Empaattisen viestinnän voima – näin hyödynnät sen (2 op)

14.1.-4.2.2020, verkko

Empaattinen viestintä on tulevaisuuden johtamisen muutosvoima – haluaisitko valjastaa sen käyttöösi?

Joh­ta­mis­vies­tin­tä on par­haim­mil­laan enem­män kuin pelk­kää tie­don ja­ka­mis­ta. Se oh­jaa toi­min­taa teh­den uu­des­ta tut­tua, kiin­nos­ta­vaa ja tur­val­lis­ta – mer­ki­tyk­sel­lis­tä. Se aut­taa jo­kais­ta nä­ke­mään oman roo­lin­sa ko­ko­nai­suu­des­sa ja aut­taa ih­mi­siä ylit­tä­mään it­sen­sä.

Jos ha­lu­at vie­dä vies­tin­tä­si uu­del­le ta­sol­le, mo­ti­voi­da ja luo­da muu­tos­ta, tule mu­kaan tä­hän kou­lu­tuk­seen, jos­sa ko­ke­neet vies­tin­nän val­men­ta­jat ja stra­te­gi­sen vies­tin­nän to­teut­ta­jat Kati Ke­ro­nen ja Ella Koo­ta tar­jo­a­vat käyt­töö­si lu­kui­sien suo­ma­lais­ten or­ga­ni­saa­ti­oi­den ar­jes­sa tes­ta­tut työ­ka­lut ja vii­mei­sin­tä ih­mis­ten joh­ta­mi­sen tie­toa, joil­la muu­tat joh­ta­mis­vies­tin­tä­si em­paat­ti­sem­mak­si, työn­te­ki­jä­läh­töi­sem­mäk­si ja vai­kut­ta­vam­mak­si.

Op­pe­ja voit hyö­dyn­tää niin päi­vit­täi­ses­sä joh­ta­mis­vies­tin­näs­sä, stra­te­gi­a­vies­tin­näs­sä kuin muu­tos­vies­tin­näs­sä­kin.

Sisältö

Kou­lu­tus yh­dis­tää vies­tin­nän, joh­ta­mi­sen, ih­mi­sen bi­o­lo­gi­an ja uu­sim­man neu­ro­psy­ko­lo­gi­an pe­rus­peri­aat­teet ai­nut­laa­tui­sek­si pa­ke­tik­si, joka ei jätä kyl­mäk­si. Kou­lu­tuk­ses­sa opit, mitä työn­te­ki­jät to­del­la joh­ta­mis­vies­tin­näl­tä odot­ta­vat ja mik­si muu­tok­seen mo­ti­voi­mi­nen edel­lyt­tää joh­ta­jal­ta em­pa­ti­aa ja fak­ta rin­nal­leen tun­ne­ta­son ko­ke­muk­sia.

We­bi­naa­ri 1: Tur­val­li­suu­den tun­ne rat­kai­see 

Ih­mi­nen epä­röi, jos hä­nen koh­taa­man­sa vies­tit he­rät­tä­vät enem­män ky­sy­myk­siä kuin vas­tauk­sia. Fak­tat tar­vit­se­vat tu­ek­seen elä­vän elä­män esi­merk­ke­jä ja isot lin­jat yk­si­tyis­koh­tia, joi­hin sa­mas­tua. Pu­reu­du­taan bi­o­lo­gi­siin ja psy­ko­lo­gi­siin me­ka­nis­mei­hin tä­män käyt­täy­ty­mi­sen ta­ka­na ja opi­taan par­haat vies­tin­näl­li­set kei­not, joil­la häl­ven­tää epä­var­muut­ta ja vah­vis­taa tur­val­li­suu­den tun­net­ta.

We­bi­naa­ri 2: Ra­ken­na ar­vos­ta­vaa vies­tin­tä­kult­tuu­ria 

Ta­val­la, jol­la or­ga­ni­saa­ti­os­sa vies­ti­tään toi­nen toi­sil­leen, on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus työ­päi­vä­ko­ke­muk­seen ja mo­ti­vaa­ti­oon – ja sitä kaut­ta työ­tyy­ty­väi­syy­teen, hen­ki­lös­tön py­sy­vyy­teen ja asi­a­kas­ko­ke­muk­seen. Käy­dään läpi ar­vos­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen työ­ka­lu­ja, joil­la voi vah­vis­taa ih­mis­ten si­tou­tu­mis­ta yh­tei­seen ta­voit­tee­seen.

We­bi­naa­ri 3: Vies­ti mer­ki­tyk­sel­li­ses­ti

Vai­kut­ta­va vies­tin­tä edel­lyt­tää ih­mis­ten ko­ke­mus­ten ym­mär­tä­mis­tä, em­pa­ti­aa. Mitä työn­te­ki­jät odot­ta­vat joh­ta­mis­vies­tin­näl­tä? Mitä vies­ti­mä­si asi­at to­del­la heil­le mer­kit­se­vät?  Mitä ta­lou­den tun­nus­lu­ku­jen li­säk­si kan­nat­taa ker­toa? Käy­dään läpi esi­merk­ke­jä ja tu­tus­tu­taan hy­viin toi­min­ta­ta­poi­hin.

We­bi­naa­ri 4: Vah­vis­ta vies­tin­näs­sä vah­vuuk­sia

Kes­ken­e­räi­syy­teen ja puut­tei­siin kes­kit­ty­vä joh­ta­mis­vies­tin­tä lan­nis­taa ja li­sää ih­mis­ten muu­tok­ses­ta ko­ke­maa stres­siä. Nel­jäs we­bi­naa­ri opas­taa kiin­nit­tä­mään huo­mi­on vah­vuuk­siin – re­hel­li­ses­ti ja avoi­mes­ti tot­ta kai. Esi­merk­kien kaut­ta pe­reh­dy­tään vai­kut­ta­vien ja mo­ti­voi­vien vies­tin­tä­si­säl­tö­jen ana­to­mi­aan.

Tavoitteet
Suoritusmerkintä

Verk­ko­kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ja sen poh­jal­ta oman ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän tuot­ta­mi­nen. Hy­väk­sy­tyn suo­ri­tuk­sen laa­juus on 2 op. Ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä pa­lau­te­taan Open Bad­ge -jär­jes­tel­mään.

Kouluttajat

Kati Ke­ro­nen ja Ella Koo­ta

Kou­lu­tuk­sen to­teut­ta­vat mer­ki­tyk­sel­li­seen vies­tin­tään eri­kois­tu­neet ja ko­ke­neet kou­lut­ta­jat Kati Ke­ro­nen ja Ella Koo­ta.

FM Kati Ke­ro­sel­la on 20 vuo­den vies­tin­tä- ja joh­ta­mis­ko­ke­mus pörs­si­yh­ti­öis­tä PK-sek­to­ril­le. Kati on pal­kit­tu tie­to­kir­jai­li­ja, jon­ka ke­hit­tä­mät työ­mal­lit stra­te­gi­seen vies­tin­tään ja mark­ki­noin­tiin ovat käy­tös­sä kym­me­nis­sä suo­ma­lai­sis­sa or­ga­ni­saa­ti­ois­sa ja oppi­kir­joi­na kor­ke­a­kou­luis­sa.  Hä­nen pi­tä­män­sä kou­lu­tuk­set saa­vat vuo­des­ta toi­seen kiit­tä­vää pa­lau­tet­ta ins­pi­roi­vuu­des­taan ja konk­reet­ti­suu­des­taan. Hä­nel­le on tär­ke­ää, että jo­kai­sen ve­de­tyn kou­lu­tuk­sen jäl­keen päi­vis­sä teh­dyt har­joi­tuk­set ja teh­tä­vät ovat sel­lai­sia, joi­ta voi käyt­tää omas­sa työs­sä – ja on saa­dun pa­laut­teen mu­kaan on­nis­tu­nut täs­sä erin­o­mai­sen hy­vin.

FM Ella Koo­ta on ko­ke­nut vies­tin­nän te­ki­jä, joka on pe­reh­ty­nyt neu­ro­tie­tei­siin ja po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an so­vel­ta­mi­seen ih­mis­ten joh­ta­mi­ses­sa. Ella on ol­lut mu­ka­na usei­den or­ga­ni­saa­ti­oi­den stra­te­gi­sis­sa vies­tin­tä­hank­keis­sa ja spar­ran­nut ar­vos­ta­van vuo­ro­vai­ku­tus­kult­tuu­rin ke­hit­tä­mi­ses­sä. Kou­lut­ta­ja­na El­laa on kii­tet­ty sel­key­des­tä ja hel­pos­ti ar­keen vie­tä­vis­sä ole­vis­ta näkö­kul­mis­ta ja työ­ka­luis­ta.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus an­taa uut­ta näkö­kul­maa vies­tin­tään niin vies­tin­nän am­mat­ti­lai­sil­le ja or­ga­ni­saa­ti­on­sa vies­tin­näs­tä vas­taa­vil­le kuin tii­mi­esi­mie­hil­le, pääl­li­köil­le ja joh­ta­jil­le­kin.

Aika

tiis­tai­sin 14.1.2020; 21.1.2020; 28.1.2020 ja 4.2.2020 klo 17-18.30, verk­ko

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

250 €

Ilmoittautumiset

6.1.2020 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20206.12.2015