Opi kuvien ja tukiviittomien käyttöä kommunikoinnin tukena jatkokurssi

9.-10.2.2021, Varkaus

Opi kuvien ja tukiviittomien käyttöä kommunikoinnin tukena jatkokurssi

Opi ku­vien ja tuki­viit­to­mien käyt­töä kom­mu­ni­koin­nin tu­ke­na

Tule ha­ke­maan li­sää vink­ke­jä ja roh­keut­ta tuki­viit­to­mien ja kuva­kom­mu­ni­kaa­ti­on käyt­töön las­ten kans­sa. Saat erin­o­mai­set val­miu­det ym­mär­tää kom­mu­ni­koin­nin moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det lap­sen tu­ke­mi­ses­sa sekä jat­kaa tuki­viit­to­mien ja kuva­kom­mu­ni­kaa­ti­on käyt­töä. Ope­tus pe­rus­tuu vah­vaan ko­ke­muk­seen AAC-kei­no­jen käy­tös­tä ja to­teu­te­taan käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti osal­lis­tu­jien toi­vei­ta huo­mi­oi­den.

Sisältö

Har­joi­tel­laan ku­vien käyt­töä kom­mu­ni­koin­nis­sa, toi­min­nan­oh­jauk­ses­sa ja struk­tu­roin­nis­sa. Ope­tus pe­rus­tuu vah­vaan ko­ke­muk­seen AAC-kei­no­jen käy­tös­tä ja to­teu­te­taan käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti osal­lis­tu­jien toi­vei­ta huo­mi­oi­den. Kurs­si on jat­koa syk­syl­lä 2020 pi­de­tyl­le  Opi li­sää ku­vien ja tuki­viit­to­mien käyt­töä kom­mu­ni­koin­nin tu­ke­na -kurs­sil­le.  Ker­ra­taan en­sin ai­em­man opit­tua ja har­joi­tel­laan ar­keen so­pi­via tuki­viit­to­mia, joi­ta voi käyt­tää pu­het­ta tu­ke­va­na ja kor­vaa­va­na kom­mu­ni­koin­ti­muo­to­na. Kurs­sil­le voi tul­la, vaik­ka ei oli­si käy­nyt­kään syk­syn kurs­sia. Riit­tää että osaat tuki­viit­to­mien ja kuva­kom­mu­ni­kaa­ti­on al­keet tai olet käy­nyt jon­kun vas­taa­van kurs­sin ai­em­min.

Ti 9.2.2021 klo 9.15-15.15

Ke 10.2.2021 klo 9.15-15.15

Tavoite

Saa­da vink­ke­jä ja roh­keut­ta tuki­viit­to­mien ja kuva­kom­mu­ni­kaa­ti­on käyt­töön las­ten kans­sa.

Kouluttaja

Kat­ja Sohlst­röm, AAC-oh­jaa­ja, viit­to­ma­kie­len ja puhe­vam­mais­ten tulk­ki, neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja. Kat­jal­la on vah­vaa osaa­mis­ta ja ko­ke­mus­ta pu­het­ta tu­ke­vien ja kor­vaa­vien kom­mu­ni­koin­ti­muo­to­jen (AAC) käy­tös­tä sekä opet­ta­mi­ses­ta per­heil­le ja am­mat­ti­hen­ki­löil­le.

Kat­ja Sohlst­rö­mil­lä on vah­va ko­ke­mus AAC-kei­no­jen käy­tös­tä.

”Kat­jal­la on sel­keä, in­nos­ta­va, osaa­va, mu­ka­va ja pir­teä opet­ta­mi­sen tyy­li. Kat­ja saa luo­tua hy­vän ilma­pii­rin kurs­sil­le.”

Kohderyhmä

So­pii  eri­tyi­ses­ti las­ten kans­sa työs­sä tai va­paa-ajal­la toi­mi­vil­le sekä per­heil­lee, jot­ka ha­lu­a­vat sy­ven­tää tuki­viit­to­mien ja ku­vien käyt­tö­tai­to­jaan kom­mu­ni­koin­nin tu­ke­na ja jot­ka hal­lit­se­vat tuki­viit­to­mien ja kuva­kom­mu­ni­kaa­ti­on al­keet. Kurs­sil­le ote­taan enin­tään 15.

Aika

Ti-ke 9.-10.2.2021 klo 9.15-15.15, Var­kaus

Snell­ma­nE­DUnsnell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/…/oh­jeis­tus-la­hi­o­pe­tuk­seen-osal­lis­tu­vil­le-snell­ma­ne­dun-asi­ak­kail­le-ja-kou­lut­ta­jil­le ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Hinta

143 €

Ilmoittautumiset

25.1.2021 men­nes­sä

Il­moit­tau­tu­mi­nen uu­des­sa verk­ko­kau­pas­sa>>

Olem­me avan­neet uu­den verk­ko­si­vus­ton nämä si­vut pois­tu­vat käy­tös­tä en­nen vuo­den lop­pua. Ter­ve­tu­loa op­pi­mi­sen verk­ko­kaup­paan!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20206.12.2015