Muskaripellen matkassa!

23.3.2019, Varkaus

Mus­ka­ri­pel­len mat­kas­sa!- Lau­lua, leik­kiä, lii­ket­tä ja soit­toa päi­vä­hoi­don mu­siik­ki­kas­va­tuk­seen

Muskaripellen matkassa!- Laulua, leikkiä, liikettä ja soittoa päivähoidon musiikkikasvatukseen

Mus­ka­ri­pel­len mat­kas­sa – kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan koko­nais­val­tai­sen mu­siik­ki­kas­va­tuk­sen moni­puo­li­siin työ­ta­poi­hin lau­la­mal­la, leik­ki­mäl­lä, liik­ku­mal­la ja soit­ta­mal­la. Ope­tus pe­rus­tuu Orff-pe­da­go­giik­kaan. Kou­lu­tuk­ses­ta saat uu­sia näkö­kul­mia päi­vä­hoi­don mu­sii­kin opet­ta­mi­seen ja sii­hen mi­ten mu­siik­ki vai­kut­taa lap­seen ja on osa lap­sen koko­nais­val­tais­ta ke­hi­tys­tä. Osal­lis­tu­mi­nen ei vaa­di mu­sii­kil­lis­ta osaa­mis­ta, avoin mie­li ja in­nos­tus riit­tää!

Sisältö ja tavoite

Mus­ka­ri­pel­len mat­kas­sa -kou­lu­tuk­sen ope­tus poh­jau­tuu Orff-pe­da­go­giik­kaan.  Pe­rus­a­ja­tuk­se­na on, että lap­sen suh­de mu­siik­kiin on oman il­mai­sun ja elä­myk­sen sä­vyt­tä­mää. Mu­siik­ki läh­tee lap­sen oma­koh­tai­ses­ta elä­myk­ses­tä, mu­sii­kin ko­ke­mi­ses­ta pu­heen, lau­lun, liik­keen, toi­min­nan ja ryt­min kaut­ta. Kou­lu­tus tuo uu­sia näkö­kul­mia mu­sii­kin opet­ta­mi­seen ja sii­hen mi­ten mu­siik­ki vai­kut­taa lap­seen ja on osa lap­sen koko­nais­val­tais­ta ke­hi­tys­tä.

Kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan koko­nais­val­tai­sen mu­siik­ki­kas­va­tuk­sen moni­puo­li­siin työ­ta­poi­hin lau­la­mal­la, leik­ki­mäl­lä, liik­ku­mal­la ja soit­ta­mal­la. Kou­lu­tus on osal­lis­ta­vaa, uu­den var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den ja esi­o­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kais­ta mu­siik­ki­kas­va­tus­ta.

Kou­lu­tuk­ses­sa käy­te­tään Mus­ka­ri­pel­len mat­kas­sa- cd:ta ja nuot­ti­kir­jaa. Mus­ka­ri­pel­len lau­lut joh­dat­taa eri tee­moi­hin, ta­ri­noi­hin ja seik­kai­lui­hin. Lau­lut lii­kut­ta­vat ke­hoa ja tun­tei­ta ja kut­su­vat lau­la­maan, liik­ku­maan ja mu­si­soi­maan, mut­ta myös hil­jen­ty­mään mu­sii­kin kuun­te­luun. Sa­mal­la Mus­ka­ri­pel­len lau­luis­sa on myös vah­va pe­da­go­gi­nen läh­tö­koh­ta.

Kouluttaja

Esa Lam­po­nen, LTO, mu­sii­kin var­hais­kas­vat­ta­ja ja ORFF-kou­lut­ta­ja. Esa on toi­mi­nut kou­lut­ta­ja­na mm. päi­vä­ko­deis­sa, kou­luis­sa, Si­be­lius-Aka­te­mi­as­sa, Kon­ser­va­to­ri­os­sa ja avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa.

Kohderyhmä

Var­hais­kas­va­tuk­sen työn­te­ki­jät, esi-ja alku­o­pe­tuk­sen opet­ta­jat ja muil­le mu­siik­kia työs­sään käyt­tä­vät. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ei vaa­di mu­sii­kil­lis­ta osaa­mis­ta, avoin mie­li ja in­nos­tus riit­tää!

Aika

La 23.3.2019 klo 8.30-15.30, Var­kaus

Hinta

130 €

Ilmoittautumiset

8.3.2019 men­nes­sä

Esa Lam­po­nen on mu­siik­ki­kas­va­tuk­sen asi­an­tun­ti­ja.

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20196.12.2015