Henkilöbrändi kuntoon - Oman osaamisen muotoilu

5.-6.4.2019, Varkaus

Kaipaatko oman osaamisesi esille tuomista, mutta et tiedä, mistä aloittaa? Oletko juuri perustanut oman yrityksen, mutta erottautuminen tuntuu haasteelliselta ja oleellisen löytäminen omasta osaamisesta on hankalaa. Useille meistä oman osaamisen tuotteistaminen myytävään muotoon on vaikea tehtävä, mutta menestymisen kannalta tärkeä investointi. Kaipaako brändisi hiomista? Entä miten erotut kilpailijoistasi – mikä on se ”sinun juttu”?  Taiteilijalle, luovan alan ammattilaiselle tai yrittäjälle on hyötyä, kun oma osaamispaketti on mietitty ja työstetty myytävään muotoon.
Sisältö ja tavoite

Työ­pa­jas­sa työs­tät eri­lai­sin har­joi­tuk­sin omaa am­mat­ti-iden­ti­teet­ti­ä­si ja mie­tit mil­tä oma osaa­mi­nen mui­den sil­mis­sä näyt­tää ja mi­ten sitä voi­si mah­dol­li­ses­ti ke­hit­tää.

Työ­pa­jan osa-alu­eet

Lu­en­to-osuuk­sia ryt­mit­tää DO IT! osuu­det, jol­loin opis­ke­li­ja haas­taa it­se­ään sa­nois­ta
te­koi­hin. Kou­lu­tuk­sen jäl­keen olet­kin jo työs­tä­nyt mo­nia brän­diin liit­ty­viä osa-alu­ei­ta
eteen­päin, jol­loin työ­tä on help­po jat­kaa ko­to­na kurs­sin pää­tyt­tyä.

Ota mu­ka­na joku äly­lai­te tai kan­net­ta­va (ei kui­ten­kaan pa­kol­li­nen). Li­säk­si jo­kai­nen esit­te­lee ly­hy­es­ti it­sen­sä/ yri­tyk­sen­sä, jo­ten sii­hen voi mah­dol­li­ses­ti val­mis­tau­tua jo etu­kä­teen.

Kouluttaja

Emma Susi, FM, on toi­mi­nut tai­teen ja kult­tuu­rin tuot­ta­ja­na yli 10 vuot­ta lu­kui­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa ja tuo­tan­nois­sa. Hän myös opet­taa ja kou­lut­taa kult­tuu­ri­tuot­ta­mis­ta ja pro­jek­ti­joh­ta­mis­ta eri oppi­lai­tok­sis­sa ja yh­tei­söis­sä. Täl­lä het­kel­lä Emma työs­ken­te­lee Uu­den Muo­toi­lun Yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja­na ja muo­toi­lu­ma­na­ge­ri­na. www.em­ma­su­si.com

Emma Susi Hen­ki­lö­brän­di kun­toon – Oman osaa­mi­sen muo­toi­lu (kuva Jen­ny Paa­li­jär­vi Pho­tog­rap­hy)

 ”Koko kou­lu­tuk­sen par­hain kurs­si! Tär­kei­tä asi­oi­ta yri­tyk­se­ni kan­nal­ta.” (Sa­ta­e­du, valo­ku­vauk­sen ai­kuis­lin­jan opis­ke­li­ja 2017)
Kohderyhmä

Free­lan­ce­rit, luo­van alan am­mat­ti­lai­set ja yrit­tä­jät, joil­le oman osaa­mi­sen mää­rit­te­ly,
myy­mi­nen ja mark­ki­noi­mi­nen tun­tuu haas­teel­li­sel­ta.

Aika

Pe 5.4.2019 klo 17.00-20.00,  Var­kaus
La 6.4.2019 klo 9.00-16.00, Var­kaus

Hinta

130 €

Ilmoittautumiset

21.3.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20196.12.2015