Muskaripellen matkassa!

23.3.2019, Varkaus

Mus­ka­ri­pel­len mat­kas­sa!- Lau­lua, leik­kiä, lii­ket­tä ja soit­toa päi­vä­hoi­don mu­siik­ki­kas­va­tuk­seen

Muskaripellen matkassa – koulutuksessa tutustutaan kokonaisvaltaisen musiikkikasvatuksen monipuolisiin työtapoihin laulamalla, leikkimällä, liikkumalla ja soittamalla. Opetus perustuu Orff-pedagogiikkaan. Koulutuksesta saat uusia näkökulmia päivähoidon musiikin opettamiseen ja siihen miten musiikki vaikuttaa lapseen ja on osa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Osallistuminen ei vaadi musiikillista osaamista, avoin mieli ja innostus riittää!
Sisältö ja tavoite

Mus­ka­ri­pel­len mat­kas­sa -kou­lu­tuk­sen ope­tus poh­jau­tuu Orff-pe­da­go­giik­kaan.  Pe­rus­a­ja­tuk­se­na on, että lap­sen suh­de mu­siik­kiin on oman il­mai­sun ja elä­myk­sen sä­vyt­tä­mää. Mu­siik­ki läh­tee lap­sen oma­koh­tai­ses­ta elä­myk­ses­tä, mu­sii­kin ko­ke­mi­ses­ta pu­heen, lau­lun, liik­keen, toi­min­nan ja ryt­min kaut­ta. Kou­lu­tus tuo uu­sia näkö­kul­mia mu­sii­kin opet­ta­mi­seen ja sii­hen mi­ten mu­siik­ki vai­kut­taa lap­seen ja on osa lap­sen koko­nais­val­tais­ta ke­hi­tys­tä.

Kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan koko­nais­val­tai­sen mu­siik­ki­kas­va­tuk­sen moni­puo­li­siin työ­ta­poi­hin lau­la­mal­la, leik­ki­mäl­lä, liik­ku­mal­la ja soit­ta­mal­la. Kou­lu­tus on osal­lis­ta­vaa, uu­den var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den ja esi­o­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kais­ta mu­siik­ki­kas­va­tus­ta.

Kou­lu­tuk­ses­sa käy­te­tään Mus­ka­ri­pel­len mat­kas­sa- cd:ta ja nuot­ti­kir­jaa. Mus­ka­ri­pel­len lau­lut joh­dat­taa eri tee­moi­hin, ta­ri­noi­hin ja seik­kai­lui­hin. Lau­lut lii­kut­ta­vat ke­hoa ja tun­tei­ta ja kut­su­vat lau­la­maan, liik­ku­maan ja mu­si­soi­maan, mut­ta myös hil­jen­ty­mään mu­sii­kin kuun­te­luun. Sa­mal­la Mus­ka­ri­pel­len lau­luis­sa on myös vah­va pe­da­go­gi­nen läh­tö­koh­ta.

Kouluttaja

Esa Lam­po­nen, LTO, mu­sii­kin var­hais­kas­vat­ta­ja ja ORFF-kou­lut­ta­ja. Esa on toi­mi­nut kou­lut­ta­ja­na mm. päi­vä­ko­deis­sa, kou­luis­sa, Si­be­lius-Aka­te­mi­as­sa, Kon­ser­va­to­ri­os­sa ja avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa.

Kohderyhmä

Var­hais­kas­va­tuk­sen työn­te­ki­jät, esi-ja alku­o­pe­tuk­sen opet­ta­jat ja muil­le mu­siik­kia työs­sään käyt­tä­vät. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ei vaa­di mu­sii­kil­lis­ta osaa­mis­ta, avoin mie­li ja in­nos­tus riit­tää!

Aika

La 23.3.2019 klo 8.30-15.30, Var­kaus

Hinta

130 €

Ilmoittautumiset

8.3.2019 men­nes­sä

Esa Lam­po­nen Mus­ka­ri­pel­len mat­kas­sa!- Lau­lua, leik­kiä, lii­ket­tä ja soit­toa päi­vä­hoi­don mu­siik­ki­kas­va­tuk­seen

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20196.12.2015