Terapeuttinen sukupuu

6.11.-20.11.2019, verkko

Te­ra­peut­ti­nen suku­puu

Sukutietojen kerääminen sukupuuhun

Per­heen ja su­vun his­to­ria, ja ta­vat toi­mia vai­kut­ta­vat mei­hin kaik­kiin mo­ni­nai­sil­la ta­voil­la. Täs­sä we­bi­naa­ris­sa tu­tus­tum­me en­sin suku­tut­ki­muk­sen aloit­ta­mi­seen ja suku­tie­to­jen ke­rää­mi­seen 3-4 suku­pol­ven taak­se.

Sisältö

Opis­ke­li­jat saa­vat käyt­töön­sä Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen Yh­dis­tyk­sen jä­sen­tun­nuk­set, joil­la tie­to­ja on hel­pom­pi saa­da ver­kos­ta. Verk­ko­kurs­sil­la pe­reh­dym­me myös tie­to­suo­ja­la­kiin ja -ase­tuk­seen suku­tut­ki­muk­sen te­ke­mi­ses­sä.

Tu­tus­tum­me myös te­ra­peut­ti­sen suku­puun te­ke­mi­seen. Suku­puun ää­rel­lä tu­tus­tum­me su­kum­me ih­mi­siin ja hei­dän elä­män­ta­ri­noi­hin­sa. Nii­den löy­tä­mi­nen on usein hy­vin va­lai­se­vaa ja mie­len­kiin­tois­ta. Voim­me näh­dä ja löy­tää voi­ma­va­ro­ja, jot­ka ovat pe­rin­töäm­me ja jois­ta on hyvä tul­la tie­toi­sek­si. Voim­me myös huo­ma­ta mitä su­vun taak­ko­ja kan­nam­me eh­kä­pä tie­tä­mät­täm­me ja jois­ta on hyvä pääs­tä irti. Edel­lis­ten suku­pol­vien ar­vot ja mal­lit voi­vat an­taa apua vas­toin­käy­mis­ten voit­ta­mi­seen ja elä­mäs­sä eteen­päin sel­vi­ä­mi­seen?

Opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus lä­het­tää ky­sy­myk­siä etu­kä­teen opet­ta­jil­le. Nii­tä käy­dään läpi kurs­sil­la ano­nyy­mis­ti ja näin kurs­si­lai­nen voi saa­da vas­tauk­sia omaa miel­tä as­kar­rut­ta­viin ky­sy­myk­siin.

Kouluttajat

suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja Rit­va Sam­pio ja psy­ko­te­ra­peut­ti Elli-Mai­ja Laak­sa­mo

Kou­lut­ta­jien vink­ki:
Voi Hy­vin-leh­des­sä n:o 9/2018 on leh­ti­ar­tik­ke­li, jos­sa Elli-Mai­ja Laak­sa­mo ja Rit­va Sam­pio ker­to­vat tar­kem­min te­ra­peut­ti­ses­ta suku­puus­ta.

Kohderyhmä

We­bi­naa­ri so­vel­tuu kai­kil­le oman su­vun his­to­ri­as­ta kiin­nos­tu­neil­le. Ter­ve­tu­loa mu­kaan!

Aika

ke 6.11., 13.11 ja 20.11.2019 klo 17.30-19.00 (6h), ver­kos­sa

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

75 €

Ilmoittautumiset

30.10.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20196.12.2015