Työn johtaminen - esimiehen juridiset keinot

6.5.2020, verkko

Työn johtaminen  – esimiehen juridiset keinot käytännön esimerkkien avulla

Esi­mies jou­tuu teh­tä­väs­sään te­ke­mään rat­kai­su­ja, jot­ka vai­kut­ta­vat työn­te­ki­jän ase­maan. Esi­mie­hel­lä on vel­vol­li­suus puut­tua ha­vait­se­miin­sa oh­jei­den tai sään­tö­jen vas­tai­seen toi­min­taan ja var­mis­taa työn­te­ki­jöi­den yh­den­ver­tai­nen ja tasa­puo­li­nen koh­te­lu.

Työn joh­ta­mi­nen – esi­mie­hen ju­ri­di­set kei­not –kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa tie­toa sii­tä, kuin­ka esi­mies voi käyt­tää lain mu­kai­ses­ti työn­an­ta­jan di­rek­tio-oi­keut­ta, mit­kä sei­kat ei­vät saa olla pe­rus­tee­na jät­tää hen­ki­lö rek­ry­toi­mat­ta tai mil­lä lain­mu­kai­sil­la pe­rus­teil­la hen­ki­lö voi­daan irti­sa­noa ja mit­kä ovat työ­e­lä­män yk­si­tyi­syy­den suo­jaa sää­te­le­vät sään­nök­set ja osa­ta so­vel­taa nii­tä.

Sisältö

Työn joh­ta­mi­nen – esi­mie­hen ju­ri­di­set kei­not ai­het­ta kä­si­tel­lään lain­sää­dän­nön, oi­keus­ta­paus­ten ja käy­tän­nön esi­merk­kien kaut­ta sekä osal­lis­tu­jien omia ai­hee­seen liit­ty­viä ky­sy­myk­siä työs­tä­en. Osal­lis­tu­jil­la on mah­dol­li­suus toi­mit­taa etu­kä­teen ky­sy­myk­siä kou­lut­ta­jal­le. Kou­lut­ta­ja vas­taa ky­sy­myk­siin si­ten, ett­ei ke­nen­kään hen­ki­löl­li­syys/or­ga­ni­saa­tio tule ilmi.

Tavoitteet

Työn joh­ta­mi­nen – esi­mie­hen ju­ri­di­set kei­not – kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa tie­toa sii­tä, kuin­ka esi­mies voi käyt­tää lain mu­kai­ses­ti työn­an­ta­jan di­rek­tio-oi­keut­ta, mit­kä sei­kat ei­vät saa olla pe­rus­tee­na jät­tää hen­ki­lö rek­ry­toi­mat­ta tai mil­lä lain­mu­kai­sil­la pe­rus­teil­la hen­ki­lö voi­daan irti­sa­noa ja mit­kä ovat työ­e­lä­män yk­si­tyi­syy­den suo­jaa sää­te­le­vät sään­nök­set ja osa­ta so­vel­taa nii­tä.

Kouluttaja

HTT Mer­vi Par­vi­ai­nen

Kohderyhmä

Esi­mies­teh­tä­vis­sä ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non teh­tä­vis­sä toi­mi­vat. Kou­lu­tus so­vel­tuu sekä jul­ki­sen että yk­si­tyi­sen sek­to­rin toi­mi­joil­le.

Aika

Ke 6.5.2020 klo 9-15.30, verk­ko

Hinta

135 €

Ilmoittautumiset

27.4.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20206.12.2015