Kemian verkkokurssi abiturienteille (30 ot)

27.5.2020 - 26.6.2020, verkko

Kertaa kemiaa ohjatusti verkossa!
Sisältö

Ke­mi­an abi­tu­rien­teil­le suun­na­tul­la verk­ko­kurs­sil­la ker­ra­taan opet­ta­jan laa­ti­man ma­te­ri­aa­lin avul­la lu­ki­on ke­mi­an oppi­mää­rän kes­kei­set asi­at oh­ja­tus­ti. Ta­voit­tee­na on saa­da sel­keä kä­si­tys ke­mi­an eri osa-alu­eis­ta ja ru­tii­nia eri­lais­ten ke­mi­al­lis­ten teh­tä­vien rat­kai­se­mi­seen yli­op­pi­las­ko­et­ta var­ten. Kurs­si so­pii myös ke­mi­an lu­kio-ope­tuk­sen si­säl­tö­jä ker­taa­vak­si kurs­sik­si esi­mer­kik­si jat­ko-opin­toi­hin pyr­ki­vil­le, jot­ka opin­nois­saan tu­le­vat tar­vit­se­maan ke­mi­an osaa­mis­ta.

Toteutustapa

Kurs­sin ete­ne­mis­tä oh­ja­taan si­ten, että tie­tyil­le teh­tä­vil­le on en­nal­ta mää­rä­tyt pa­lau­tus­päi­vät. Kurs­sil­la voi osit­tain ede­tä myös omaan tah­tiin sy­ven­ty­en it­sel­le haas­ta­viin osa-alu­ei­siin. Kurs­si to­teu­te­taan Goog­le Dri­ven avul­la. Li­säk­si Ado­be Con­nec­til­la pi­de­tään verk­ko­ta­paa­mi­sia, jois­sa saa apua ja oh­jaus­ta haas­teel­li­sim­piin teh­tä­viin.Verk­ko­ta­paa­mi­set per­jan­tai­sin 29.5, 5.6 ja 12.6.2020 klo 9.00-11.00.

Kurs­sin laa­juus on 30 tun­tia jon­ka li­säk­si har­joi­tus­ten ja teh­tä­vien te­ke­mi­seen on hyvä va­ra­ta vä­hin­tään 20 tun­tia. Ajan­tar­ve riip­puu opis­ke­li­jan osaa­mis­ta­sos­ta.

Suoritus

Ak­tii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen ja kurs­si­teh­tä­vien te­ke­mi­nen. Ar­vi­oin­ti: hyv/hyl.

Kouluttaja

Han­na Im­mo­nen FM. Kou­lu­tus jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Jy­väs­ky­län kesä­yli­o­pis­ton kans­sa.

Aika

27.5.2020 – 26.6.2020

Hinta

110,00 €
Kurs­si­mak­su si­säl­tää ma­te­ri­aa­lin.

Ilmoittautumiset

20.5.2020 men­nes­sä

Mitä tarvitset kurssille osallistuaksesi

Tie­to­kone, in­ter­net­yh­teys ja teks­tin­kä­sit­te­ly­oh­jel­ma. Ope­tus­ta ja hen­ki­lö­koh­tai­sia oh­jaus­tuo­ki­o­ta var­ten tar­vit­set web-ka­me­ran, mut­ta kurs­sin voi suo­rit­taa myös vies­tien vä­li­tyk­sel­lä.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20206.12.2015