Mobiililaitteiden hyödyntäminen ikäihmisten parissa työskennellessä

14.10.-18.11.2020, verkko

Mo­bii­li­lait­tei­den hyö­dyn­tä­mi­nen ikä­ih­mis­ten pa­ris­sa työs­ken­nel­les­sä

Oletko miettinyt miten hyödyntää mobiililaitteita työssäsi ikäihmisten kanssa? Onko työpaikallasi pohdinnassa mobiililaitteiden hankinta? Tai ehkä laitteet on jo hankittu, mutta niiden hyödyntämistä ei ole vielä suunniteltu. Miten sitten ottaa mobiililaitteet osaksi työn arkea?

Ikä­ih­mis­ten ja van­hus­ten digi­tai­to­jen tu­ke­mi­nen on tu­los­sa vah­vem­min osak­si hoi­to­työ­tä, olet­ko sinä val­mis­tau­tu­nut sii­hen? Ikä­ih­mi­set ovat ha­luk­kai­ta käyt­tä­mään tek­no­lo­gi­aa ja kiin­nos­tu­neet op­pi­maan sii­tä enem­män.

Tule kurs­sil­le ot­ta­maan mo­bii­li­lait­tee­si hal­tuun. Saat vink­ke­jä kuin­ka hyö­dyn­tää lait­tei­ta osa­na oman työn hal­lin­taa sekä asi­a­kas­työs­sä.

Am­mat­ti­lai­nen saa kurs­sin myö­tä työ­vä­li­nei­tä hyö­dyn­tää mo­bii­li­lait­tei­ta ikä­ih­mis­ten kans­sa työs­ken­nel­les­sä. Kurs­sin ai­ka­na tu­tus­tut sekä äly­pu­he­li­mel­la että tab­let-lait­teil­la käy­tet­tä­viin mak­sut­to­miin ja mak­sul­li­siin so­vel­luk­siin sekä lisä­lait­tei­siin ja nii­den tar­jo­a­miin mah­dol­li­suuk­siin. Li­säk­si saat konk­reet­ti­sia oh­jei­ta ja vink­ke­jä, kuin­ka so­vel­luk­sia voi käyt­tää esim. kun­tou­tuk­ses­sa, hoi­va­työs­sä ja ikä­ih­mis­ten va­paa­eh­tois­toi­min­nas­sa. Kurs­sin ai­ka­na saat myös val­miuk­sia tu­kea ikä­ih­mi­sen ja van­huk­sen ak­tii­vis­ta ja tur­val­lis­ta äly­lait­tei­den ja so­si­aa­li­sen me­di­an käyt­töä.

Sisältö

Ke 14.10.2020 klo 17-18.30 Joh­da­tus: Mo­bii­li­lait­teet ja ikä­ih­mi­set.

Ke 21.10.2020 klo 17-18.30 Toi­min­nal­li­set so­vel­luk­set

Ke 28.10.2020 klo 17-18.30 Mu­siik­ki­so­vel­luk­set

Ke 4.11.2020 klo 17-18.30 Ikä­ih­mis­ten mo­bii­li­pe­laa­mi­nen

Ke 11.11.2020 klo 17-18.30 Mo­bii­li­lait­teet apu­vä­li­nee­nä

Ke 18.11.2020 klo 17-18.30 Ikä­ih­mis­ten me­di­a­tai­to­jen ke­hit­tä­mi­nen osa­na am­mat­ti­lai­sen työ­tä

Lii­ty mu­kaan Mo­bii­li­lait­teet ikä­ih­mis­ten ope­tuk­ses­sa ja kun­tou­tuk­ses­sa -Face­book ryh­mään! Saat uu­sim­mat vin­kit ja py­syt mu­ka­na alan ke­hi­tyk­ses­sä.

Suo­ri­tus­ta­pa

Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta suo­ri­tus­mer­kin­nän (1 op) kir­joi­ta 2 si­vun mit­tai­nen op­pi­mis­päi­vä­kir­ja, jos­sa ref­lek­toit op­pi­maa­si ku­vaa­mal­la omaan työ­hö­si so­vel­ta­en nii­tä oi­val­luk­sia/ löy­tö­jä, joi­ta teit tä­män kou­lu­tuk­sen ai­ka­na.

Ajat

Ke 14.10.2020 klo 17-18.30
Ke 21.10.2020 klo 17-18.30
Ke 28.10.2020 klo 17-18.30
Ke 4.11.2020 klo 17-18.30
Ke 11.11.2020 klo 17-18.30
Ke 18.11.2020 klo 17-18.30

Kouluttajat

Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti
Ida-Ma­ria Tan­hua, FM, verk­ko­pe­da­go­gi

Kohderyhmä

Ikä­ih­mis­ten kans­sa työs­ken­te­le­vät so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­set (lähi­hoi­ta­jat, sai­raan­hoi­ta­jat, ge­ro­no­mit, va­paa-ajan­oh­jaa­jat, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, kun­tou­tus­oh­jaa­jat, fy­si­o­te­ra­peu­tit, puhe­te­ra­peu­tit, so­si­o­no­mit) ja opis­ke­li­jat sekä va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jät, va­paa­eh­tois­toi­min­nan koor­di­naat­to­rit, jär­jes­tö­työn­te­ki­jät, kir­jas­ton­hoi­ta­jat ja in­for­maa­ti­kot sekä kaik­ki muut ai­hees­ta kiin­nos­tu­neet.

Hinta

90 €

Ilmoittautumiset

6.10.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20206.12.2015