Superhyvää suolistolle, keholle ja mielelle

24.10.2020, Varkaus

Superhyvää suolistolle, keholle ja mielelle

Syö­mi­nen on iloi­nen ja hy­vin­voin­tia li­sää­vä osa elä­mää. Mo­nel­la di­eet­ti­puhe ja ruo­ka­sään­nöt ovat sot­ke­neet syö­mi­sen ren­tout­ta, mut­ta syö­mi­sen­tai­to­ja voi ope­tel­la mis­sä vain elä­män­vai­hees­sa. Tule kuu­le­maan, mit­kä tut­ki­tut ruo­at ja syö­mis­ta­vat tuo­vat ter­veyt­tä!  Saat myös vink­ke­jä, mi­ten ar­jen ruo­ka­huol­to su­juu il­man vai­kei­ta syö­mis­sään­tö­jä. 

Su­per­hy­vää suo­lis­tol­le, ke­hol­le ja mie­lel­le -kou­lu­tus so­pii si­nul­le, joka olet kiin­nos­tu­nut ruo­ka­va­li­on hy­vää te­ke­vis­tä vai­ku­tuk­sis­ta ko­koon kat­so­mat­ta, suo­lis­ton, ai­vo­jen ja ruo­ka­va­li­on yh­tey­des­tä ja ko­kei­le­maan, mi­ten tie­toi­sen syö­mi­sen avul­la voit löy­tää tasa­pai­noi­sen ruo­ka­suh­teen.

Sisältö

Su­per­hy­vää suo­lis­tol­le ja mie­lel­le – uut­ta tie­toa suo­lis­to-ai­vot–ak­se­lis­ta

Ter­veyt­tä ke­hon ko­koon kat­so­mat­ta – tie­toi­sen syö­mi­sen tai­dot ja asi­aa
keho­po­si­tii­vi­suu­des­ta

Kouluttaja

Lee­na Put­ko­nen, TtM, lail­lis­tet­tu ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti, erä­opas

Lee­na on ra­vit­se­mus­alan seka­työ­läi­nen, joka kir­joit­taa, lu­en­noi  ja kou­lut­taa eri ra­vit­se­mus­tee­mois­ta. Hä­net tun­ne­taan suo­si­tuis­ta tie­to­kir­jois­taan Su­per­hy­vää suo­lis­tol­le!, Ruo­ka­mys­tee­rit sekä Su­per­hy­vää ke­hol­le.  Va­paa-ajan Lee­na viet­tää­kin mie­lui­ten luon­non hel­mas­sa liik­ku­en. Kurk­kaa myös koti­si­vut, lee­na­put­ko­nen.fi !

Lee­na Put­ko­nen Su­per­hy­vää suo­lis­tol­le, ke­hol­le ja mie­lel­le

Kohderyhmä

Si­nul­le, joka olet kiin­nos­tu­nut ruo­ka­va­li­on hy­vää te­ke­vis­tä vai­ku­tuk­sis­ta ko­koon kat­so­mat­ta, suo­lis­ton, ai­vo­jen ja ruo­ka­va­li­on yh­tey­des­tä ja ko­kei­le­maan, mi­ten tie­toi­sen syö­mi­sen avul­la voit löy­tää tasa­pai­noi­sen ruo­ka­suh­teen.

Aika

la 24.10.2020 klo 10-15, Var­kaus

Hinta

95 €

Ilmoittautumiset

11.10.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20206.12.2015