Lisätyn todellisuuden sovellukset opetuksessa ja kuntoutuksessa

1.4 - 6.5.2019, verkko

Li­sä­tyn to­del­li­suu­den so­vel­luk­set ope­tuk­ses­sa ja kun­tou­tuk­ses­sa

Innosta tutkimaan, tuottamaan ja toimimaan!

Verk­ko­kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan li­sä­tyn to­del­li­suu­den (Aug­men­ted Re­a­li­ty AR) so­vel­luk­siin, joi­den avul­la voi­daan ri­kas­tut­taa ja elä­vöit­tää op­pi­mis­ta sekä edis­tää moni­luku­tai­toa.

“Moni­luku­tai­to ke­hit­tyy ja­e­tus­sa ih­met­te­lys­sä ja tut­ki­mi­ses­sa, ta­ri­noi­den ker­to­mi­ses­sa, sekä omien nä­ke­mys­ten ja ko­ke­mus­ten esit­tä­mi­ses­sä eri­lais­ten vä­li­nei­den ja itse­il­mai­sun kei­no­jen avul­la.” Moni­luku­tai­to.com

Tun­ne­tuin li­sä­tyn to­del­li­suu­den so­vel­lus on Po­ke­mon Go, mut­ta AR so­vel­lus­ten mää­rä kas­vaa koko ajan hui­maa vauh­tia. So­vel­luk­sil­la vo­daan mm. lu­kea ja teh­dä itse di­gi­taa­li­sia ta­ri­noi­ta, ha­vain­nol­lis­taa asi­oi­ta sekä har­joi­tel­la vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja. Ne myös in­nos­ta­vat käyt­tä­ji­ään tut­ki­maan, tuot­ta­maan ja toi­mi­maan.

Li­sä­tyn to­del­li­suu­den so­vel­luk­sia löy­tyy lu­kui­sia ja nii­den käyt­tö on help­poa. Osa li­sä­tyn to­del­li­suu­den so­vel­luk­sis­ta tar­vit­see toi­mi­ak­seen vain so­vel­luk­sen, jon­ka avul­la pe­la­taan, tut­ki­taan tai tuo­daan jo­tain li­sää omaan ym­pä­ris­töön. Osa so­vel­luk­sis­ta taas vaa­tii toi­mi­ak­seen oman lisä­lait­teen tai esi­neen, esi­mer­kik­si kir­jan tai tu­los­te­tun ku­van.

Kou­lu­tuk­ses­sa esi­tel­tä­vät so­vel­luk­set toi­mi­vat iOS- ja And­roid-lait­teil­la, ei Win­dows-lait­teil­la. So­vel­luk­sis­ta osa on mak­sul­li­sia ja osa mak­sut­to­mia. Mak­sut­to­miin so­vel­luk­siin voi si­säl­tyä myös lisä­os­to­ja. Kou­lu­tuk­ses­sa kuu­let esi­merk­ke­jä mi­ten li­sät­tyä to­del­li­suut­ta voi­daan hyö­dyn­tää var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, ope­tuk­ses­sa ja kun­tou­tuk­ses­sa.

Jos olet miet­ti­nyt kuin­ka in­nos­taa tut­ki­maan ym­pä­ris­töä, op­pi­maan kie­liä, har­joit­te­le­maan kynä­työs­ken­te­lyä, tuot­ta­maan omia di­gi­taa­li­sia ta­ri­noi­ta tai kuin­ka teh­dään itse li­sä­tyn to­del­li­suu­den si­säl­töä, tämä kou­lu­tus on juu­ri si­nul­le.

Sisältö

We­bi­naa­ri 1.4.2019: Mikä on li­sät­ty to­del­li­suus?

We­bi­naa­ris­sa esi­tel­lään mitä li­sät­ty to­del­li­suus on ja mi­ten se toi­mii. Pe­reh­dym­me mil­lai­sia li­sä­tyn to­del­li­suu­den so­vel­luk­sia ja lait­tei­ta mark­ki­noil­ta löy­tyy. Ker­rom­me mil­lai­sia vaa­ti­muk­sia li­sä­tyn to­del­li­suu­den so­vel­luk­set aset­ta­vat käy­tet­tä­vil­le lait­teil­le ja mil­lai­sia lisä­va­rus­tei­ta mark­ki­noil­ta löy­tyy.

Li­säk­si tu­tus­tum­me so­vel­luk­siin joi­den avul­la voi in­nos­taa ja mo­ti­voi­da kynä­työs­ken­te­lyyn. So­vel­lus­ten on mah­dol­lis­ta har­joi­tel­la mm. hie­no­mo­to­riik­kaa, sil­mä-käsi koor­di­naa­ti­o­ta, hah­mot­ta­mis­ta (mm. kir­joit­ta­mis­ta, piir­tä­mis­tä, vä­rit­tä­mis­tä) ja oh­jei­den nou­dat­ta­mis­ta.

Esi­merk­ke­jä so­vel­luk­sis­ta:
Qui­ver
Chrom­vil­le
Crayo­la
Just a line
Ca­me­ra Lu­ci­da AR (And­roid)
Sketc­hAR

We­bi­naa­ri 8.4.2019: Mi­ten in­nos­taa li­sä­tyn to­del­li­suu­den so­vel­luk­sil­la lu­ke­maan ja kek­si­mään ta­ri­noi­ta?

We­bi­naa­ris­sa pe­reh­dy­tään so­vel­luk­siin, joi­den avul­la voi­daan teh­dä ta­ri­noi­ta ja in­nos­taa lu­ke­maan. So­vel­luk­sil­la voi tut­kia dino­sau­ruk­sia ja pla­neet­to­ja, laa­jen­taa kir­jo­jen ta­ri­noi­ta di­gi­taa­li­seen leik­kiin, pe­la­ta ta­ri­noi­hin liit­ty­viä mini­pe­le­jä ja kuun­nel­la sa­tu­ja. Ide­oim­me myös kuin­ka so­vel­lus­ten ja kir­jo­jen avul­la in­nos­te­taan as­kar­te­le­maan ja muo­vai­le­maan. Ide­oim­me, mi­ten di­gi­taa­li­ses­ta maa­il­mas­ta ha­e­taan in­nos­tus ja mo­ti­vaa­tio ja kuin­ka se siir­re­tään ta­kai­sin re­aa­li­maa­il­maan ja toi­min­taan.

So­vel­lus­ten avul­la on mah­dol­lis­ta har­joi­tel­la ni­me­ä­mis­tä, lu­ke­mis­ta, ta­ri­noi­den ker­ron­taa, hie­no­mo­to­riik­kaa, sil­mä-käsi-koor­di­naa­ti­o­ta, hah­mot­ta­mis­ta, oh­jei­den nou­dat­ta­mis­ta ja yh­des­sä te­ke­mis­tä.

Esi­merk­ke­jä so­vel­luk­sis­ta:
Pik­ku touk­ka pak­su­lai­nen AR
Sto­ry­fab
Skethc­fab
iDi­no­saur
Tuo­mas Ve­tu­ri
Mii­na ja Manu äly­satu­kir­jat
Mur, sa­noi kar­hu

We­bi­naa­ri 15.4.2019: Li­sät­ty to­del­li­suus op­pi­mi­sen tu­ke­na

We­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan so­vel­luk­siin ja lisä­va­rus­tei­siin, joi­ta voi hyö­dyn­tää opis­ke­lun tu­ke­na. Näi­den so­vel­lus­ten avul­la voi tu­tus­tua ih­mi­sen ana­to­mi­aan, eläi­miin sekä ava­ruu­teen ja maa­pal­loon. So­vel­luk­set ovat eng­lan­nin­kie­li­siä, jo­ten ne so­pi­vat hy­vin myös eng­lan­nin opis­ke­luun. Pe­reh­dym­me myös mi­ten so­vel­luk­sia voi hyö­dyn­tää ma­te­ma­tii­kan ope­tuk­ses­sa.

Esi­merk­ke­jä so­vel­luk­sis­ta:

Ter­veys­tie­to
Oc­ta­gon: Hu­ma­noid 4D+
Vir­tu­a­li­Tee
Hu­man ana­to­my at­las
Chrom­vil­le scien­ce
Brain AR
In­sight he­art
Elen­co 10″ Ana­to­my a.R. Ver­si­on Bul­ding Mo­del Kit, Hu­man

Eläi­met
Oc­to­gan: Ani­mal 4D+
AR Flash­cards
Zoo­ka­zam
AR Sa­fa­ri Zoo
AR wild ani­mals

Ma­te­ma­tiik­ka
Nin­ja Math AR
Goog­le me­a­su­re
Ge­o­Geb­ra AR
Math­pix

Maan­tie­to
AR Glo­be
Goog­le Maps AR
Goog­le Ex­pe­di­ti­ons

Ava­ruus
iSo­lar
Spa­ce 4D+
Star­Walk

Kiel­ten­o­pis­ke­lu
Goog­le Trans­la­te

We­bi­naa­ri 29.4.2019: Li­sät­ty to­del­li­suus pe­leis­sä, so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ja lei­kin tu­ke­na

Po­ke­mon Go -mo­bii­li­peli oli Snapc­hat-so­vel­luk­sen ohel­la en­sim­mäi­siä to­del­la suo­sit­tu­ja li­sä­tyn to­del­li­suu­den so­vel­luk­sia. Li­sä­tyn to­del­li­suu­den omi­nai­suu­det on otet­tu käyt­töön myös muis­sa so­si­aa­li­sen me­di­an pal­ve­luis­sa (Face­book ja Ins­tag­ram). Tänä ke­vää­nä on il­mes­ty­nyt lu­kui­sia uu­sia li­sä­tyn to­del­li­suu­den mo­bii­li­pe­le­jä, jot­ka toi­mi­vat sa­man­tyyp­pi­ses­ti kuin Po­ke­mon Go. Mi­ten näi­tä so­si­aa­li­sen me­di­an so­vel­luk­sia ja mo­bii­li­pe­le­jä sit­ten voi­si hyö­dyn­tää ope­tuk­ses­sa ja kun­tou­tuk­ses­sa? Tu­tus­tum­me so­vel­luk­siin ja ide­oim­me mi­ten nii­tä voi­si hyö­dyn­tää tie­to­suo­ja-asi­at huo­mi­oi­den. Ja vaik­ka pal­ve­lui­ta ei ha­lu­ai­si tai oli­si mah­do­ton­ta käyt­tää, on tär­ke­ää tie­tää mil­lai­sia ne ovat ja mi­ten ne toi­mi­vat sekä mi­ten sitä il­mi­ö­tä voi­daan hyö­dyn­tää niin ope­tuk­ses­sa kuin kun­tou­tuk­ses­sa.

Pe­lien ja some-so­vel­lus­ten li­säk­si löy­tyy lu­kui­sia li­sä­tyn to­del­li­suu­den leik­ki­so­vel­luk­sia. Näi­den avul­la voi­daan esi­mer­kik­si mah­dol­lis­taa lei­kit, jot­ka ei­vät muu­ten ehkä oli­si mah­dol­li­sia tai sit­ten so­vel­luk­sis­ta voi­daan ha­kea uu­sia ide­oi­ta leik­kiin.Ja mikä pa­ras­ta leik­ki voi­daan tuo­daan omaan ym­pä­ris­töön, ko­tiin ja luok­kaan.

So­vel­lus­ten avul­la on mah­dol­lis­ta har­joi­tel­la mm. vuo­ro­vai­ku­tus- ja tun­ne­tai­to­ja, leik­ki­tai­to­ja, hie­no- ja kar­ke­a­mo­to­riik­kaa, hah­mot­ta­mis­ta. Mo­bii­li­pe­lit voi­vat in­nos­taa vaik­ka koko per­heen liik­ku­maan enem­män.

Esi­merk­ke­jä so­vel­luk­sis­ta:
Face­book
Snapc­hat
Ins­tag­ram
MSQRD
Lego AR app
Tho­mas & friends Mi­nis
Toy Dri­ve – Pla­ce a Dri­ving Game in the Real World with Aug­men­ted Re­a­li­ty
Po­ke­mon Go
Muu­min move
Ju­ras­sic Park
Har­ry Pot­ter
Ghost­bus­ters

We­bi­naa­ri 6.5.2019 : Kuin­ka teh­dä itse si­säl­töä li­sä­tyn to­del­li­suu­den so­vel­luk­sil­la?

Vaik­ka li­sä­tyn to­del­li­suu­den so­vel­luk­sia löy­tyy lu­kui­sia, ei nii­den si­säl­tö aina vas­taa omia tar­pei­ta. On­nek­si löy­tyy so­vel­luk­sia joi­den avul­la voi itse muo­ka­ta so­vel­luk­ses­ta löy­ty­vis­tä si­säl­löis­tä oman nä­köi­siä. On myös so­vel­luk­sia joi­den avul­la on mah­dol­lis­ta liit­tää omiin ku­viin tai piir­rok­siin omia si­säl­tö­jä ku­ten valo­ku­via, vi­de­oi­ta, ään­tä tai net­ti­link­ke­jä, jot­ka au­ke­a­vat kun ku­vaa kat­so­taan so­vel­luk­sen kaut­ta. Osa so­vel­luk­sis­ta on to­del­la moni­puo­li­sia ja niil­lä voi teh­dä esi­mer­kik­si omia li­sä­tyn to­del­li­suu­den vir­tu­aa­li­kier­rok­sia, pe­lil­lis­tää teh­tä­viä ja teh­dä omia teh­tä­vä­ra­to­ja.

Näi­den so­vel­lus­ten avul­la voi­daan har­joi­tel­la mm. ni­me­ä­mis­tä, ava­ruu­del­lis­ta hah­mot­ta­mis­ta, hie­no­mo­to­riik­kaa. Li­säk­si näil­lä so­vel­luk­sil­la voit teh­dä yk­si­löl­lii­siä si­säl­tö­jä juu­ri op­pi­laan tai kun­tou­tu­jan tar­pei­siin. Vain mie­li­ku­vi­tus on ra­ja­na.

Esi­merk­ke­jä so­vel­luk­sis­ta:
Blip­par
HP Re­ve­al
Zap­par
Layar
Flying AR
Ari­lyn
3D Bear
As­semblr – Cre­a­te 3D Mo­dels
Holo
Sketc­hy­fab
Me­ta­ver­se
Bel­lus 3D

Kouluttajat

Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, verk­ko­pe­da­go­gi
Hei­di Åker­lund, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja

Kohderyhmä

Ope­tuk­sen am­mat­ti­lai­set, las­ten­neu­ro­lo­gi­an alan am­mat­ti­lai­set, te­ra­peu­tit, puhe­vam­mais­ten tul­kit ja yh­tei­sön­oh­jaa­jat, neu­ro­psy­ki­at­ri­set val­men­ta­jat, puhe­te­ra­peu­tit, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jat, var­hais­kas­va­tuk­sen asi­an­tun­ti­jat, kas­va­tus- ja ope­tus­alan opis­ke­li­jat, ao. am­mat­ti­hen­ki­löi­tä kou­lut­ta­vat oppi­lai­tok­set sekä eri­tyis­las­ten ja -nuor­ten huol­ta­jat

Aika

maa­nan­tai­sin 1.4 – 6.5 (ei pää­si­äi­se­nä 22.4. ) klo 15.30 – 17.00, ver­kos­sa

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

90 €

Ilmoittautuminen

24.3.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20196.12.2015