SukuStartti

15.1. ja 17.1. 2019, verkko

Suku­Start­ti

Haluatko aloittaa sukututkimuksen webinaarin avulla?

Sisältö

Suku­tut­ki­mus­ai­neis­toa on jo hy­vin pal­jon ver­kos­sa ja näin myös opis­ke­lu on­nis­tuu hel­pos­ti verk­ko­kurs­sin avul­la. Käym­me läpi muun mu­as­sa in­ter­ne­tin suku­tut­ki­mus­tie­to­kan­to­ja, käy­tän­ne­sään­nöt ja hen­ki­lö­tie­to­la­kia. Sa­mal­la saat tie­toa voit­ko aloit­taa suku­tut­ki­muk­se­si suo­raan ver­kos­sa vai ti­laat­ko en­sin aloi­tus­tie­to­ja maist­raa­tis­ta tai kirk­ko­her­ran­vi­ras­tos­ta. Saat myös vink­ke­jä mitä kaut­ta var­mis­tat oli­si­ko su­ku­si tut­ki­mus­ta teh­ty jo ai­em­min.

Opis­ke­li­jat saa­vat käyt­töön­sä myös Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen yh­dis­tyk­sen jä­sen­tun­nuk­set. Nii­den avul­la tut­ki­muk­sen te­ke­mi­nen hel­pot­tuu huo­mat­ta­vas­ti

Tavoitteet

An­taa val­miuk­sia tut­kia omaa su­kua it­se­näi­ses­ti koti­ko­neel­ta kä­sin.

Kouluttaja

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Kohderyhmä

So­pii kai­kil­le niil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­neet sel­vit­tä­mään oman su­vun ta­ri­naa ja ovat aloit­ta­mas­sa suku­tut­ki­mus­ta tai ei­vät ole teh­neet sitä vie­lä pal­jon in­ter­ne­tin tie­to­kan­to­jen avul­la.

Aika

15.1. ja 17.1. 2019 klo 17.30-19.00 (4h)

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

35 €

Ilmoittautumiset

7.1.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20196.12.2015