Mobiililaitteiden hyödyntäminen työssä ja johtamisessa (1 op)

30.1.-20.2.2019, verkossa

Mo­bii­li­lait­tei­den hyö­dyn­tä­mi­nen työs­sä ja joh­ta­mi­ses­sa

”Tek­no­lo­gia tu­lee aut­ta­maan työ­hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­ses­sa. On mah­dol­lis­ta ot­taa käyt­töön di­gi­taa­li­sia vä­li­nei­tä, jot­ka muis­tut­ta­vat esi­mer­kik­si tauois­ta. Joh­ta­mi­nen ja esi­mies­työ ovat tär­keä osa työ­hy­vin­voin­tia. Työn muu­tos muut­taa myös joh­ta­mis­ta. Kun tu­le­vai­suu­des­sa yhä suu­rem­pi osa työs­tä on luo­vaa työ­tä, vi­reen ja in­nos­tuk­sen joh­ta­mi­ses­ta tu­lee ai­kai­sem­paa tär­ke­äm­pää.” Pau­li For­ma, Työ­ter­veys­lai­tos, 2018.

”Di­gi­ta­li­saa­tio vai­kut­taa moni­puo­li­ses­ti joh­ta­mi­seen. Kas­va­va mo­bii­li­lait­tei­den hyö­dyn­tä­mi­nen tu­lee ole­maan osa myös työ­hy­vin­voin­nin yllä­pi­toa työn or­ga­ni­soin­nin ja joh­ta­mi­sen li­säk­si.”  Ida-Ma­ria Tan­hua, Iduil­la

 ”Mo­bii­li­lait­teet työ­e­lä­mäs­sä ei­vät tar­koi­ta enää vain äly­pu­he­lin­ta. Eri­lai­set tab­let­lait­teet ja niis­sä use­am­mat eri so­vel­luk­set ovat jo nyt eri­tyi­ses­ti liik­ku­vas­sa työs­sä käy­tös­sä. Joh­ta­mi­nen ta­pah­tuu yhä use­am­min säh­köi­ses­ti ja vaa­tii näin ol­len esi­mie­hel­tä tai­toa ja tie­toa myös mo­bii­li­lait­teis­ta ja nii­den avul­la joh­ta­mi­ses­ta.” Ida-Ma­ria Tan­hua, Iduil­la

Aika
Kes­ki­viik­koi­sin 30.1.-20.2.2019 klo 19.00-20.30 (8 t)

Koh­de­ryh­mä
Esi­mie­het, joi­den työn­te­ki­jät käyt­tä­vät tai hyö­tyi­si­vät mo­bii­li­lait­tei­den käy­tös­tä työs­sään. Esi­mie­hel­le, joka ha­lu­aa itse käyt­tää ja huo­mi­oi­da pa­rem­min mo­bii­li­lait­tei­ta joh­ta­mi­ses­sa. Kou­lu­tus so­vel­tuu myös erin­o­mai­ses­ti sote-ja jär­jes­tö­ken­täl­lä työs­ken­te­le­vil­le.

Ta­voi­te
Tämä on kou­lu­tus, jos­sa väli­por­taan esi­mie­het saa­vat vä­li­nei­tä joh­taa ja in­nos­taa mo­bii­li­lait­tei­ta käyt­tä­viä työn­te­ki­jöi­tä. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na tar­kas­tel­laan myös esi­mie­hen omia val­miuk­sia työn muut­tu­mi­seen mo­bii­li­lait­tei­den käy­tön li­sään­ty­es­sä ja hei­dän omien tai­to­jen pa­ran­ta­mis­ta.

Saat kou­lu­tuk­ses­ta val­miuk­sia joh­taa työn­te­ki­jöi­tä mo­bii­li­lait­tei­ta hyö­dyn­tä­en sekä tie­toa, mi­ten mo­bii­li­lait­teet muut­ta­vat työn­te­ki­jän nä­kyä omas­ta työs­tään, työn su­ju­vuu­des­ta ja on­nis­tu­mi­ses­ta. Saat myös it­sel­le­si työ­vä­li­nei­tä lai­te­han­kin­toi­hin, mo­bii­li­lait­tei­ta käyt­tä­vien työn­te­ki­jöi­den joh­ta­mi­seen ja val­miuk­sia joh­taa työn­te­ki­jöi­tä mo­bii­li­lait­tei­ta käyt­tä­en.

Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na saat konk­reet­ti­sia vä­li­nei­tä ja me­ne­tel­miä, esim. ide­oi­ta mitä ky­syä ke­hi­tys­kes­kus­te­lus­sa di­gi­ta­li­saa­ti­os­ta, muis­ti­lis­ta lai­te­han­kin­to­ja var­ten, työs­sä tar­vit­ta­viin so­vel­luk­sien ja pal­ve­lui­den kar­toi­tus­ohje sekä ”Minä 2020-lu­vun esi­mie­he­nä” -kar­toi­tus­kart­ta. Li­säk­si osal­lis­tu­jat saa­vat asi­an­tun­ti­joi­den diat käyt­töön­sä.

Si­säl­löt

1. ker­ta:
Mo­bii­lik­si muut­tu­va työ­arki

En­sim­mäi­sen ker­ran aluk­si käym­me läpi kurs­sin esit­te­lyn ja oh­jeet kurs­sin suo­rit­ta­mi­seen. Ker­ral­la kes­ki­ty­tään mo­bii­li­lait­tei­siin tä­män päi­vän työ­e­lä­mäs­sä, mitä se tar­koit­taa esi­mie­hen ja työn­te­ki­jän kan­nal­ta. Tar­kas­te­lem­me mo­bii­li­lait­tei­den tuo­maa muu­tos­ta niin työ­i­den­ti­teet­tiin kuin työn ra­joi­hin.

2. ker­ta:
Mo­bii­li­lait­teet ja ar­jen ti­lan­teet

Toi­sel­la ker­ral­la kes­ki­ty­tään esi­mie­hen ja työn­te­ki­jöi­den mo­bii­li­lai­te­tai­toi­hin. Kä­sit­te­lem­me myös asi­ak­kai­den suh­tau­tu­mis­ta ja mo­bii­li­lait­teen käyt­töön liit­ty­viä mui­ta ky­sy­myk­siä, esi­mer­kik­si mil­loin, mis­sä ja ke­nen lait­teel­la.

3. ker­ta:
Mo­bii­li­lait­tei­den har­kit­tua han­kin­taa ja huo­leh­dit­tua käyt­tä­mis­tä

Kol­man­nel­la ker­ral­la tar­kas­tel­laan lait­tei­den ja jär­jes­tel­mien han­kin­taa sekä nii­den käyt­töön­ot­toa.Kes­kus­te­lem­me mil­lai­sia asi­oi­ta esi­mie­hen kan­nat­taa huo­mi­oi­da van­ho­jen ja uu­sien työn­te­ki­jöi­den osal­ta työn muut­tu­es­sa vah­vem­min mo­bii­li­lait­tei­ta hyö­dyn­tä­väk­si.

4. ker­ta:
Mi­ten joh­dan mo­bii­li­lait­tei­ta käyt­tä­viä työn­te­ki­jöi­tä?

Vii­mei­nen ker­ta kes­kit­tyy ar­jen joh­ta­mi­sen ky­sy­myk­siin. Tar­kas­te­lem­me eri­lai­sia vaih­to­eh­to­ja mo­bii­li­lait­tei­ta käyt­tä­vien työn­te­ki­jöi­den joh­ta­mi­ses­sa sekä mi­ten voi joh­taa mo­bii­li­lait­tei­ta käyt­tä­en. Tar­kas­te­lus­sa myös jak­sa­mi­nen, er­go­no­mia ja hy­vin­voin­ti.

Suo­ri­tus­ta­pa
Op­pi­mis­päi­vä­kir­jan te­ke­mi­nen. Oh­jeet kou­lu­tuk­sen al­ka­es­sa.

Kou­lut­ta­jat
Satu Velt­heim, Min­na Piis­pa­nen ja Ida-Ma­ria Tan­hua

Satu Velt­heim

Verk­ko­yh­tei­sö­ke­hit­tä­jä Satu Velt­heim on so­si­o­no­mi AMK ja in­for­maa­ti­o­tek­no­lo­gi­an sekä mark­ki­noin­nin data­nomi. Lisä­maus­tee­na vies­tin­tä ja in­for­maa­ti­o­tie­tei­den eri­kois­tu­mis­o­pin­not. Hä­nel­lä on use­an vuo­den ko­ke­mus tie­to­tek­nii­kan ja mo­bii­li­lait­tei­den käy­tös­tä se­ni­oi­rei­den ja so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lais­ten pa­ris­sa.

Min­na Piis­pa­nen

Verk­ko­yh­tei­sö­ke­hit­tä­jä Min­na Piis­pa­nen on so­si­o­no­mi AMK ja oh­jel­mis­to­suun­nit­te­li­ja. Min­na on so­si­aa­li­alan, tie­to- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan sekä di­gi­taa­li­sen vies­tin­nän am­mat­ti­lai­nen. Hä­nel­lä on use­an vuo­den ko­ke­mus tie­to­tek­nii­kan sekä mo­bil­li­lait­tei­den käy­tös­tä se­ni­o­rei­den ja so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lais­ten pa­ris­sa.

Ida-Ma­ria Tan­hua

Kou­lut­ta­ja Ida-Ma­ria Tan­hua on yrit­tä­jä, työn­oh­jaa­ja, FM ja pit­kän lin­jan verk­ko­pe­da­go­gi sekä so­si­aa­li­sen me­di­an kou­lut­ta­ja. Hän on vii­mei­set kym­me­nen vuot­ta kou­lut­ta­nut am­mat­ti­lai­sia ja ikä­ih­mi­siä so­mes­ta ja tie­to­tek­nii­kas­ta. En­ti­se­nä var­hais­kas­va­tuk­sen joh­ta­ja­na hän tie­tää mil­lais­ta on esi­mie­hen näkö­kul­mas­ta säh­köis­ten pal­ve­lui­den ja mo­bii­lil­tait­tei­den käyt­töön­otto ja käyt­tö työ­yh­teisöis­sä.

Hin­ta
180 €

Il­moit­tau­tu­mi­set
22.1.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20196.12.2015