KIINA Kiinan intensiivinen alkeiskurssi (1 op)

1.-5.6.2020, verkko

Kiehtooko Kiina ja kiinan kieli? Aloita kiinan opiskelu intensiivisellä kurssilla. Kartutat samalla Kiinan kulttuuri- ja maatietouttasi.

Tavoitteet ja sisältö

Saa­da yleis­kä­si­tys kii­nan kie­les­tä ja kult­tuu­ris­ta ja ym­mär­tää nii­den eri­tyis­piir­tei­tä. Kurs­sin suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja pys­tyy

Kurs­sil­la tu­tus­tu­taan kii­nan kie­len ään­tei­siin ja ylei­siin sa­non­toi­hin. Verk­ko­alus­tal­la har­joi­tel­laan pu­hu­mis­ta ja kuul­lun ym­mär­tä­mis­tä tyy­pil­li­sis­sä kie­len­käyt­tö­ti­lan­teis­sa. Lu­e­taan pi­nyin –jär­jes­tel­mäl­lä kir­joi­tet­tu­ja teks­te­jä sekä tun­nis­te­taan ja kir­joi­te­taan kii­na­lai­sia kir­jain­merk­ke­jä. Li­säk­si pal­jon kult­tuu­ri- ja maa­tie­tout­ta.

Kouluttaja

kii­na kie­len tulk­ki (AMK) Mar­jat­ta Kor­ho­nen

Kohderyhmä

Kurs­si on tar­koi­tet­tu hen­ki­löil­le, jot­ka ei­vät ole ai­em­min opis­kel­leet kii­nan kiel­tä. So­pii kii­nan kie­les­tä kiin­nos­tu­neil­le ja an­taa sel­viy­ty­mis­tie­toa mat­kai­li­joil­le.

Kirjallisuus

Ket­tu­nen Tan­ja: Zou ba!, Tam­mi

Aika

1.-5.6.2020 (ma-pe) klo 16.30 – 19.45, verk­ko
Re­aa­li­ai­kai­nen ope­tus, jos­sa kou­lut­ta­ja ja osal­lis­tu­jat ovat yhtä ai­kaa ver­kos­sa, ja joka muo­dos­tuu ope­tuk­ses­ta, har­joi­tuk­sis­ta sekä kes­kus­te­luis­ta.

Hinta

60 €

Ilmoittautumiset

20.5.2020 men­nes­sä
Eh­dit vie­lä il­moit­tau­tua  24.5. men­nes­sä!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20206.12.2015