Uusi esimies - näin menestyt

20.2.2019, Varkaus

Uusi esi­mies – näin me­nes­tyt

Organisaatiossa on erilaisia kasvupolkuja esimieheksi.  Mitä tapahtuu kun kollega nousee esimieheksi tai asiantuntijan rooli muuttuu esimieheksi? Millaisia haasteita uusi esimies kohtaa? Mitä esimiestyö on ja millaisia asioita uuden, kokemattoman esimiehen pitäisi ottaa huomioon? Tässä koulutuksessa saat vastauksia ja neuvoja näihin kysymyksiin.
Tavoitteena
Sisältö

Esi­mies on vas­tuus­sa mo­nis­ta eri­lai­sis­ta asi­ois­ta ja on vii­me kä­des­sä se hen­ki­lö, joka ot­taa vas­tuun kai­kes­ta, joh­don kans­sa. Hy­vää esi­mies­tä pi­de­tään ylei­ses­ti vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toi­se­na, opas­ta­va­na ja oh­jaa­va­na, am­mat­ti­tai­toi­se­na, eteen­päin pyr­ki­vä­nä ja huu­mo­rin­ta­jui­se­na. Haas­teik­si muu­tok­ses­sa on us­kot­ta­vuus­on­gel­mat, esi­mies­roo­lin si­säis­tä­mi­nen, mo­lem­min puo­li­sen kun­ni­oi­tuk­sen saa­mi­nen, uu­sien tai­to­jen opet­te­lu ja ru­tii­nien luo­mi­nen sekä de­le­goin­ti ja ajan­hal­lin­ta.

Voi­daan to­de­ta, että tä­män päi­vän esi­mies­työn yli­pää­tään var­sin haas­ta­vaa. Me­nes­ty­vä esi­mies mää­ri­tel­lään mo­nen­lai­sin kri­tee­rein, työ­teh­tä­vät ovat vaa­ti­via ja var­sin­kin uusi esi­mies koh­taa usei­ta eri­lai­sia haas­tei­ta alas­ta riip­pu­mat­ta. Uusi esi­mies koh­taa haas­tei­ta heti esi­mies uran­sa alus­sa, ja haas­teet jat­ku­vat pit­kin uraa. Esi­mies ei ole kos­kaan täy­sin val­mis, vaan ke­hit­ty­mi­sen pi­täi­si olla jat­ku­vaa.

Uu­den esi­mie­hen kas­vu­pol­ku­ja

Jää­kö uusi esi­mies tuu­li­a­jol­le?

Uu­den esi­mie­hen kom­pas­tus­ki­viä

Uu­den ajan esi­mies

To­teu­tus­ta­pa

Lu­en­to-ope­tus, ryh­mä­töi­tä ja kes­kus­te­lu­ja. Op­pi­mi­sen te­hos­ta­mi­sek­si käy­te­tään myös ly­hyi­tä toi­min­ta­har­joi­tuk­sia. Kou­lu­tuk­sen tu­ek­si osal­lis­tu­jat saa­vat kan­si­on, jon­ka si­säl­töä täy­den­ne­tään kou­lu­tuk­sen ai­ka­na.

Kouluttaja

Jark­ko Koi­vu­nie­mi, MBA, ke­hit­tä­mi­sen asi­an­tun­ti­ja, on val­men­ta­nut ja toi­mi­nut esi­mie­hiä yli 20 vuot­ta asi­an­tun­ti­joi­den kes­kel­lä.

Jark­ko Koi­vu­nie­mi Uusi esi­mies – näin me­nes­tyt

Kohderyhmä

Uu­det tai uu­deh­kot esi­mie­het, ke­hit­ty­vät esi­mie­het tai esi­mie­hik­si ai­ko­vat.

Aika

Ke 20.2.2019 klo 9-16, Var­kaus

Hinta

140 €

Ilmoittautumiset

6.2.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20196.12.2015