Ääni työvälineenä - puhetyöläisen äänenhuolto

19.3.2019, Varkaus

Ääni työ­vä­li­nee­nä – puhe­työ­läi­sen ää­nen­huol­to

Ääni työvälineenä – puhetyöläisen äänenhuolto

Ääni työ­vä­li­nee­nä – puhe­työ­läi­sen ää­nen­huol­to -kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan kei­noi­hin, joil­la ääni kes­tää koh­taa­man­sa haas­teet hy­vin ja mah­dol­li­sim­man hy­vään ja soi­vaan ää­neen pääs­tään mah­dol­li­sim­man pie­nel­lä vai­val­la. Ää­nen­käy­tön kou­lu­tuk­sel­la voi­daan myös en­nal­ta­eh­käis­tä ääni­on­gel­mien syn­ty­mis­tä, li­sä­tä ää­neen soi­vuut­ta ja kuu­lu­vuut­ta sekä pu­hee­seen sel­keyt­tä sekä saa­da vä­li­nei­tä ää­nen­huol­toon. Har­joit­te­lu li­sää var­muut­ta omaan ää­nen­käyt­töön ja esiin­ty­mi­seen.

Sisältö

Mo­nes­sa työs­sä, ku­ten opet­ta­jan, myy­jän, pa­pin tai pu­he­lin­työn­te­ki­jän, yksi tär­keim­mis­tä työ­vä­li­neis­tä on oma ääni. Ääni­on­gel­mien il­maan­tu­es­sa tai ää­nen il­mais­tes­sa jo­tain muu­ta kuin mitä sen oli­si tar­koi­tus, puhe­ääni vie huo­mi­o­ta itse vies­til­tä ja ti­lan­ne on ikä­vä sekä kuu­li­jal­le että pu­hu­jal­le. Mi­kä­li ää­nen­käy­tös­sä tai puhe­tek­nii­kas­sa on puut­tei­ta, ääni vä­syy hel­pos­ti ja ra­si­tuk­sen voi tun­tea ja kuul­la. Lii­an pit­kään jat­ku­nut ra­sit­ta­van ää­nen käyt­tö voi myös ai­heut­taa pa­to­lo­gi­sia muu­tok­sia kur­kun­pääs­sä.

Puhe­tek­niik­kaa ja ää­nen­käyt­töä on mah­dol­lis­ta ke­hit­tää pa­rem­mak­si ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­mak­si niin, että ääni kes­tää sen koh­taa­mat haas­teet hy­vin ja mah­dol­li­sim­man hy­vään ja soi­vaan ää­neen pääs­tään mah­dol­li­sim­man pie­nel­lä vai­val­la.

Ää­nen­käy­tön kou­lu­tuk­sel­la voi­daan muun mu­as­sa

Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi hy­vää ää­nen­tuo­ton tek­niik­kaa hen­gi­tyk­sen, ke­hon­käy­tön, re­so­nans­sin sekä ar­ti­ku­laa­ti­on näkö­kul­mis­ta. Tar­kas­tel­laan sitä, mi­ten voi­daan saa­vut­taa pa­ras mah­dol­li­nen puhe­ääni ja mit­kä ovat soi­van, kuu­lu­van ja toi­mi­van ää­nen es­tei­tä.

Te­o­ri­a­o­si­os­sa tu­tus­tu­taan ään­tö- ja hen­gi­tys­e­li­mis­tön ana­to­mi­aan ja fy­si­o­lo­gi­aan, eri­lai­siin ää­nen­tuot­to­ta­poi­hin sekä kes­kus­tel­laan ääni­on­gel­mis­ta, nii­den syn­nys­tä ja en­nal­ta­eh­käi­sys­tä. Osal­lis­tu­ja saa vink­ke­jä omaan ää­nen­huol­toon­sa työs­sään.

Har­joi­tus­ten ta­voit­tee­na on va­paut­taa fyy­si­siä jän­nit­ty­miä, et­siä ren­toa, va­paa­ta ään­tä ja luon­nol­li­nen hen­gi­tys sekä vah­vis­taa re­so­nans­sia. Kou­lu­tuk­ses­sa osal­lis­tu­ja saa myös hen­ki­lö­koh­tais­ta oh­jaus­ta ää­nen­käy­tös­sään. Ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja itse op­pii ha­vain­noi­maan ää­nen­käyt­töön­sä liit­ty­viä tun­te­muk­sia ja voi jat­kaa har­joit­te­lua myös it­se­näi­ses­ti mu­kaan­sa saa­man­sa har­joi­tus­pa­ke­tin mu­kai­ses­ti.

Kouluttaja

Jo­han­na Les­ke­lä,  FM, on toi­mi­nut ää­nen­käy­tön ja puhe­tek­nii­kan kou­lut­ta­ja­na vuo­des­ta 2012 al­ka­en. Jo­han­nan vah­vuu­te­na on hy­vän ilma­pii­rin ai­kaan­saa­mi­nen, asi­an­tun­ti­juus, rau­hal­li­suus ja sel­keys ope­tus­ti­lan­teis­sa. Kou­lu­tus­ten pa­laut­tei­den kes­ki­arvo  on 4,6 (as­tei­kol­la 1-5).

Jo­han­na Les­ke­lä on ää­nen­käy­tön ja puhe­tek­nii­kan kou­lut­ta­ja­na asi­an­tun­ti­ja.

”Kai­kin­puo­lin erin­o­mai­nen, so­pi­vas­ti te­o­ri­a­tie­toa ja käy­tän­nön­har­joi­tuk­sia.” ”Hy­viä neu­vo­ja ää­nen avaa­mi­seen, vink­ke­jä pa­lau­tu­mi­seen. En ol­lut osan­nut edes aja­tel­la että ää­nen kans­sa kuu­lui­si ver­ry­tel­lä tai pa­lau­tua. Opin pal­jon ja sain hy­viä vink­ke­jä jat­koon. Pi­din eri­tyi­ses­ti sii­tä, että ve­tä­jä näyt­ti esi­merk­ke­jä eri­lai­sis­ta puhe­ta­vois­ta, sil­lä kä­sit­teet ei­vät aina avau­tu­neet.”

Kohderyhmä

Opet­ta­jat, myy­jät, pa­pit, pu­he­lin­työn­te­ki­jät tai ään­tä työk­seen käyt­tä­vät. Kou­lu­tuk­sen to­teut­ta­mis­ta­van vuok­si sii­hen voi­daan ot­taa 12 osal­lis­tu­jaa.

Aika

Ti 19.3.2019 klo 13-18, Var­kaus

Hinta

137 €

Ilmoittautumiset

4.3.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20196.12.2015