saa­mi­nen eri ta­voin mah­dol­lis­tuu mm. mo­bii­li­tek­no­lo­gi­an avul­la. Lait­tei­den käyt­tö tie­don ke­rää­mi­ses­sä, op­pi­mis­pro­ses­sin do­ku­men­toin­nis­sa ja kom­mu­ni­koin­nis­sa täy­si­val­tais­taa op­pi­jaa omas­sa op­pi­mis­toi­min­nas­saan.

Täs­sä we­bi­naa­ris­sa käy­dään läpi mik­si ja mil­lais­ta es­tee­tön­tä tek­no­lo­gi­aa tar­vi­taan eri­tyi­sen tuen op­pi­lail­le kou­lus­sa. Tu­tus­tu­taan myös apu­vä­li­nei­den han­kin­ta­pro­ses­siin ja poh­di­taan mi­ten moni­am­ma­til­li­nen yh­teis­työ voi­si tu­kea pa­rem­min eri­tyi­sen tuen op­pi­las­ta ja hä­nen opet­ta­jaan­sa. Li­säk­si tut­kim­me, mil­lai­sia käyt­töä hel­pot­ta­via omi­nai­suuk­sia iPa­dis­ta löy­tyy. Tu­tus­tum­me lu­ke­mis­ta ja kir­joit­ta­mis­ta hel­pot­ta­viin ase­tuk­siin ja so­vel­luk­siin. Poh­dim­me myös kuin­ka op­pi­laat voi­vat saa­da oman ää­nen­sä kuu­lu­viin tuot­ta­mal­la omia ta­ri­noi­ta, sar­ja­ku­via sekä verk­ko­kir­jo­ja.

We­bi­naa­ri 2: Op­pi­jan it­se­näi­sen toi­min­nan vah­vis­ta­mi­nen 

Op­pi­jan osal­li­suu­den ja sitä kaut­ta op­pi­mis­mo­ti­vaa­ti­on vah­vis­tu­mi­nen edel­lyt­tä­vät it­se­näi­sen roo­lin löy­ty­mis­tä suh­tees­sa op­pi­mi­seen. Mo­bii­li­tek­no­lo­gi­an avul­la voi­daan op­pi­jan toi­min­ta­ky­kyä tu­kea moni­ais­til­li­ses­ti esim. mu­sii­kin, ku­vien ja vi­de­oi­den muo­dos­sa pel­kän teks­tin rin­nal­la. Toi­min­ta­oh­jei­den an­ta­mi­nen mo­bii­li­lait­tei­den avul­la li­sää myös op­pi­jan it­se­näis­tä toi­min­taa ja tä­män avul­la mah­dol­lis­taa myös luo­vuu­den li­sään­ty­mis­tä. Näön­käy­tön, hie­no­mo­to­rii­kan, oman toi­min­nan oh­jai­lun, tun­tei­den tun­nis­ta­mi­sen ja ke­hon­hah­mo­tuk­sen pa­ra­ne­mi­seen on ole­mas­sa lu­ke­mat­to­mia mo­bii­li­so­vel­luk­sia.

We­bi­naa­ri 3: Vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja kie­len­ke­hi­tyk­sen tu­ke­mi­nen 

Op­pi­mi­sen ja osal­li­suu­den pe­rus­ta on toi­mi­va vuo­ro­vai­ku­tus. Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja voi­daan ke­hit­tää ja mah­dol­lis­taa mo­bii­li­tek­no­lo­gi­an avul­la. Lait­tei­den ja so­vel­lus­ten laa­ja-alai­nen ja läpi­nä­ky­vä käyt­tö an­taa val­miu­det so­vel­taa opit­tu­ja me­ne­tel­miä ja tai­to­ja myös muus­sa elä­mäs­sä kuin var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ja kou­lus­sa. Kun op­pi­jal­la on haas­tei­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­saan, on oleel­lis­ta käyt­tää so­vel­luk­sia osal­lis­ta­vas­ti. Kai­ken poh­jal­la on lait­teen pe­rus­o­mi­nai­suuk­sien omak­su­mi­nen: ku­vien ot­ta­mi­nen, vi­de­o­ku­vaus ja ää­nit­tä­mi­nen.

Myös las­ten van­hem­pien mu­kaan ot­ta­mi­nen ja in­nos­ta­mi­nen on tär­ke­ää. Tek­no­lo­gi­an avul­la voi­daan ko­ke­muk­sia ja ker­to­muk­sia ja­kaa hel­pos­ti. Se, mitä vaik­ka­pa ryh­mäs­sä tai yk­si­lö­te­ra­pi­as­sa ta­pah­tuu, avau­tuu ku­vien, piir­tä­mi­sen ja vi­de­oin­nin avul­la pa­rem­min myös op­pi­jan lä­hei­sil­le.

Kun op­pi­jal­la on es­tei­tä vies­tin­näs­sään, tar­vi­taan usein etu­kä­teis­suun­nit­te­lua vaik­ka­pa kou­lu­tun­neil­le ja mah­dol­li­ses­ti myös läk­sy­jen te­koon. Vies­tin­tä­so­vel­lus­ten avul­la voi­daan te­hos­taa op­pi­mis­ta sekä kou­lus­sa että ko­to­na. Tär­ke­ää on huo­leh­tia myös avus­ta­jien tek­no­lo­gi­a­o­saa­mi­ses­ta.

We­bi­naa­ri 4: Ope­tus­työn avuk­si 

Mo­bii­li­lait­tei­den käy­tön avul­la voit opet­ta­ja­na ri­kas­taa ope­tus­ta­si ja va­paut­taa työ­ai­kaa­si oleel­li­sen. Par­haas­sa ta­pauk­ses­sa he­rä­tät op­pi­joi­den mie­len­kiin­non koh­taa­maan opit­ta­vat si­säl­löt uu­des­ta näkö­kul­mas­ta ja uu­sil­la me­ne­tel­mil­lä. Ku­val­li­sen il­mai­sun ja ha­vait­se­mi­sen li­sää­mi­nen mo­bii­li­lait­tei­den avul­la tuot ko­ko­naan uu­sia ka­na­via op­pi­mis­pro­ses­siin. An­ta­mal­la esim. työs­ken­te­ly­oh­jeet mo­bii­li­so­vel­lus­ten avul­la, voit kes­kit­tyä eriy­ty­neem­min op­pi­joi­den op­pi­mi­sen tu­ke­mi­seen ja subs­tans­sin­hal­lin­taan. Sa­mal­la saat myös it­sel­le­si uu­sia vä­li­nei­tä, kei­no­ja ja me­ne­tel­miä ope­tus­työ­hö­si!

We­bi­naa­ri 5: So­vel­ta­mi­nen omaan työ­hön 

Mo­bii­li­lait­tei­den käyt­töön­otto osa­na ope­tus- ja op­pi­mis­pro­ses­sia vaa­tii roh­keut­ta ja sit­keyt­tä­kin. Op­pi­joi­den tai­dot vaih­te­le­vat, er­go­no­mi­aan tu­lee kiin­nit­tää huo­mi­o­ta ja va­lit­ta­via so­vel­luk­sia on hur­ja mää­rä. Nuo­rem­pien op­pi­joi­den ja vai­ke­as­ti vam­mais­ten op­pi­joi­den osal­ta myös van­hem­pien mu­kaa­not­ta­mi­nen uu­sien vä­li­nei­den ja me­ne­tel­mien käyt­töön kan­nat­taa va­ra­ta re­surs­se­ja. Täs­sä we­bi­naa­ris­sa ja­e­taan käy­tän­nön esi­merk­ke­jä mo­bii­li­lait­tei­den käy­tön aloit­ta­mi­ses­ta osa­na eri­tyis­o­pe­tus­ta.

Aika

Kou­lu­tus to­teu­te­taan ker­ran vii­kos­sa jär­jes­tet­tä­vi­nä verk­ko­lu­en­toi­na ja oheis­kes­kus­te­lui­na. Käy­tet­tä­vä yh­teys­tek­niik­ka ei edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta.
ti 30.10.2018 klo 17.00-18.30
ti 6.11.2018 klo 17.00-18.30
ti 13.11.2018 klo 17.00-18.30
ti 20.11.2018 klo 17.00-18.30
ti 27.11.2018 klo 17.00-18.30

Koh­de­ryh­mä

Eri­tyis­o­pet­ta­jat ja muut ope­tuk­sen am­mat­ti­lai­set, las­ten­neu­ro­lo­gi­an alan am­mat­ti­lai­set, te­ra­peu­tit, puhe­vam­mais­ten tul­kit ja yh­tei­sön­oh­jaa­jat, neu­ro­psy­ki­at­ri­set val­men­ta­jat, puhe­te­ra­peu­tit, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jat, var­hais­kas­va­tuk­sen asi­an­tun­ti­jat, kas­va­tus- ja ope­tus­alan opis­ke­li­jat, ao. am­mat­ti­hen­ki­löi­tä kou­lut­ta­vat oppi­lai­tok­set sekä eri­tyis­las­ten ja -nuor­ten huol­ta­jat.

Suo­ri­tus­ta­pa (1 op)

  1. Kir­joi­ta tai tal­len­na vi­de­ol­le kes­kei­sim­mät kou­lu­tuk­sen tuo­mat uu­det tie­dot, ide­at ja aja­tuk­set (3-5 kpl).
  2. Ker­ro myös, mi­ten voit tai voit­ko so­vel­taa nii­tä omaan työ­hö­si.
  3. Sa­mal­la voit an­taa pa­lau­tet­ta kurs­sin suun­nit­te­li­joil­la ja kou­lut­ta­jil­le, mitä kan­nat­tai­si teh­dä toi­sin, mikä oli hy­vää.

Teks­tien, vi­de­oi­den tai tal­len­tei­den ei tar­vit­se olla pit­kiä, tär­kein­tä on et­siä nii­den avul­la oma­koh­tais­ta uu­den op­pi­mis­ta ja an­taa ke­hit­tä­vää pa­lau­tet­ta kou­lu­tuk­ses­ta.Suo­ri­tuk­sen voit teh­dä wor­dil­la, vi­de­o­na tai muus­sa di­gi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa. Pa­lau­ta se 15.12. men­nes­sä säh­kö­pos­tit­se osoit­teel­la teh­ta­vat@snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi
Kou­lu­tuk­sen hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­neet saa­vat vir­tu­aa­li­sen Open bad­ge -suo­ri­tus­mer­kin, jon­ka lu­nas­ta­mi­sek­si lä­he­te­tään oh­jeet säh­kö­pos­tit­se.

Lii­ty Mo­bii­li­lait­teet mah­dol­lis­ta­ji­na -fb-ryh­mään! Py­syt ajan ta­sal­la.

Kou­lut­ta­jat

Verk­ko­pe­da­go­gi, toi­min­ta­te­ra­peut­ti Riik­ka Mart­ti­nen
Puhe­te­ra­peut­ti, työn­oh­jaa­ja Han­ne­le Meri­kos­ki
Eri­tyis­luo­kan­o­pet­ta­ja, apu­lais­reh­to­ri Suvi Ora­suo
Am­ma­til­li­nen eri­tyis­o­pet­ta­ja Tar­ja To­lo­nen
Eri­tyis­o­pet­ta­ja, oh­jaa­va opet­ta­ja Juk­ka Veto­nie­mi

Hin­ta 90 €/osal­lis­tu­ja
Jos or­ga­ni­saa­ti­os­ta­si osal­lis­tuu kou­lu­tuk­seen isom­pi mää­rä hen­ki­löi­tä, voit ky­syä myös ryh­mä­a­len­nus­ta: asi­a­kas­pal­ve­lu@snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi

Il­moit­tau­tu­mi­set 22.10.2018 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

“”Ny­kyi­ses­sä tie­to- ja osaa­mi­syh­teis­kun­nas­sa vam­mai­set ja eri­tyi­sen tuen tar­pees­sa ole­vat op­pi­jat ovat ryh­mä, joka to­den­nä­köi­sim­min koh­taa es­tei­tä tie­to- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan käy­tös­sä.” Läh­de: In­kluu­si­o­ta edis­tä­vä tie­to­tek­niik­ka, https://www.eu­ro­pe­an-agen­cy.org/”

““Pa­ras­ta an­tia oli­vat kou­lut­ta­jien kes­ki­näi­set vuo­ro­pu­he­lut. Mah­dol­li­suus kat­soa tal­len­tei­ta ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta.””

“Moni­am­ma­til­lis­ta yh­teis­työ­tä par­haim­mil­laan nyky­tek­nii­kan avul­la – oli hie­noa saa­da näkö­kul­mia eri­tyis­o­pe­tuk­seen mo­nel­ta eri am­mat­ti­lai­sel­ta, joil­la on eri­lai­sia toi­men­ku­via.”

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20186.12.2015