Purentaelimistön (TMD) fysioterapia

19.2.2021 Varkaus

Pu­ren­ta­e­li­mis­tön (TMD) fy­si­o­te­ra­pia

Ilmoittautuminen uudessa verkkokaupassa>>
Purentaelimistön (TMD) fysioterapia -koulutuspäivä Varkaudessa!
Sisältö

Pa­neu­du­taan TDM-po­ti­laan ma­nu­aa­li­seen klii­ni­seen tut­ki­muk­seen ja tar­kas­tel­laan käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti ns. ”hands on”-tyyp­pi­ses­ti pu­ren­ta­li­has­ten pal­paa­ti­o­ta, toi­min­taa sekä peh­myt­ku­dos- ja trig­ger-/ fas­ci­a­kä­sit­te­lyä.

Kouluttaja

Han­na Poh­jo­la, TanssT, TtM (lii­kun­ta­lää­ke­tie­de), fy­si­o­te­ra­peut­ti

Kohderyhmä

Ham­mas­lää­kä­rit, ham­mas­hoi­ta­jat, suu­hy­gie­nis­tit ja fy­si­o­te­ra­peu­tit. Kou­lu­tuk­seen ote­taan enin­tään 20 osal­lis­tu­jaa.

Aika

Pe 19.2.2021, klo 12-17. Huom. ajan­koh­ta muut­tu­nut loka­kuul­ta hel­mi­kuul­le!

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

135 €

Ilmoittautumiset

5.2.2021 men­nes­sä

Il­moit­tau­tu­mi­nen uu­des­sa verk­ko­kau­pas­sa>>

Olem­me avan­neet uu­den verk­ko­si­vus­ton nämä si­vut pois­tu­vat käy­tös­tä en­nen vuo­den lop­pua. Ter­ve­tu­loa op­pi­mi­sen verk­ko­kaup­paan!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20206.12.2015