Tukiviittomat ja kuvat kommunikoinnin tukena jatkokurssi

15.2. ja 22.2.2020, Varkaus

Tukiviittomat ja kuvat kommunikoinnin tukena jatkokurssi

Tuki­viit­to­mat ja ku­vat kom­mu­ni­koin­nin tu­ke­na

Kurssi käynnistyy, jälki-ilmoittautuminen on mahdollista!

Tule ha­ke­maan li­sää vink­ke­jä ja roh­keut­ta tuki­viit­to­mien ja kuva­kom­mu­ni­kaa­ti­on käyt­töön las­ten kans­sa. Saat erin­o­mai­set val­miu­det ym­mär­tää kom­mu­ni­koin­nin moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det lap­sen tu­ke­mi­ses­sa sekä op­pia tuki­viit­to­mien al­kei­ta ja kuva­kom­mu­ni­kaa­ti­on pe­rus­tei­ta. Ope­tus pe­rus­tuu vah­vaan ko­ke­muk­seen AAC-kei­no­jen käy­tös­tä ja to­teu­te­taan käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti osal­lis­tu­jien toi­vei­ta huo­mi­oi­den.

Sisältö

Jat­koa ai­em­min pi­de­tyl­le Tuki­viit­to­mat ja ku­vat kom­mu­ni­koin­nin tu­ke­na -kurs­sil­le. Ker­ra­taan en­sin ai­em­man opit­tua ja har­joit­te­le­mal­la ar­keen so­pi­via tuki­viit­to­mia, joi­ta voi käyt­tää pu­het­ta tu­ke­va­na ja kor­vaa­va­na kom­mu­ni­koin­ti­muo­to­na. Sa­mal­la har­joi­tel­laan ku­vien käyt­töä kom­mu­ni­koin­nis­sa, toi­min­nan­oh­jauk­ses­sa ja struk­tu­roin­nis­sa. Ope­tus pe­rus­tuu vah­vaan ko­ke­muk­seen AAC-kei­no­jen käy-tös­tä ja to­teu­te­taan käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti osal­lis­tu­jien toi­vei­ta huo­mi­oi­den.

La 15.2.2020 klo 9.15-15.00

La 22.2.2020 klo 9.15-15.00

Kouluttaja

Kat­ja Sohlst­röm, AAC-oh­jaa­ja, viit­to­ma­kie­len ja puhe­vam­mais­ten tulk­ki, neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja. Kat­jal­la on vah­vaa osaa­mis­ta ja ko­ke­mus­ta pu­het­ta tu­ke­vien ja kor­vaa­vien kom­mu­ni­koin­ti­muo­to­jen (AAC) käy­tös­tä sekä opet­ta­mi­ses­ta per­heil­le ja am­mat­ti­hen­ki­löil­le.

Kat­ja Sohlst­rö­mil­lä on vah­va ko­ke­mus AAC-kei­no­jen käy­tös­tä.

”Kat­jal­la on sel­keä, in­nos­ta­va, osaa­va, mu­ka­va ja pir­teä opet­ta­mi­sen tyy­li. Kat­ja saa luo­tua hy­vän ilma­pii­rin kurs­sil­le.”

Kohderyhmä

So­pii  eri­tyi­ses­ti las­ten kans­sa työs­sä tai va­paa-ajal­la toi­mi­vil­le sekä per­heil­lee, jot­ka ha­lu­a­vat sy­ven­tää tuki­viit­to­mien ja ku­vien käyt­tö­tai­to­jaan kom­mu­ni­koin­nin tu­ke­na. Kurs­si on jat­koa ai­em­min pi­de­tyl­le kurs­sil­le loka­kuus­sa 2019. Kurs­sil­le ote­taan enin­tään 15.

Aika

la 15.2. ja 22.2.2020 klo 9.15-15.00, Var­kaus

Hinta

98 €

Ilmoittautumiset

31.1.2020 men­nes­sä

Kurs­si käyn­nis­tyy, jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­nen on mah­dol­lis­ta!

Op­pi­mis­ta par­haim­mil­laan:

www.snell­ma­ne­du.fi

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20206.12.2015