Koko perhe koodaa 1

21.10.-25.11.2019, verkko

Kaikki yhdessä koodaamaan!

Nyt on tar­jol­la ajan­koh­tais­ta ja in­nos­ta­vaa yh­teis­tä te­ke­mis­tä kai­kil­le per­heen­jä­se­nil­le! Koo­daus­tai­to on kel­po va­luut­taa nyky­päi­vä­nä ja nyt sen op­pi­mi­nen on nyt teh­ty koko per­heel­le hel­pok­si ja haus­kak­si.  Koko per­he koo­daa on su­per­haus­ka kaik­kien per­heen­jä­sen­ten oh­jel­moin­nin maa­il­maan luot­saa­va kurs­si. Vih­kiy­dy oh­jel­moin­nin sa­loi­hin mu­ka­vas­ti koti­koneilta oman per­heen kans­sa pul­mia rat­ko­en.

Sisältö

Oh­jel­moin­ti eli koo­daa­mi­nen on yk­sin­ker­tais­tet­tu­na käs­ky­jen an­ta­mis­ta tie­to­ko­neel­le suo­ri­tet­ta­vak­si. Koko per­he koo­daa -kurs­si tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den viet­tää mu­ka­via ilta­päi­viä per­heen kans­sa koo­daus­pul­mia rat­ko­en. Kurs­si tar­jo­aa en­sim­mäi­sen kos­ke­tuk­sen oh­jel­moin­nin maa­il­maan lap­sil­le, jot­ka kas­va­vat digi­a­jas­sa, ja kurs­sin si­säl­tö on suun­ni­tel­tu si­ten, että myös ei-di­gi­na­tii­vit ai­kui­set pää­se­vät koo­daa­mi­sen imuun mu­kaan. Loo­gi­sen päät­te­ly­ky­vyn ke­hit­ty­mi­nen ja haus­kat oi­val­luk­set yh­des­sä per­heen kans­sa ovat kurs­sin pa­ras­ta an­tia! Voit jat­kaa osan 1 jäl­keen Koko per­he koo­daa kurs­sil­le 2 joka al­kaa alku­vuo­des­ta.

Koko per­he koo­daa 1 we­bi­naa­ri­sar­jas­sa tu­tus­tum­me koo­dauk­seen haus­kois­sa ja vi­su­aa­li­sis­sa koo­daus­ym­pä­ris­töis­sä: Code.org -op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä har­joit­te­lem­me oh­jel­moin­nin pe­rus­ra­ken­tei­ta, Scratc­hil­lä pää­sem­me ra­ken­ta­maan 2D-pe­le­jä (kat­so esi­merk­ki https://scratch.mit.edu/pro­jects/227734039/) ja Kodu Game Lab 3D -pe­lin­teko­ym­pä­ris­tös­sä (kat­so esi­merk­ki https://www.you­tu­be.com/watch?v=3sVnEt96HOA) pääs­täm­me mie­li­ku­vi­tuk­sen val­loil­leen. Aloi­tam­me oh­jel­moin­tiin tu­tus­tu­mi­sen ihan alus­ta, eikä osal­lis­tu­jien tar­vit­se tie­tää mi­tään oh­jel­moin­nis­ta. Riit­tää, että per­heel­län­ne on vä­hin­tään yksi tie­to­kone Win­dows-käyt­tö­jär­jes­tel­mäl­lä, säh­kö­pos­ti, net­ti­yh­teys ja osaat­te ava­ta se­lai­men. Mi­kä­li ko­to­an­ne löy­tyy mik­ro­fo­ni ja ka­me­ra, kan­nat­taa myös ne asen­taa pai­koil­leen. Koo­daa­mis­ta voi teh­dä kuka vaan ja se on haus­kaa, luo­vaa ja ke­hit­tä­vää. Vi­su­aa­li­nen loh­ko-oh­jel­moin­ti suo op­pi­mi­sen ilon jopa luku­tai­dot­to­mil­le lap­sil­le.

We­bi­naa­ri­sar­jan si­säl­tö ja­kau­tuu seu­raa­vas­ti:

Kohderyhmä

Kaik­ki koo­dauk­ses­ta kiin­nos­tu­neet. Il­moit­tau­tu­mi­set yh­den per­heen­jä­se­nen ni­mel­lä. Koo­daus­il­taan voi osal­lis­tua koko per­he.

Kouluttaja

Koo­daus­o­pet­ta­ja Suvi Syr­jä­nen

Aika

Maa­nan­tai­sin 21.10-25.11.2019 klo 17:00-18:30

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hin­ta
110 €/per­he

Il­moit­tau­tu­mi­set
14.10.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20196.12.2015