Ääni työvälineenä - puhetyöläisen äänenhuolto

19.3.2019, Varkaus

Ääni työ­vä­li­nee­nä – puhe­työ­läi­sen ää­nen­huol­to

Ääni työvälineenä – puhetyöläisen äänenhuolto -koulutuksessa tutustutaan keinoihin, joilla ääni kestää kohtaamansa haasteet hyvin ja mahdollisimman hyvään ja soivaan ääneen päästään mahdollisimman pienellä vaivalla. Äänenkäytön koulutuksella voidaan myös ennaltaehkäistä ääniongelmien syntymistä, lisätä ääneen soivuutta ja kuuluvuutta sekä puheeseen selkeyttä sekä saada välineitä äänenhuoltoon. Harjoittelu lisää varmuutta omaan äänenkäyttöön ja esiintymiseen.
Sisältö

Mo­nes­sa työs­sä, ku­ten opet­ta­jan, myy­jän tai pu­he­lin­työn­te­ki­jän, yksi tär­keim­mis­tä työ­vä­li­neis­tä on oma ääni. Ääni­on­gel­mien il­maan­tu­es­sa tai ää­nen il­mais­tes­sa jo­tain muu­ta kuin mitä sen oli­si tar­koi­tus, puhe­ääni vie huo­mi­o­ta itse vies­til­tä ja ti­lan­ne on ikä­vä sekä kuu­li­jal­le että pu­hu­jal­le. Mi­kä­li ää­nen­käy­tös­sä tai puhe­tek­nii­kas­sa on puut­tei­ta, ääni vä­syy hel­pos­ti ja ra­si­tuk­sen voi tun­tea ja kuul­la. Lii­an pit­kään jat­ku­nut ra­sit­ta­van ää­nen käyt­tö voi myös ai­heut­taa pa­to­lo­gi­sia muu­tok­sia kur­kun­pääs­sä.
Puhe­tek­niik­kaa ja ää­nen­käyt­töä on mah­dol­lis­ta ke­hit­tää pa­rem­mak­si ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­mak­si niin, että ääni kes­tää sen koh­taa­mat haas­teet hy­vin ja mah­dol­li­sim­man hy­vään ja soi­vaan ää­neen pääs­tään mah­dol­li­sim­man pie­nel­lä vai­val­la.

Ää­nen­käy­tön kou­lu­tuk­sel­la voi­daan muun mu­as­sa

Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi hy­vää ää­nen­tuo­ton tek­niik­kaa hen­gi­tyk­sen, ke­hon­käy­tön, re­so­nans­sin sekä ar­ti­ku­laa­ti­on näkö­kul­mis­ta. Tar­kas­tel­laan sitä, mi­ten voi­daan saa­vut­taa pa­ras mah­dol­li­nen puhe­ääni ja mit­kä ovat soi­van, kuu­lu­van ja toi­mi­van ää­nen es­tei­tä.

Te­o­ri­a­o­si­os­sa tu­tus­tu­taan ään­tö- ja hen­gi­tys­e­li­mis­tön ana­to­mi­aan ja fy­si­o­lo­gi­aan, eri­lai­siin ää­nen­tuot­to­ta­poi­hin sekä kes­kus­tel­laan ääni­on­gel­mis­ta, nii­den syn­nys­tä ja en­nal­ta­eh­käi­sys­tä. Osal­lis­tu­ja saa vink­ke­jä omaan ää­nen­huol­toon­sa työs­sään.

Har­joi­tus­ten ta­voit­tee­na on va­paut­taa fyy­si­siä jän­nit­ty­miä, et­siä ren­toa, va­paa­ta ään­tä ja luon­nol­li­nen hen­gi­tys sekä vah­vis­taa re­so­nans­sia. Kou­lu­tuk­ses­sa osal­lis­tu­ja saa myös hen­ki­lö­koh­tais­ta oh­jaus­ta ää­nen­käy­tös­sään. Ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja itse op­pii ha­vain­noi­maan ää­nen­käyt­töön­sä liit­ty­viä tun­te­muk­sia ja voi jat­kaa har­joit­te­lua myös it­se­näi­ses­ti mu­kaan­sa saa­man­sa har­joi­tus­pa­ke­tin mu­kai­ses­ti.

Kouluttaja

Jo­han­na Les­ke­lä,  FM, on toi­mi­nut ää­nen­käy­tön ja puhe­tek­nii­kan kou­lut­ta­ja­na vuo­des­ta 2012 al­ka­en. Jo­han­nan vah­vuu­te­na on hy­vän ilma­pii­rin ai­kaan­saa­mi­nen, asi­an­tun­ti­juus, rau­hal­li­suus ja sel­keys ope­tus­ti­lan­teis­sa. Kou­lu­tus­ten pa­laut­tei­den kes­ki­arvo  on 4,6 (as­tei­kol­la 1-5).

Jo­han­na Les­ke­lä on ää­nen­käy­tön ja puhe­tek­nii­kan kou­lut­ta­ja­na asi­an­tun­ti­ja.

”Kai­kin­puo­lin erin­o­mai­nen, so­pi­vas­ti te­o­ri­a­tie­toa ja käy­tän­nön­har­joi­tuk­sia.” ”Hy­viä neu­vo­ja ää­nen avaa­mi­seen, vink­ke­jä pa­lau­tu­mi­seen. En ol­lut osan­nut edes aja­tel­la että ää­nen kans­sa kuu­lui­si ver­ry­tel­lä tai pa­lau­tua. Opin pal­jon ja sain hy­viä vink­ke­jä jat­koon. Pi­din eri­tyi­ses­ti sii­tä, että ve­tä­jä näyt­ti esi­merk­ke­jä eri­lai­sis­ta puhe­ta­vois­ta, sil­lä kä­sit­teet ei­vät aina avau­tu­neet.”

Kohderyhmä

Opet­ta­jat, myy­jät ja pu­he­lin­työn­te­ki­jät. Kou­lu­tuk­sen to­teut­ta­mis­ta­van vuok­si sii­hen voi­daan ot­taa 12 osal­lis­tu­jaa.

Aika

Ti 19.3.2019 klo 13-18, Var­kaus

Hinta

137 €

Ilmoittautumiset

4.3.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20196.12.2015